Konferensen om Europas framtid: översikt över de slutliga förslagen

Briefing 30-11-2022

Hur bör EU se ut 2050? Hur ser du på ditt liv 2050? Detta är bara några av de frågor som de europeiska medborgare som deltog i konferensen om Europas framtid ombads att besvara under det inledande mötet i de europeiska medborgarpanelerna i Strasbourg i september 2021. Att utforma en vision för Europas framtid var uppgiften för alla deltagare i konferensen, vare sig de var institutionella aktörer, företrädare för det civila samhället, arbetsmarknadens parter eller slumpmässigt utvalda medborgare som uppmanades att delta i en europeisk demokratisk process. Konferensen startade försenat och hölls mitt i en världsomspännande pandemi, men kunde trots det uppnå sitt syfte och tillhandahålla konkreta, handlingskraftiga, ibland visionära, förslag som visar i vilken riktning EU bör utvecklas i framtiden. De 49 förslagen, som inbegriper omkring 326 specifika åtgärder, ger en ögonblicksbild av vad medborgarna och de institutionella aktörerna anser vara lämpliga åtgärder som EU kan vidta för att möta dagens och framtidens utmaningar. Efter en betänketid kommer dessa åtgärder att behöva genomföras om konferensen ska bli en trovärdig process och inte bara ett forum för önskemål och abstrakt retorik. De tre EU-institutionerna – Europaparlamentet, Europeiska kommissionen och Europeiska unionens råd – har uttryckt sina åsikter om en eventuell uppföljning och krävt djupgående reformer. Den nuvarande fasen, efter att konferensen avslutats, är därför ett känsligt politiskt ögonblick. Det måste nu beslutas vilka reformer som ska genomföras inom den nuvarande rättsliga ramen och vilka som kommer att kräva en ”konstituerande fas”, nämligen ett konvent för att se över EU-fördragen i enlighet med artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget). Hur det än är med den saken har konferensen verkligen belyst nyckelfrågor och medborgarnas idéer, vilket skulle vara svårt för EU-institutionerna att ignorera.