Последни новини

Next AGRI meetings - 2020 -

14-01-2020 - 11:55

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

14:30 / 18:30 започнала AGRI

Мултимедийна библиотека

05-12-2019 - 09:11
AGRI ENVI PETI Заседание
04-12-2019 - 14:39
AGRI ENVI Заседание
04-12-2019 - 09:08
AGRI Заседание

Приветствие

Norbert Lins

Добре дошли в комисията AGRI!

Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) е важен участник в оформянето на общата селскостопанска политика (ОСП), както и на политиките в областта на здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията, качеството на селскостопанските продукти, горското стопанство и агролесовъдството на Съюза. По-голямата част от тази работа се извършва чрез изготвянето на доклади за законодателни предложения, попадащи в рамките на процедурата за съвместно вземане на решение от Парламента и Съвета, които да бъдат приети на пленарно заседание.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки