Dimitrios PAPADIMOULIS : 8-ми парламентарен мандат 

Политически групи 

 • 01-07-2014 / 14-12-2015 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член
 • 15-12-2015 / 11-01-2017 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото
 • 12-01-2017 / 01-07-2019 : Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица - Член на бюрото

Национални партии 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Coalition of the Radical Left (Гърция)

Заместник-председател 

 • 01-07-2014 / 17-01-2017 : Европейски парламент
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Европейски парламент

членове 

 • 01-07-2014 / 16-01-2017 : Бюро на Европейския парламент
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Бюро на Европейския парламент
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по икономически и парични въпроси
 • 10-09-2018 / 01-07-2019 : Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС – Северна Македония

Заместник 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по регионално развитие
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Китайската народна република
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с държавите от Югоизточна Азия и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН)
 • 12-02-2015 / 30-11-2015 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие
 • 02-12-2015 / 02-08-2016 : Специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE 2)
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по регионално развитие

Основни парламентарни дейности 

Становища в качеството на докладчик 
Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) – Годишен доклад за 2014 г.  
- ECON_AD(2015)567658 -  
-
ECON 

Становища в качеството на докладчик в сянка 
За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз  
- ECON_AD(2018)625497 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския банков орган за финансовата 2016 година  
- ECON_AD(2018)613563 -  
-
ECON 
СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата 2016 година  
- ECON_AD(2018)613564 -  
-
ECON 

Предложения за резолюции 
Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор 
Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Запитвания 
Запитванията с искане за писмен отговор, последвани от разискване, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 139, приложение III

Други парламентарни дейности 

Писмени обяснения на вот 
Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Авторското право в рамките на цифровия единен пазар (A8-0245/2018 - Axel Voss) EL  
 

Η οδηγία για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά έχει προκαλέσει, δικαίως, έναν διάλογο που εκτυλίσσεται τα τελευταία 2 χρόνια, από τότε που ανακοίνωσε η Επιτροπή το σχέδιό της για τη νομοθεσία. Θεωρώ ότι ο διάλογος δεν έχει ωριμάσει για να παράγει τα απαραίτητα αποτελέσματα που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν μια ισορροπία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Δεν αρνείται κανείς ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να προασπίσουμε τα πνευματικά δικαιώματα και να ενισχύσουμε τη δημιουργία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς σε ένα άναρχο ψηφιακό περιβάλλον.
Ένα αίτημα καθόλα δίκαιο. Όμως, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς περίσκεψη και με τον κίνδυνο να παραβλάπτεται το δικαίωμα της γνώμης και η ελευθερία της έκφρασης. Είναι, επομένως, επιβεβλημένο να δώσουμε χρόνο και χώρο στις διάφορες απόψεις. Μέσω, λοιπόν, μιας ανοιχτής και διαφανούς συζήτησης στην ολομέλεια θα υπερκεραστούν οι διχασμοί στην ευρωπαϊκή κοινωνία και θα γίνει πλέον σαφής η σωστή κατεύθυνση.

Реформа на избирателното право на Европейския съюз (A8-0248/2018 - Jo Leinen, Danuta Maria Hübner) EL  
 

Η πολυαναμενόμενη τροποποίηση του εκλογικού νόμου της Ένωσης, ενός νομοθετήματος που βρίσκεται σε ισχύ πάνω από 40 χρονιά, δυστυχώς δεν απέδωσε τα επιθυμητά. Αντιθέτως, αντί για μια πραγματικά ευρωπαϊκή ρύθμιση, αφήνει την πλήρη διακριτική ευχέρεια στα κράτη μέλη να ρυθμίσουν το θέμα υποδαυλίζοντας τις αντιθέσεις στα εκλογικά συστήματα.
Η πρόταση του Κοινοβουλίου το 2015 υπήρξε πραγματικά φιλόδοξη και προωθούσε την ολοκλήρωση, όπως η ενιαία ευρωπαϊκή περιφέρεια, οι διεθνικές λίστες, η θεσμοθέτηση του κορυφαίου υποψηφίου (Spitzenkandidat). Επέλεξα τη στάση της αποχής, γιατί η προτεινόμενη τροποποίηση δεν εμπεριέχει τις αναγκαίες αλλαγές που πρότεινε το ΕΚ το 2015.
Ευελπιστώ παρόλα αυτά ότι θα πρέπει να ενταθεί μια ουσιαστική συζήτηση για την αναβάθμιση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη.

Зачитане на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения и отмяна на Директива 2002/58/ЕО (Регламент за неприкосновеността на личния живот и електронните съобщения) (A8-0324/2017 - Marju Lauristin) EN  
 

I voted today in favour of the ePrivacy Regulation mandate voted through in the Committee on Civil Liberties, because I support the regulation’s main goal: to put citizens back in control of their own personal data online. In this online environment where so much of our very sensitive personal data is floating around and being monetised by so many different business players, it is imperative that citizens are empowered again by putting the notion of consent central in the processing of personal data.
Data protection and privacy are fundamental rights. This current ePrivacy mandate bans unlawful interference in our online communications without consent (no monitoring of our calls, chats, text and browsing), calls for developers of software and hardware to incorporate privacy—by—default and privacy—by—design principles as to ensure that no privacy—infringement backdoors are built into the goods we buy, and ensures that consumers who refuse to be tracked cannot be banned from visiting particular websites.
My vote today reinforces what citizens and new innovative businesses already know: that European citizens want digital services that are built on respect for privacy and data protection, and do not want to be offered services which run contrary to their civil liberties and fundamental rights.

Въпроси, изискващи писмен отговор 
Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП) 
Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП 
Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.) 
**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

Писмена декларация относно подкрепа за инициативата „Одисей“ за съживяване на Европейската доброволческа служба  
- P8_DCL(2016)0105 - Отпаднала  
Jonás FERNÁNDEZ , Pablo ZALBA BIDEGAIN , Silvia COSTA , Antonio TAJANI , Ramón JÁUREGUI ATONDO , Jean-Marie CAVADA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Karima DELLI , Alain LAMASSOURE , Jo LEINEN , Molly SCOTT CATO , Светослав Христов МАЛИНОВ , Mercedes BRESSO , Enrique CALVET CHAMBON , Barbara MATERA , Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR , José Manuel FERNANDES , Neena GILL , Santiago FISAS AYXELÀ , Hugues BAYET , Alfred SANT , Renato SORU , Eider GARDIAZABAL RUBIAL  
Дата на внасяне : 03-10-2016
Срок : 03-01-2017
Брой подписали : 91 - 04-01-2017
Писмена декларация относно стратегията на ЕС за борба срещу бездомността  
- P8_DCL(2016)0052 - Отпаднала  
Neena GILL , Brian HAYES , Alfred SANT , Karima DELLI , Lynn BOYLAN , Sylvie GUILLAUME , Ivan JAKOVČIĆ , Agnes JONGERIUS , Dimitrios PAPADIMOULIS , Gabriele ZIMMER , Viorica DĂNCILĂ , Mary HONEYBALL , Stefan ECK , Bronis ROPĖ , Hugues BAYET , Klaus BUCHNER , Sylvie GOULARD  
Дата на внасяне : 27-04-2016
Срок : 27-07-2016
Брой подписали : 310 - 28-07-2016

Декларации 

Декларация за финансови интереси 

Обратна връзка