Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Spoločná politika v oblasti poľnohospodárstva
Spoločná politika v oblasti rybolovu
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Poľnohospodárstvo - vyváženie trhových síl a tradičného spôsobu života

V júni 2003 súhlasila EÚ s podstatným prehodnotením svojej poľnohospodárskej politiky. Cieľom tejto revízie je vysporiadať sa so zmenou okolností, akými sú pristúpenie desiatich nových členských štátov v roku 2004, potreba väčšej konkurencieschopnosti európskych farmárov na svetových trhoch a nadchádzajúca konferencia Svetovej obchodnej organizácie v Kankúne. V dôsledku tejto reformy väčšina dotácií na farmy nebude spojená s objemom výroby a farmári budú v EÚ stále vo väčšej miere pestovať to, čo si vyžaduje trh. Európsky parlament uznal potrebu zmeny a zasadil sa o zmiernenie vplyvu liberalizácie na malé farmy a získal viac finančných prostriedkov pre rozvoj vidieka.
 
Nie je to tak dávno, čo slová "spoločná poľnohospodárska politika" alebo "SPP" vyvolávali víziu hôr masla a jazier vína, čo vzniklo v súvislosti s rozsiahlym dotovaním farmárskych výrobkov, neberúc do úvahy potreby trhu. Tento problém sa z väčšej časti vyriešil, avšak SPP sa naďalej pravidelne prehodnocuje. V roku 1999 sa uskutočnilo posledné prehodnotenie, ktoré malo prebiehať do roku 2006. V júli 2002 však Komisia oznámila, že boli potrebné ďalšie opatrenia, ktoré by s využitím finančných prostriedkov EÚ umožnili vyriešiť problémy súvisiace s rozšírením a európskym farmárskym výrobkom zabezpečiť väčšiu konkurencieschopnosť na svetovom trhu. Návrh poslednej reformy SPP bol uverejnený začiatkom roku 2003.
 
Návrhy Komisie na postupné liberalizovanie poľnohospodárskej produkcie vyvolali rôzne odozvy národných vlád EÚ. Niektoré krajiny váhali pristúpiť na zmenu SPP pred termínom stanoveným v roku 2006 (Francúzsko, Španielsko, Luxembursko, Rakúsko, Portugalsko a Írsko), iné z rozpočtových dôvodov podporili tieto návrhy (Spojené kráľovstvo, Nemecko, Dánsko, Švédsko a Holandsko). Je nutné poznamenať, že postupne klesá podiel farmárstva, ktoré predstavovalo približne dve tretiny celkového rozpočtu spoločenstva. V roku 2003 sa pre poľnohospodárstvo vyčlenilo 46,38% rozpočtu (42,68 miliárd eur pre SPP a 4,7 miliárd pre rozvoj vidieka), kým pre rok 2004 je podiel poľnohospodárstva 42,7% (42,77 miliárd pre SPP a 6,5 miliárd pre rozvoj vidieka).
 
Európsky parlament sa k návrhom Komisie vyjadril v sérii správ prijatých v júni 2003, ktorých hlavným zámerom bolo zmierniť sociálny a ekonomický dosah silnejúcej liberalizácie na európskych farmárov. Napriek tomu, že Európsky parlament má v poľnohospodárskej politike len poradnú úlohu, pričom rozhodujúce slovo prislúcha vládam EÚ, správy parlamentu mali výrazný vplyv na konečnú podobu reformy, ktorá nadobudne účinnosť po etapách v rokoch 2004 a 2005.
 
Udržať ľudí na vidieku
 
Podstatou reformného plánu Komisie bolo ukončiť prepojenie medzi subvenciami a objemom výroby jednotlivých fariem a zároveň rozšíriť systém priamej pomoci (platby nie sú spojené s výrobou), aby sa farmárom kompenzovali straty príjmov. Navyše, hoci sa v posledných rokoch znížilo dotovanie výroby, Komisia sa výrazne zasadzovala za jeho zníženie v ešte väčšej miere.
 
Európsky parlament nástojil skôr na "čiastkovom" než nárazovom oddelení subvencií od produkcie. Jedným z dôvodov bola "multifunkčná úloha" poľnohospodárstva. Už mnoho rokov poslanci argumentujú, že prínos farmárstvu nespočíva len v produkcii potravy. Farmári sú považovaní za správcov krajiny a farmárske zamestnania majú dôležitú úlohu pri zamedzovaní hromadného sťahovania ľudí do miest. Podporu poľnohospodárstva poslanci pokladajú za spravodlivý a užitočný spôsob udržania ľudí na vidieku, obzvlášť na farmách v hornatých a okrajových oblastiach. Z tohto dôvodu Európsky parlament, ako odozvu na reformné návrhy Komisie, vyžadoval "čiastkový nezviazaný systém" s "multifunkčnou schémou platieb" od januára 2004, ktorý pozostáva z priamych podporných platieb farmárov zaoberajúcich sa rastlinnou výrobou a pre niektorých farmárov zaoberajúcich sa chovom dobytka. Finančná pomoc pre všetky ďalšie sektory zostala naďalej spojená s výrobou.
 
26. júna 2003, keď poľnohospodárski ministri EÚ ukončovali prípravu týchto reforiem, zohľadnili mnohé návrhy Európskeho parlamentu. Napríklad, hoci v budúcnosti bude väčšina subvencií vyplácaná farmárom vo forme pevných platieb, ktoré nebudú súvisieť s objemom výroby, členské štáty môžu za istých podmienok, aby zabránili odchádzaniu ľudí z vidieka, ponechať určité spojenie medzi dotáciami a výrobou.
 
Parlament podporil názor Komisie, podľa ktorého by SPP mohla zvýšiť svoj multifunkčný rozmer, tým, že by sa značná časť dotácií do poľnohospodárstva presmerovala z podpory trhu na rozvoj vidieka, najmä pre sociálne a environmentálne potreby. Toto je obsiahnuté vo finálnej legislatíve Rady, ktorá pre farmárov zabezpečuje viac finančných prostriedkov na produkciu kvalitnejšieho ovocia a zeleniny alebo na programy zamerané na životné prostredie alebo starostlivosť o zvieratá. Prostriedky budú zabezpečené znížením priamej pomoci väčším farmám. "Priame platby farmárom" vyžadujú dodržiavanie štandardov o životnom prostredí, bezpečnosti potravín a starostlivosti o zvieratá.
 
Boj o celkovú úroveň rozpočtu pre SPP
 
Jedným z najväčších bojov bolo rozhodnúť, či sa má pozastaviť poskytovanie všetkých poľnohospodárskych dotácií vzhľadom na pevný rozpočtový strop pre EÚ-25 do roku 2013. Parlament sa dôrazne vyslovil proti plánu Komisie postupne znížiť všetky platby, podľa ktorého sa má začať s 1% znížením v roku 2006 a postupne sa dosiahne 19% redukcia v roku 2012. Podľa plánu Komisie by mali farmári získať dodatočné platby ako pomoc na odstránenie dopadu tohto zníženia. Namiesto toho parlament navrhol zníženie priamych platieb, ale len farmárom, ktorí dostávajú viac ako 7500 eur ročne. Nakoniec však poľnohospodárski ministri odmietli tento systém a rozhodli sa zaviesť "mechanizmus finančnej disciplíny", ktorým sa dotácie neznížia ihneď, ale ktorý sa podľa potreby uplatní v budúcnosti, aby sa nepresiahol rozpočet určený pre farmy do roku 2013.
 
Jednotlivé farmárske produkty
 
Popri všeobecnej reforme SPP Komisia predstavila niekoľko individuálnych plánov na aktualizovanie postupov, ktoré upravujú pomoc pre hlavné poľnohospodárske odvetvia. Zámerom týchto zmien bolo znížiť intervenčné ceny tak, aby sa EÚ poskytol priestor pre vyjednávanie na rokovaniach WTO v Kankúne (október 2003) a zaistiť európskym výrobkom väčšiu schopnosť konkurencie na svetovom trhu, a to obmedzením niektorých intervenčných politík v odvetviach ako sú pestovanie ryže, orných plodín, produkcia mliečnych výrobky, a hovädzieho mäsa. Vo väčšine odvetví by sa týmto riešením úplne ukončila viazanosť subvencie na výrobné sektory. Poslanci upozornili, že farmárov by mohli zasiahnuť veľké straty a niektoré odvetvia by sa mohli stať neziskové a napokon by zanikli. Z tohto dôvodu by bolo potrebné zachovať určitý spôsob dotovania všetkých produktov. Konečné rozhodnutia Rady odzrkadlili návrhy Európskeho parlamentu v množstve odvetví, najmä čo sa týka pestovania obilnín a produkcie hovädzieho mäsa.
 
V prípade obilnín Komisia navrhla znížiť intervenčnú cenu a úplne oddeliť viazanosť subvencií, avšak Rada súhlasila s postojom Európskeho parlamentu, že intervenčná cena by mala zostať rovnaká a len určitá časť pomoci (75%) by sa mala oddeliť. V prípade fariem s hovädzím dobytkom Komisia požadovala úplne nezviazanú pomoc a z tohto dôvodu obmedzila rôzne príplatky na hovädzie a teľacie mäso. Rada tiež významne podporila výzvu parlamentu na čiastočné oddelenie pomoci, a rozhodnutie o oddelení prirážok ponechala na jednotlivé štáty.
 
Konečný výsledok v ďalších odvetviach bol kompromisom medzi stanoviskami Parlamentu a Komisie. Napríklad v prípade mlieka a mliečnych výrobkov Rada súhlasila s návrhmi Komisie, že ceny mlieka a odstredeného sušeného mlieka by sa mali znížiť a taktiež kvóta pre mliečne výrobky by sa mala predĺžiť do roku 2014/15. Avšak poľnohospodárski ministri podporili žiadosť Parlamentu na oddialenie pozastavenia viazanosti subvencií až do roku 2007/8.
 
Po tom, ako v novembri 2003 Komisia uverejnila svoje návrhy, parlamentný Výbor pre poľnohospodárstvo prijal vo februári 2004 stanovisko k reforme ďalších, stredozemských odvetví poľnohospodárstva (výroba olivového oleja, bavlny a tabaku). Do jari tohto roku sa očakáva konečné rozhodnutie Rady o týchto odvetviach.


  
Spravodajcovia:
  
Schémy podpory v rámci spolocnej polnohospodárskej politiky a schémy podpory pre výrobcov urcitých plodín: Arlindo Cunha (EPP-ED, P) - bývalý poslanec Európskeho parlamentu.
Podpora vidieckeho rozvoja zo strany Európskeho polnohospodárskeho usmernovacieho a zárucného fondu (EAGGF): Karl Erik Olsson (ELDR, S)
Multifunkcné polnohospodárstvo a reforma spolocnej polnohospodárskej politiky: María Rodríguez Ramos (PES, E)
Spolocná organizácia trhu s ryžou: Carlos Bautista Ojeda (Greens/EFA, E) - bývalý poslanec Európskeho parlamentu
Spolocná organizácia trhu s mliekom a mliecnymi výrobkami: Elisabeth Jeggle (EPP-ED, D)
Spolocná organizácia trhu s obilninami: Dominique F.C. Souchet (IND, F)
  
Úradný vestník - záverecné akty:
  
Schémy podpory v rámci spolocnej polnohospodárskej politiky a schémy podpory pre výrobcov urcitých plodín
Podpora vidieckeho rozvoja zo strany Európskeho polnohospodárskeho usmernovacieho a zárucného fondu (EAGGF)
Multifunkcné polnohospodárstvo a reforma spolocnej polnohospodárskej politiky - text prijatý Európskym parlamentom
Spolocná organizácia trhu s ryžou
Spolocná organizácia trhu s mliekom a mliecnymi výrobkami
Spolocná organizácia trhu s obilninami

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004