Läbipaistvus ja eetika 

Demokraatliku süsteemi läbipaistvus võimaldab inimestel hõlpsamini otsustusprotsessis osaleda. Kui institutsioonid kannavad kodanike ees täit vastutust, muutuvad nad veelgi õiguspärasemaks ja tulemuslikumaks.

Kõiki ELi kodanikke esindava institutsioonina kasutab Euroopa Parlament juba mitmesuguseid läbipaistvusmeetmeid ja kavatseb minna selles valdkonnas veelgi kaugemale.

Euroopa Parlament on võtnud kohustuse järgida läbipaistvuse põhimõtet ning kõigi käesoleval veebilehel kirjeldatud läbipaistvusvahendite eesmärk on aidata kaasa sellele, et kodanikud saaksid parlamendi tööd ja eeskätt parlamendi seadusandlikku tegevust kergemini kontrollida.

    

Üldsuse juurdepääs dokumentidele

Inimestel on õigus tutvuda Euroopa Parlamendi dokumentidega määruses (EÜ) nr 1049/2001 kindlaks määratud põhimõtete ja tingimuste kohaselt.

    

Lobirühmad ja läbipaistvus

Eurooplastel on õigus jälgida tähelepanelikult institutsioonide õigusloometegevust ning kontrollida, kas lobitöö on õiglane ja tasakaalustatud.

    

Sobiliku käitumise reeglid

Inimestel on õigustatud ootus, et Euroopa Parlamendi töötajad peavad kinni rangetest käitumisnormidest ja teevad oma tööd tõhusalt, lähtudes hea halduse ja valitsemistava põhimõtetest.

    

Üldkulude hüvitis

Parlamendiliikmed võivad avaldada teavet selle kohta, kuidas nad üldkulude hüvitist kasutavad.

Hea valitsemistava edendamiseks ja kodanikuühiskonna osalemise tagamiseks teevad liidu institutsioonid, organid ja asutused oma tööd võimalikult avalikult.

(Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 15)

Share: