Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Sjösäkerhet
Hamntjänster
Luftfart
Ersättning till flygpassagerare
Vägsäkerhet
Miljöpoäng
Järnväg
Posttjänster
Struktur- och sammanhållningsfonder
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Göra Europas farvatten säkrare

Det har inträffat många fartygsolyckor vid den europeiska kusten. Torrey Canyon, Amoco Cádiz, Erika och Prestige är bara några exempel på fartyg som förlist. Efter att Erika havererade utanför Bretagnes kust 1999 har två viktiga lagstiftningspaket antagits i EU i syfte att förbättra sjösäkerhetsnormerna. Då Prestige gick på grund utanför den galiciska kusten 2002 uppstod det dock ytterligare frågor som fick Europaparlamentet att inrätta ett särskilt utskott med uppgift att undersöka vilken lärdom man kunde dra för att förhindra sådana katastrofer i framtiden.

Den 12 december 1999 sjönk oljefartyget Erika utanför den franska kusten och skadade allvarligt havsmiljön och kusten. Enkelskrovsfartyget Erika, som seglade under maltesisk flagg, var inte alls något typexempel på ett riskfartyg: dess tillstånd var korrekta och det hade genomgått olika inspektioner med tillfredsställande resultat. Experterna drog slutsatsen att enkelskrovsfartyg inte var tillräckligt skyddade, att inspektionsmetoderna var otillräckliga och att ytterligare åtgärder måste vidtas mot bekvämlighetsflagg. Kommissionens svar blev två lagstiftningspaket, kända som Erika I och Erika II.

Erika I - enkelskrovsfartyg till skrotning

Enligt en EU-förordning som antogs 2002 skulle oljefartyg med enkelt skrov utfasas från EU:s farvatten och senast 2015 ersättas av fartyg med dubbla skrov, som är mycket säkrare. Tidsfristerna var avhängiga av fartygets storlek, typ och ålder. Datumen för utfasning fastställdes i samarbete med Internationella sjöfartsorganisationen IMO. Parlamentet accepterade dem, men lyckades införa ett undantag för mindre oljefartyg med motiveringen att leveranserna till EU:s öregioner i annat fall skulle kunna äventyras.

Den 13 november 2002, bara några få månader efter det att förordningen antagits, inträffade Prestige-katastrofen. Följden blev att EU fick tidigarelägga fristerna för utfastning av enkelskrovsfartyg. Stora oljefartyg som Erika och Prestige kommer att förbjudas från och med 2005, medan mindre och nyare fartyg inte får användas i EU efter 2010. Det infördes också ett omedelbart förbud mot transport av tungoljor (den mest förorenande typen) på enkelskrovsfartyg som anlöper EU:s hamnar.

Noggranna kontroller i EU:s hamnar av fartygens skick är det bästa sättet att genomföra säkerhetsnormerna. Enligt nya EU-bestämmelser (direktivet om hamnstatskontroll) blir inspektionerna hårdare och mer frekventa: av de 11 000 fartyg som i snitt inspekteras varje år genomgår omkring 4 000 sk. riskabla fartyg stränga inspektioner - jämför med det nuvarande antalet, som endast är 700. Fartyg som transporterar farlig last, t.ex. olja, gas och kemikalier, kommer att nekas tillträde till gemenskapens hamnar om de för en svartlistad stats flagg och har kvarhållits av hamnmyndigheterna mer än två gånger under de senaste två åren. Frågan stötte på kraftigt motstånd från EU:s regeringar, och Europaparlamentets ledamöter lade till en bestämmelse om att fartyg skall ha en färdskrivare (sk. svart låda) ombord som kan ge information i samband med utredningar av eventuella olyckor. Dessa bestämmelser skall genomföras senast i juli 2003.

Regeringarna delegerar befogenheterna att utföra säkerhetskontroller av fartygens konstruktion till företag som kallas klassificeringssällskap och som har den tekniska expertis som krävs. Unionen beslutade emellertid att dessa företag måste uppfylla högre kvalitetsnormer. De europeiska och nationella myndigheterna kommer nu att bevilja eller neka dem tillstånd efter att noggrant ha undersökt deras verksamhet när det gäller säkerhet och förebyggande av föroreningar. Efter ett förslag från parlamentet får klassificeringssällskapen inte kontrolleras av rederier, skeppsbyggare eller andra kommersiella sjöfartsorganisationer för att undvika intressekonflikter. Även dessa bestämmelser skall genomföras senast i juli 2003.

Erika II - bättre vetenskapligt stöd och kommunikation

I juni 2002 antogs ytterligare två rättsakter för att förbättra sjösäkerheten. Parlamentet välkomnade varmt inrättandet av en europeisk sjösäkerhetsbyrå med säte i Lissabon. Byrån tillhandahåller vetenskapligt och tekniskt stöd i syfte att hjälpa medlemsstaterna att genomföra gemenskapslagstiftningen. Den bedömer också sjösäkerhetslagstiftningens konsekvenser. Dessutom har ett informationssystem inrättats i EU för att möjliggöra effektivare övervakning av sjötransporterna. Fartyg som seglar på unionens farvatten måste ha identifieringssystem som automatiskt ger kustmyndigheterna information. Uppgifter om farlig last kommer att vara lättare tillgängliga, och medlemsstaterna får ökade befogenheter att gripa in om en olycka inträffar eller om det finns risk för föroreningar.

Ledamöterna undersöker Prestigekatastrofen

Oljefartyget Prestige förliste vid den galiciska kusten den 19 november 2002 efter att ha drivit omkring i sex dagar under ytterst svåra väderleksförhållanden. De ekologiska och ekonomiska skadorna var enorma, och särskilt hårt drabbades fiskeindustrin och turismen.

Efter katastrofen beslutade Europaparlamentet att inrätta ett tillfälligt utskott för att reda ut både Prestigehaveriet och andra olyckor till sjöss. Parlamentarikerna höll offentliga utfrågningar med sjöfartsexperter och samtalade med kommissionen och de spanska myndigheterna. De träffade även Prestiges kapten Apostoulos Mangouras, som var - och fortfarande är - häktad i Barcelona.

I ett betänkande som antogs i april 2004 kritiserade parlamentet de spanska myndigheternas sätt att hantera olyckan, i synnerhet deras beslut att bogsera bort fartyget från den galiciska kusten i stället för till en skyddad hamn. Med tanke på framtiden krävde ledamöterna att EU:s regeringar skall inrätta en europeisk kustvakt med uppgift att övervaka sjösäkerheten och den marina miljön, se till att fartygen håller sig till sina rutter och samordna insatserna vid eventuella olyckor till sjöss. Parlamentet kritiserade också att många befintliga och nya medlemsstater inte tillämpar de europeiska eller de internationella sjösäkerhetsbestämmelserna. Det betonade att man bör uppmuntra fartyg att segla under gemenskapsflagg i stället för bekvämlighetsflagg för länder som inte uppfyller fartygens inspektions- och säkerhetsnormer. Ledamöterna betonade vikten av att planera skyddade platser för fartyg som råkat i sjönöd. De efterlyste också bättre arbetsmiljö, säkerhet och utbildning för sjömän.

Den mänskliga faktorn

Experterna gjorde det tillfälliga utskottet uppmärksamt på att EU inte får bortse från den mänskliga faktorn då man tar itu med de olyckor som senast inträffat till sjöss. De påpekade att de främsta orsakerna till fartygsolyckor inte var konstruktionsbrister utan mänskliga fel. Denna aspekt tas indirekt upp i en annan rättsakt om minimikrav på utbildning av sjömän från tredje land. Frågan är ytterst viktig, eftersom en tredjedel av de sjömän som är anställda på EU-registrerade fartyg kommer från tredje länder. Parlamentsledamöterna godkände de nya bestämmelserna, men betonade också upprepade gånger att det behövs ökade insatser för att göra sjöfarten och andra relaterade yrken mer attraktiva för europeiska ungdomar. Om man gör framsteg på dessa punkter borde Europas farvatten bli mycket säkrare tack vare kombinationen av striktare lagstiftning och bättre utbildning för sjömän.  
Föredragande:
  
Sjösäkerhet: bestämmelser om dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov: Konstantinos Hatzidakis (EPP-ED, GR)
Sjösäkerhet: krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov: Wilhelm Ernst Piecyk (PES, D)
Sjösäkerhet: normer för fartyg som anlöper gemenskapens hamnar: Mark Francis Watts (PES, UK)
Sjösäkerhet: organisationer som utför inspektioner av fartyg: Josu Ortuondo Larrea (Greens/EFA, E)
Sjösäkerhet: inrättandet av en europeisk sjösäkerhetsbyrå: Emmanouil Mastorakis (PES, GR)
Sjösäkerhet: Inrättande av ett gemensamt övervaknings-, kontroll- och informationssystem för sjöfarten: Dirk Sterckx (ELDR, B)
Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet: Dirk Sterckx (ELDR, B)
Minimikrav på utbildning för sjöfolk: Bernard Poignant (PES, F)
Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet
En europeisk sjösäkerhetsbyrå
  
EUT - antagna texter:
  
Sjösäkerhet: bestämmelser om dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov
Sjösäkerhet: krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med enkelskrov
Sjösäkerhet: normer för fartyg som anlöper gemenskapens hamnar
Sjösäkerhet: organisationer som utför inspektioner av fartyg
Sjösäkerhet: inrättandet av en europeisk sjösäkerhetsbyrå
Sjösäkerhet: Inrättande av ett gemensamt övervaknings-, kontroll- och informationssystem för sjöfarten
Tillfälligt utskott för ökad sjösäkerhet - text antagen av parlamentet
Minimikrav på utbildning för sjöfolk

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004