Please fill this field

Par komitejām

Sagaidīšanas uzruna

© European Union 2020 - European Parliament

Juridiskajai komitejai ir daudzas horizontālas, institucionālas un specifiskas politiskas kompetences.

Šī sasaukuma vidū starp prioritātēm ir tādas prioritātes kā mākslīgā intelekta sekmīga reglamentēšana un Digitālo pakalpojumu likuma izstrāde. JURI komiteja pašlaik nodarbojas ar Dokumentu izsniegšanas regulas un Pierādījumu iegūšanas regulas reformēšanu, un tās mērķis ir pabeigt darbu pie Pārstāvības darbību direktīvas. Darba kārtībā joprojām ir dokumenti saistībā ar sieviešu bloķēšanu valdēs un pārskatu sniegšanu par katru valsti, kā arī norit darbs pie ES tiesību aktu saskaņošanas ar Lisabonas līguma tiesisko regulējumu un komitoloģijas reformas.

JURI komiteja sāk iniciatīvas tādās jomās kā pienācīgas uzticamības pārbaudes pienākumu noteikšana uzņēmējiem, nefinanšu informācijas atklāšana, atbildība par kaitējumu videi, Eiropas pārrobežu apvienību statūti, sporta pasākumu organizētāju problēmas digitālajā pasaulē, tiesvedības finansēšana, partneru vardarbības ietekme un sieviešu un bērnu aizgādības tiesības.

JURI komiteja palīdz Parlamentam veidot informētu nostāju par juridiskiem jautājumiem (imunitāte, juridiskā pamata izvēle, strīdi Tiesā u. c.). Tā ziņo par ES tiesību aktu piemērošanu un subsidiaritāti.

Ceru, ka šī tīmekļa vietne sniegs Jums nepieciešamo informāciju! Pateicos par izrādīto interesi par JURI komitejas darbu.