Please fill this field

O výborech

Uvítání

© European Union 2020 - European Parliament

Výbor pro právní záležitosti je příslušný pro mnoho horizontálních, institucionálních a specifických politik.

V této polovině volebního období jsou pro nás prioritními úspěšná regulace umělé inteligence a práce na aktu o digitálních službách. Výbor JURI v současnosti pracuje na revizi nařízení o doručování písemností a nařízení o dokazování a usiluje o dosažení dohody ve věci směrnice o zástupných žalobách. V jeho pracovním plánu zůstává i nadále spis týkající se zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech a podávání zpráv podle jednotlivých zemí (CBCR), práce na sladění právních aktů EU s právním rámcem Lisabonské smlouvy a reforma postupu projednávání ve výborech.

Výbor JURI pracuje na podnětech týkajících se zavedení povinnosti náležité péče pro společnosti, podnikového vykazování nefinančních informací, odpovědnosti za škody na životním prostředí, statutu evropského přeshraničního sdružení, výzev pro pořadatele sportovních událostí v digitálním světě, financování soudních výloh a dopadů domácího násilí a práv péče o dítě na ženy a děti.

Výbor JURI Parlamentu pomáhá vytvářet si informovaný postoj k právním otázkám (imunity, volba právního základu, spory před Soudním dvorem a další). Podává mu zprávy o uplatňování práva EU a zásady subsidiarity.

Doufám, že naše internetové stránky pro Vás budou užitečným zdrojem informací. Děkuji Vám za zájem o práci výboru JURI.

Kontaktní údaje