Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Miljöansvar
Luftföroreningar
Växthusgaser
Fordons- och oljeprogrammet Auto Oil II
Elektroniskt avfall
Förpackningsavfall
Livsmedelssäkerhet
Genetiskt modifierade organismer (GMO)
Tobak
Buller
Kosmetika
Mänskliga vävnader
och celler
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Ansvar för miljön – den som förorenar måste också sanera
Enligt kommissionen är omkring 300 000 platser i Europa, t.ex. marker och vattendrag, förorenade med skadliga ämnen eller kan tänkas bli det. Varje sådant fall är ett för mycket. Djur- och växtarter r...
> more


Skydda våra skogar, sjöar och lungor från föroreningarna
Skogar förstörs av surt regn, städer kvävs av de ökade ozonhalterna, skandinaviska sjöar är livlösa och dammar är angripna av alger... Luftföroreningarna äventyrar vår miljö och vår hälsa. Efter två å...
> more


EU agerar snabbt på handel med utsläppsrätter
Europa är världsledande i kampen mot den globala uppvärmningen. Från januari 2005 kommer EU att få det första gränsöverskridande systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, vilket är lång...
> more


Bilföroreningarna under kontroll
Människor dör i trafikolyckor, men även avgasutsläppen orsakar, på ett mer försåtligt sätt, tusentals dödsfall i EU varje år. För att inte tala om hur dessa utsläpp bidrar till växthuseffekten... EU h...
> more


Mindre elskrot – och tillverkaren betalar
Ett berg av elektriskt och elektroniskt skrot håller på att bildas i Europa. Varje konsument producerar i genomsnitt sexton kilo elektriskt och elektroniskt avfall varje år, vilket blir sex miljoner t...
> more


Förpackningsavfall - bättre att stämma i bäcken
Med utvidgningen i sikte beslutade EU 2001 att uppdatera direktivet om förpackningsavfall från 1994 som är till för att hindra uppkomsten av avfall från förpackningar och uppmuntra olika sätt att ta t...
> more


Smaklig måltid!
Dioxin i kyckling, hormoner i nötkött, galna ko-sjukan, mul- och klövsjukan - en flod av larmrapporter har de senaste åren gjort säker och sund mat till en stor fråga för konsumenterna i Europa. ...
> more


Tydlig märkning av genmodifierade organismer
I Europa har man varit väldigt skeptisk mot genmodifierade organismer (GMO) till skillnad från i USA där genmodifierad mat är något helt normalt. Som svar på allmänhetens oro har EU beslutat att inför...
> more


Rökning kan döda - du har blivit varnad
EU antog nyligen två mycket betydelsefulla direktiv om tobak. Det ena handlar om innehåll och märkning och det andra om reklam och sponsring. Europaparlamentet gjorde ett flertal ändringar i direkti...
> more


Mindre buller - mera sömn
EU-medborgare som är utsatta för buller kommer i framtiden att få det lättare att sova. Den slutsatsen kan man dra efter Europaparlamentets seger i kampen om gemensamma EU-regler för bullerbegränsning...
> more


Ett totalförbud mot djurförsök för kosmetiska produkter på gång
Djurförsök är ett ämne som alltid väcker starka känslor. Det handlar om konsumentsäkerhet, djurens välfärd, internationella handelsbestämmelser och konkurrenskraften bland EU-baserade kosmetikaföret...
> more


Säkra cell- och vävnadstransplantationer
Transplantationer av mänskliga celler och vävnader är ett snabbt växande område inom medicinen. Infektionsrisken är dock större än vid t.ex. blodtransfusioner. Eftersom både celler och vävnader transp...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004