Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Prologu

Il-hames mandat parlamentari tal-Parlament Ewropew jintemm f’Gunju 2004 – izda x’ghamel fil-fatt il-PE matul dawn l-ahhar hames snin?
 
Sabiex nghinu lill-pubbliku jifhem x’jaghmlu r-rapprezentanti eletti minnhom, ipproducejna revizjoni ta’ l-attivitajiet tal-Parlament fil-forma ta’ serje ta’ noti ta’ l-isfond. Dawn in-noti jiddeskrivu s-setghat generali u r-responsabilitajiet tal-PE, jaghtu dehra fil-qosor tax-xoghol legislattiv ta’ dawn l-ahhar hames snin u kif ukoll ideja dwar ir-rizoluzzjonijiet adottati mill-Parlament fuq firxa ta’ kwistjonijiet politici.
 
Filwaqt li jipprovdu informazzjoni dettaljata fuq kull aspett, in-noti jippruvaw ukoll li jzommu quddiem  ghajnejhom mistoqsija li tkopri hafna affarijiet: xi tfisser integrazzjoni Ewropea mill-qrib ghall-membru ordinarju tal-pubbliku, ghal kull wiehed u wahda minna?
 
Billi jigi rivedut x’kien qieghed jigri ‘fl-Ewropa’ matul dawn l-ahhar ftit snin, mill-politika agrikola sas-sigurtà marittima, in-noti jservu wkoll bhala ‘verifika’ tal-progetti ta’ l-UE mibdija u mitmuma matul dan il-perjodu minn, jew b’kontribuzzjoni minghand il-Parlament Ewropew.
 
Nisperaw li tiehdu pjacir taqraw dawn in-noti u li jqajjmu l-interess taghkom fil-Parlament Ewropew u fl-affarijiet ta’ l-UE.
 
Julian Priestley, Is-Segretarju Generali tal-Parlament Ewropew
 


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004