Please fill this field

Om

Velkomst

© European Union 2020 - European Parliament

Retsudvalget har mange horisontale, institutionelle og specifikke politiske kompetencer.

En passende regulering af kunstig intelligens og en vellykket udformning af retsakten om digitale tjenester er blandt de prioriterede områder i første halvdel af denne valgperiode. JURI er i øjeblikket i færd med at reformere forkyndelsesforordningen og forordningen om bevisoptagelse og planlægger at færdiggøre direktivet om indbringelse af sager for repræsentanten. Sagerne om at ophæve blokeringen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer og om landespecifik rapportering, arbejdet med tilpasning af EU's retsakter til Lissabontraktatens retlige rammer og med reform af udvalgsproceduren er også punkter på dagsordenen.

JURI lancerer initiativer på en lang række områder, som f.eks. i forbindelse med virksomheders due diligence-forpligtelser, ikkefinansiel virksomhedsrapportering, ansvar for miljøskader, statutten for europæiske grænseoverskridende foreninger, udfordringer for arrangører af sportsbegivenheder i den digitale verden, finansiering af retstvister og med den virkning, vold i parforhold og spørgsmålet om forældremyndighed har på kvinder og børn.

JURI hjælper Parlamentet med at træffe informerede beslutninger om juridiske spørgsmål (immuniteter, valg af retsgrundlag, tvister ved Domstolen - for blot at nævne nogle få). Udvalget rapporterer desuden om anvendelsen af EU-retten og nærhedsprincippet.

Jeg håber, vores hjemmeside vil være Dem til nytte. Jeg takker Dem for Deres interesse i JURI's arbejde.