Prezentace

Tematické sekce a další zdroje odborných znalostí, které mají výbory k dispozici

TEMATICKÉ SEKCE

Tematické sekce se skládají z pěti oddělení odpovědných za poskytování interního i externího vysoce kvalitního nezávislého odborného poradenství, analýz a politického poradenství na žádost výborů a ostatních parlamentních orgánů (delegací, předsedy, předsednictva, generálního tajemníka). Jejich odborné poradenství pokrývá všechny oblasti činnosti Evropského parlamentu. Jsou podrobně zapojeny do činnosti výborů, které podporují při utváření právních předpisů v oblasti politik EU a při výkonu demokratické kontroly nad těmito politikami.
Zaměstnanci politických sekcí pravidelně aktualizují své technické a právní znalosti tím, že prostřednictvím neformálních vazeb mezi interními a externími odborníky udržují kontakty s akademickou obcí a expertními skupinami, právnickými firmami a specializovanými poradenskými společnostmi.

Výstupy:
Písemné výstupy tematických sekcí, nejčastěji připravované na žádost výboru nebo delegace Evropského parlamentu, zahrnují širokou škálu dokumentů, včetně studií, hloubkových rozborů týkajících se určité země nebo konkrétní problematiky, stručné podklady k otázkám strategického významu i poznámky obsahující krátké analýzy nedávných událostí nebo vývoje událostí s významem pro EU.
Tematické sekce také připravují Fakta a čísla o EU, jež poskytují přehled o evropské integraci a o příspěvku Evropského parlamentu k tomuto procesu.
Mezi další dokumenty vypracovávané tematickými sekcemi patří informativní podklady a osnovy proslovů pro politické orgány Evropského parlamentu.
Na základě rozhodnutí přijatých koordinátory parlamentních výborů zadávají tematické sekce také studie připravované externími výzkumníky a odborníky a dohlížejí na jejich vypracování.

Akce:
Tematické sekce pořádají akce, které posilují analytickou kapacitu Parlamentu a rozvíjejí společný přístup k aktuálním politickým otázkám.
Na veřejných seminářích pořádaných tematickými sekcemi představují skupiny odborníků nezávislé odborné znalosti prostřednictvím písemných a ústních prezentací.
Vytvářejí se rovněž skupiny odborníků, které poslancům poskytují pravidelné písemné příspěvky a na schůzích se zapojují do parlamentních diskusí.
Studie připravované tematickými sekcemi bývají obvykle představeny na schůzích výboru.

Dohled a kontrola:
Tematické sekce poskytují výzkumnou podporu s cílem posílit kapacitu Evropského parlamentu při sledování jednání EU a provádění mezinárodních dohod, např. obchodních dohod. Vytvořily také interní metodiku pro kontrolu projektů financovaných EU.


ODDĚLENÍ PRO PODPORU SPRÁVY EKONOMICKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí poskytuje poslancům informace o uplatňování nástrojů ekonomické správy a bankovního dohledu v Unii, především v eurozóně.


ŘEDITELSTVÍ PRO POSUZOVÁNÍ DOPADŮ A CELOEVROPSKÉHO PŘÍNOSU

Ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu, které je součástí výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS), se zabývá výzkumem různých aspektů hodnocení právních předpisů a politik EU ex ante a ex post.

Oddělení vědeckých prognóz (STOA) provádí interdisciplinární výzkum a poskytuje strategické poradenství v oblasti hodnocení vědecko-technických možností a vědeckých prognóz. Připravuje hloubkové studie a organizuje pracovní semináře o nových poznatcích v těchto oblastech pod vedením výboru STOA složeného z 24 poslanců EP.

Semináře

Na seminářích mají poslanci možnost klást dotazy odborníkům a vyměňovat si s nimi názory na otázky související s parlamentní činností nebo s aktuálními tématy.

Fakta o EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakty

Policy departments

Economic Governance and EMU scrutiny Unit

European Parliamentary Research Service