Infografik

Animerad infografik producerad av Europaparlamentets utredningstjänst är visuella och interaktiva guider som uppdateras regelbundet och hjälper dig att hitta den information som du behöver om ett komplext ämne.Mer visuellt innehåll:Grafiklager (Graphics Warehouse).

01-06-2021 - 00:00

5G-tekniken kommer att få stor inverkan på många delar av våra liv. Här kan du se vad vi vet om 5G i dag genom vår visuella kartläggning – den politiska och lagstiftningsmässiga kontexten, förväntade konsekvenser för företagen, hälsofrågor och cybersäkerhet. Och så detaljerna kring själva tekniken. Börja med den bredare överblicken och zooma dig sedan in mot större detaljrikedom för att t.ex. få intervjuer med experter och förklarande grafik.

02-10-2020 - 00:00

FRO syftar till att stödja kolregioner och de regioner som har de största industriella växthusgasutsläppen så att de kan möta utmaningarna i samband med omställningen till klimatneutralitet till 2050 och minska utsläppen med minst 50 % till 2030. Den här infografiken ger detaljerad information om anslagna medel och visar den fördelningsmetod som används för att fördela EU-medel till alla medlemsländer.

30-09-2020 - 00:00

I sin utrikespolitik vägleds EU av målen om fred och säkerhet i världen. Den här interaktiva infografiken analyserar och förklarar hur EU bidrar till arbetet med fred och säkerhet internationellt genom sina olika utrikespolitiska strategier och instrument och sina förbindelser med länder, regioner och internationella organisationer i hela världen. Den kompletterar också det s.k. Normandieindexet, som mäter hot mot freden och säkerheten i världen, genom att åskådliggöra dess resultat och ge en global översikt över det komplexa fredsbegreppet i en modern värld.

20-02-2020 - 00:00

I Europeiska unionens fleråriga budgetram fastställs det maximala beloppet (taket) för varje större utgiftskategori i EU-budgeten (rubrik) för en period på sju år. Förutom att vara en finansieringsplan ger budgetramen också en vision av EU:s långsiktiga prioriteringar. Den fleråriga budgetramen 2014–2020 avslutas nu och EU har därför inlett förhandlingar om nästa långtidsbudget. Den här infografiken visar olika EU-institutioners ståndpunkter om förslagen till en ny flerårig budgetram 2021–2027.