Källor

Länkarna på denna sida ger en närmare inblick i det arbete som pågår i EU:s enda direktvalda institution

Europeiskt mervärde

Europeiskt mervärde kartlägger behoven av EU-åtgärder genom att analysera de potentiella fördelarna med att unionen agerar eller kostnaderna om unionen inte agerar.

Framsyn, inklusive vetenskaplig framsyn

Framsyn handlar om att förstå trender på medellång och lång sikt så att beslutsfattarna är så förberedda som möjligt för kommande årtiondens utmaningar, risker och möjligheter. Genom bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ får ledamöterna råd i form av studier och evenemang som anordnas under STOA-panelens ledning.

Europaparlamentets eurobarometer

Europaparlamentet beställer regelbundet undersökningar om den allmänna opinionen i medlemsstaterna. Detta är ett sätt för parlamentet att rent allmänt hålla sig à jour med medborgarnas uppfattningar om och förväntningar på parlamentets och EU:s arbete.

Utredningsavdelningar

De fem utredningsavdelningarna är ansvariga för att tillhandahålla – både internt och externt – högkvalitativ oberoende expertkunskap, analys och politisk rådgivning på utskottens och andra parlamentsorgans begäran. Utredningsavdelningarna har ett nära samarbete med utskotten och hjälper dem att utforma lagstiftningen och utöva demokratisk granskning av EU-politiken.

Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömningar kartlägger förväntade ekonomiska, sociala, miljömässiga och andra konsekvenser av föreslagen lagstiftning.

Utredningstjänster till ledamöterna

Ledamöternas utredningstjänst erbjuder ett stort utbud av utredningspublikationer om EU-politik, EU-frågor och EU-lagstiftning av särskild betydelse samt skräddarsydda briefingar avsedda för ledamöterna.

Ekonomisk styrning

Enheten för övervakning av ekonomisk styrning tillhandahåller information till ledamöterna om tillämpningen av instrumenten för ekonomisk styrning och banktillsynen i unionen, särskilt inom euroområdet.

Biblioteks- och dokumentationskällor

Europaparlamentets bibliotek ger tillgång till ett stort utbud av böcker och tidskrifter, dessutom alltmer i elektroniskt format. Här finns också biblioteket för komparativ rätt, som utreder särskilda rättsliga frågor inom olika jurisdiktioner.

Utvärdering och granskning av politiken

Att utvärdera effekterna av lagstiftning och politik och granska dem som genomför den är viktigt för att Europaparlamentet i sin roll som medlagstiftare ska kunna stifta lagar så effektivt som möjligt. Dialog med alla förvaltningsnivåer om EU-politikens effekter och om luckor i lagstiftningen är väsentligt i en union som är så stor och mångskiftande som EU.

Lagstiftningsdatabasen

Här kan man följa EU:s beslutsgång steg för steg. Ta reda på vad som hänt och vad nästa steg är.

Register över handlingar

I registret finns alla officiella dokument som Europaparlamentet har utarbetat eller fått sedan den 3 december 2001. Du kan söka på nyckelord, skribent, datum, referensnummer eller typ av dokument.

Europaparlamentets utredningstjänsts webbsida

Via utredningstjänstens webbsida kan man få direkt kontakt med de expertgrupper som hjälper ledamöterna i deras utredningar och arbete vid utarbetande av lagstiftning.

ESPAS

ESPAS är ett unikt interinstitutionellt projekt som syftar till att stärka EU:s arbete på det viktiga området framtidsplanering.

ORBIS - Knutpunkten för framsynsstudier

Besök världens största samling av framtidsstudier. Upptäck de långsiktiga trenderna som kommer att forma samhället. Läs och lär dig mer om en mängd olika ämnen som berör dig och resten av världens befolkning.

URBIS - Knutpunkten för genomförandestudier

Allt från nationella parlament, regioner, städer och arbetsmarknadens parter med anknytning till kommissionens arbetsprogram.

Faktablad om Europeiska unionen

Faktabladen är kortfattade men trots det innehållsrika informationskällor som ger en översikt över den europeiska integrationen och Europaparlamentets bidrag till denna process. Faktabladen uppdateras regelbundet och kan konsulteras antingen på Think Tank-webbplatsen eller på faktabladens webbplats.

EU Bookshop

Alla EU-publikationer finns på EU Bookshop, som är EU-institutionernas bokhandel, bibliotek och arkiv på internet.