Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Sjösäkerhet
Hamntjänster
Luftfart
Ersättning till flygpassagerare
Vägsäkerhet
Miljöpoäng
Järnväg
Posttjänster
Struktur- och sammanhållningsfonder
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Göra Europas farvatten säkrare
Det har inträffat många fartygsolyckor vid den europeiska kusten. Torrey Canyon, Amoco Cádiz, Erika och Prestige är bara några exempel på fartyg som förlist. Efter att Erika havererade utanför Bretagn...
> more


Europaparlamentet förkastar liberaliseringen av hamntjänster
Som en del av politiken för att flytta varu- och persontransporterna till miljövänligare transportsätt vill EU stärka sjötransporterna genom att förbätta sjöfartens konkurrenskraft. Ett sätt att göra ...
> more


Flygsäkerheten i det gemensamma europeiska luftrummet
Flygsäkerheten i Europa förbättras genom ny EU-lagstiftning. Ett gemensamt flygkontrollsystem för Europas överbelastade luftrum håller på att utarbetas. Tack vare Europaparlamentets ledamöter kommer d...
> more


Kompensation och komfort för strandade flygpassagerare
Omkring en kvarts miljon passagerare nekas årligen ombordstigning på flygningar som de bokat på europeiska reguljärflyg. Nu har EU skärpt sin lagstiftning från 1991 om kompensation och assistans för s...
> more


Säkerheten på Europas vägar
Över 40 000 människor omkommer varje år i trafikolyckor i de 15 "gamla" EU-länderna och över 1,7 miljoner människor skadas - fotgängare, cyklister, passagerare och förare. I hopp om att kunna minska a...
> more


Österrikes miljöpoängsförordning - poänggivning med problem
Miljöskydd och tung trafik är en knepig kombination som alltid leder till konflikter. Precis det har skett i fallet med den tunga lastbilstrafiken genom Österrike. Österrikes genomfartsvägar är idag n...
> more


Järnvägarna går mot ljusare tider
Framtidsutsikterna för de europeiska järnvägarna är nu ljusare till följd av en färsk lag som gör det möjligt för de europeiska järnvägsbolagen att utöva sin verksamhet över EU:s inre gränser. På så s...
> more


Försiktig inställning till avregleringen av posttjänster
Europaparlamentet bromsade EU-kommissionens långtgående förslag om att öppna marknaden för posttjänster för konkurrens. Parlamentsledamöterna var fast beslutna att uppnå garantier för att även folk ...
> more


Regionpolitik - nyckeln till EU:s framtid?
Omkring en tredjedel av EU:s budget används för regionpolitik, som är ett av unionens centrala politikområden. Stödet till regionerna grundar sig på tanken om ekonomisk och social sammanhållning som g...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004