Dimitrios PAPADIMOULIS : 6-ти парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Synaspismos tis Aristeras ton Kinimaton kai tis Oikologias (Гърция)

членове 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Временна комисия по измененията на климата

Заместник 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Временна комисия по политически предизвикателства и бюджетни средства на разширения Съюз между 2007 и 2013 г.
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Комисия по заетостта и социалните въпроси
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Подкомисия по правата на човека
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Комисия по заетост и социални въпроси
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Подкомисия по правата на човека

all-activities 

Участие в пленарните заседания 
Речи по време на пленарната сесия и писмени декларации, свързани с пленарните разисквания. Член 204 и член 171, параграф 11

Доклади – в качеството на докладчик 
В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ по стратегия на ЕС относно правата на детето  
- EMPL_AD(2007)386547 -  
-
EMPL 
OPINION Strategies and means for the integration of thid-country nationals in the European Union EN  
- EMPL_AD(2006)368058 -  
-
EMPL 
OPINION Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - The share of renewable energy in the EU - Commission Report in accordance with Article 3 of Directive 2001/77/EC, evaluation of the effect of legislative instruments and other Community policies on the development of the contribution of renewable energy sources in the EU and proposals for concrete actions EN  
- ENVI_AD(2005)353648 -  
-
ENVI 

Предложения за резолюции 
Членовете на ЕП могат да внасят индивидуални предложения за резолюция по въпроси, попадащи в сферата на дейност на ЕС. Предложенията се изпращат на компетентната комисия за разглеждане. Член 143

Парламентарни въпроси 
Въпросите с искане за устен отговор могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на Парламента. Адресатите са други институции на ЕС. Председателският съвет решава дали въпросите да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред на дадено пленарно заседание и в какъв ред. Член 128

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация за необходимостта от преодоляване на несигурността на трудовата заетост, бедността и безработицата сред младите трудещи се  
- P6_DCL(2009)0052 - Отпаднала  
Maria MATSOUKA , Pier Antonio PANZERI , Stephen HUGHES , Dimitrios PAPADIMOULIS , Elisabeth SCHROEDTER  
Дата на внасяне : 21-04-2009
Срок : 07-05-2009
Брой подписали : 58 - 08-05-2009
Писмена декларация за диверсификацията на енергийния микс на Европейския съюз  
- P6_DCL(2008)0038 - Отпаднала  
Anni PODIMATA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Rebecca HARMS  
Дата на внасяне : 21-04-2008
Срок : 24-07-2008
Брой подписали : 57 - 25-07-2008
Писмена декларация относно ранното предупреждение на гражданите при тежки извънредни ситуации  
- P6_DCL(2007)0100 - Приета  
Gabriele ALBERTINI , Kader ARIF , Caroline LUCAS , Elizabeth LYNNE , Dimitrios PAPADIMOULIS  
Дата на внасяне : 12-11-2007
Срок : 26-02-2008
Дата на приемане : 11-03-2008
Приет текст (списък на подписалите декларацията членове) : P6_TA(2008)0088
Брой подписали : 432 - 21-02-2008

Списък на присъствалите 
Настоящият присъствен списък е извлечение от протоколите на пленарните заседания на шестия парламентарен мандат Информацията в него е предоставена единствено с ориентировъчна цел и обхваща мандата на члена на ЕП в Европейския парламент. Това са необработени данни, които не включват корекции за отсъствия по уважителни причини поради заболяване, отпуск по майчинство / бащинство, участие в разрешена дейност на парламентарна делегация и др.

Обратна връзка