Please fill this field

O nás

Privítanie

© European Union 2020 - European Parliament

Výbor pre právne veci má rozličné horizontálne a inštitucionálne právomoci a do jeho pôsobnosti patria aj špecifické oblasti politiky.

V tejto polovici volebného obdobia si za prioritu stanovil úspešnú reguláciu umelej inteligencie a prípravu aktu o digitálnych službách. Výbor JURI v súčasnosti reformuje nariadenia o doručovaní písomností a vykonávaní dôkazov a pracuje na dokončení smernice o žalobách v zastúpení. V jeho pracovnom programe aj naďalej zostávajú spisy o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch a o podávaní správ podľa jednotlivých krajín, zosúlaďovanie právnych aktov EÚ s právnym rámcom Lisabonskej zmluvy a reforma komitológie.

Výbor JURI iniciuje opatrenia v oblasti povinností spoločností týkajúcich sa náležitej starostlivosti, podnikového nefinančného vykazovania, zodpovednosti za škody na životnom prostredí, štatútu európskych cezhraničných združení, problémov organizátorov športových podujatí v digitálnom svete, financovania súdnych sporov, vplyvu intímneho partnerského násilia a práv starostlivosti na ženy a deti.

Pomáha formovať informovanú pozíciu Parlamentu k právnym otázkam (ako sú imunita, výber právneho základu, spory na Súdnom dvore). Podáva správy o uplatňovaní práva EÚ a subsidiarity.

Veríme, že na našej stránke nájdete veľa zaujímavých a užitočných informácií. Teší nás, že sa zaujímate o prácu výboru JURI.