Prezentace

Tematické sekce a další zdroje odborných znalostí, které mají výbory k dispozici

TEMATICKÉ SEKCE

Tematické sekce se skládají z pěti oddělení odpovědných za poskytování interního i externího vysoce kvalitního nezávislého odborného poradenství, analýz a politického poradenství na žádost výborů a ostatních parlamentních orgánů (delegací, předsedy, předsednictva, generálního tajemníka). Jejich odborné poradenství pokrývá všechny oblasti činnosti Evropského parlamentu. Jsou podrobně zapojeny do činnosti výborů, které podporují při utváření právních předpisů v oblasti politik EU a při výkonu demokratické kontroly nad těmito politikami.
Zaměstnanci politických sekcí pravidelně aktualizují své technické a právní znalosti tím, že prostřednictvím neformálních vazeb mezi interními a externími odborníky udržují kontakty s akademickou obcí a expertními skupinami, právnickými firmami a specializovanými poradenskými společnostmi.

Výstupy:
Písemné výstupy tematických sekcí, nejčastěji připravované na žádost výboru nebo delegace Evropského parlamentu, zahrnují širokou škálu dokumentů, včetně studií, hloubkových rozborů týkajících se určité země nebo konkrétní problematiky, stručné podklady k otázkám strategického významu i poznámky obsahující krátké analýzy nedávných událostí nebo vývoje událostí s významem pro EU.
Tematické sekce také připravují Fakta a čísla o EU, jež poskytují přehled o evropské integraci a o příspěvku Evropského parlamentu k tomuto procesu.
Mezi další dokumenty vypracovávané tematickými sekcemi patří informativní podklady a osnovy proslovů pro politické orgány Evropského parlamentu.
Na základě rozhodnutí přijatých koordinátory parlamentních výborů zadávají tematické sekce také studie připravované externími výzkumníky a odborníky a dohlížejí na jejich vypracování.

Akce:
Tematické sekce pořádají akce, které posilují analytickou kapacitu Parlamentu a rozvíjejí společný přístup k aktuálním politickým otázkám.
Na veřejných seminářích pořádaných tematickými sekcemi představují skupiny odborníků nezávislé odborné znalosti prostřednictvím písemných a ústních prezentací.
Vytvářejí se rovněž skupiny odborníků, které poslancům poskytují pravidelné písemné příspěvky a na schůzích se zapojují do parlamentních diskusí.
Studie připravované tematickými sekcemi bývají obvykle představeny na schůzích výboru.

Dohled a kontrola:
Tematické sekce poskytují výzkumnou podporu s cílem posílit kapacitu Evropského parlamentu při sledování jednání EU a provádění mezinárodních dohod, např. obchodních dohod. Vytvořily také interní metodiku pro kontrolu projektů financovaných EU.


ODDĚLENÍ PRO PODPORU SPRÁVY EKONOMICKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ

Oddělení pro podporu správy ekonomických záležitostí poskytuje poslancům informace o uplatňování nástrojů ekonomické správy a bankovního dohledu v Unii, především v eurozóně.


ŘEDITELSTVÍ PRO POSUZOVÁNÍ DOPADŮ A CELOEVROPSKÉHO PŘÍNOSU

Ředitelství pro posuzování dopadů a celoevropského přínosu, které je součástí výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS), se zabývá výzkumem různých aspektů hodnocení právních předpisů a politik EU ex ante a ex post.

Oddělení vědeckých prognóz (STOA) provádí interdisciplinární výzkum a poskytuje strategické poradenství v oblasti hodnocení vědecko-technických možností a vědeckých prognóz. Připravuje hloubkové studie a organizuje pracovní semináře o nových poznatcích v těchto oblastech pod vedením výboru STOA složeného z 24 poslanců EP.

Semináře

Na seminářích mají poslanci možnost klást dotazy odborníkům a vyměňovat si s nimi názory na otázky související s parlamentní činností nebo s aktuálními tématy.

Fakta o EU

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

STOA

Posouzení možností politiky Evropského parlamentu v oblasti vědy a techniky

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.

Kontakty

Policy departments

Economic Governance Support Unit

European Parliamentary Research Service