Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 16 November 2020 EN

19-11-2020 PECH_PV(2020)11-16-1 PE660.369v01-00 PECH

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 233 - Σχέδιο έκθεσης Επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία

13-11-2020 PECH_AM(2020)660312 PE660.312v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον αντίκτυπο των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και άλλων συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της αλιείας

11-11-2020 PECH_DT(2020)660212 PE660.212v01-00 PECH
Peter van DALEN

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων στα ιχθυακά αποθέματα και την αλιεία

04-11-2020 PECH_PR(2020)660174 PE660.174v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ για την παράταση του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης των Νήσων Κουκ

03-11-2020 PECH_PR(2020)659080 PE659.080v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 - Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020

03-11-2020 PECH_PV(2020)10-26-1 PE660.117v01-00 PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τη διασφάλιση των στόχων της υποχρέωσης εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

28-10-2020 PECH_PR(2020)659055 PE659.055v01-00 PECH
Søren GADE

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2020

28-10-2020 PECH_PR(2020)660079 PE660.079v01-00 PECH
Annie SCHREIJER-PIERIK

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

26-10-2020 PECH_PV(2020)10-12-1 PE659.096v01-00 PECH

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών

23-10-2020 PECH_AD(2020)657260 PE657.260v03-00 PECH
Nuno MELO

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες

20-10-2020 PECH_PR(2020)650374 PE650.374v01-00 PECH
Manuel PIZARRO

ΣΧEΔΙΟ EΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στην περιοχή της σύμβασης της Παναμερικανικής Επιτροπής Τροπικού Τόνου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου

20-10-2020 PECH_PR(2020)658886 PE658.886v01-00 PECH
João FERREIRA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών

13-10-2020 PECH_AD(2020)657257 PE657.257v02-00 PECH
Nuno MELO

Γνωμοδότηση σχετικά με μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη

07-10-2020 PECH_AL(2020)658847 PE658.847v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/833 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019, για τον καθορισμό μέτρων διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη διακανονισμού της Οργάνωσης Αλιείας Βορειοδυτικού Ατλαντικού

06-10-2020 PECH_PR(2020)657419 PE657.419v01-00 PECH
Isabel CARVALHAIS

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων στην αλιεία

06-10-2020 PECH_PR(2020)658857 PE658.857v01-00 PECH
Catherine CHABAUD

AMENDMENTS 1 - 14 - Draft opinion Conclusion of the Agreement between the European Union and the government of the People's Republic of China on cooperation on, and protection of, geographical indications EN

05-10-2020 PECH_AM(2020)658791 PE658.791v01-00 PECH
Nuno MELO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

05-10-2020 PECH_PV(2020)09-28-1 PE658.821v01-00 PECH

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

02-10-2020 PECH_AD(2020)654071 PE654.071v02-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

25-09-2020 PECH_PV(2020)09-22-1 PE657.499v01-00 PECH

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

22-09-2020 PECH_AB(2020)657450 PE657.450v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 47 - Σχέδιο γνωμοδότησης Γενικός προϋπολογισμός της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 - όλα τα τμήματα

11-09-2020 PECH_AM(2020)657146 PE657.146v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 218 - Σχέδιο έκθεσης Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πέραν της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων και των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών

11-09-2020 PECH_AM(2020)657286 PE657.286v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών

09-09-2020 PECH_PA(2020)657257 PE657.257v01-00 PECH
Nuno MELO

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη συνεργασία όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις και την προστασία των ενδείξεων αυτών

09-09-2020 PECH_PA(2020)657260 PE657.260v01-00 PECH
Nuno MELO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 - Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020

08-09-2020 PECH_PV(2020)09-01-1 PE657.236v01-00 PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ με θέμα «Περισσότερα ψάρια στις θάλασσες; Μέτρα για την προώθηση της αποκατάστασης των αποθεμάτων πέραν της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης (ΜΒΑ), συμπεριλαμβανομένων των περιοχών αποκατάστασης ιχθυαποθεμάτων και των προστατευόμενων θαλάσσιων ζωνών»

10-07-2020 PECH_PR(2020)650373 PE650.373v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τις συνέπειες της αύξησης της θερμοκρασίας των θαλάσσιων υδάτων στα ιχθυακά αποθέματα και την αλιεία

09-07-2020 PECH_DT(2020)654107 PE654.107v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

08-07-2020 PECH_PA(2020)654071 PE654.071v01-00 PECH
Pierre KARLESKIND

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

29-06-2020 PECH_PV(2020)06-25-2 PE653.985v01-00 PECH

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 - Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

16-06-2020 PECH_PV(2020)06-11-2 PE653.801v01-00 PECH

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - The sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles

08-06-2020 PECH_AM(2020)652613 PE652.613v02-00 PECH
Caroline ROOSE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 25 Μαΐου 2020

28-05-2020 PECH_PV(2020)05-25-2 PE652.453v02-00 PECH

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 26 - 107 - Σχέδιο έκθεσης Πολυετές σχέδιο διαχείρισης του ερυθρού τόνο στον ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2017/2107, (ΕΕ) αριθ. 2019/[NAFO], (ΕΕ) αριθ. 1936/2001 και κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627

27-05-2020 PECH_AM(2020)652493 PE652.493v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τις συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

26-05-2020 PECH_AD(2020)648399 PE648.399v03-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 92 - 371 - Σχέδιο έκθεσης Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας

20-05-2020 PECH_AM(2020)650701 PE650.701v02-00 PECH
Clara AGUILERA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 18 Μαΐου 2020

18-05-2020 PECH_PV(2020)05-18-1 PE652.395v01-00 PECH

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control

15-05-2020 PECH_AM(2020)650704 PE650.704v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 684 - 995 - Σχέδιο έκθεσης Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας

15-05-2020 PECH_AM(2020)650705 PE650.705v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 996 - 1129 - Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας

15-05-2020 PECH_AM(2020)652304 PE652.304v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

04-05-2020 PECH_PV(2020)04-30-1 PE650.642v01-00 PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και του πρωτοκόλλου εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

29-04-2020 PECH_PR(2020)648264 PE648.264v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 23 Απριλίου 2020

28-04-2020 PECH_PV(2020)04-23-1 PE650.542v02-00 PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας και το πρωτόκολλο εφαρμογής της (2020-2026) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών

17-04-2020 PECH_PR(2020)648263 PE648.263v01-00 PECH
Caroline ROOSE

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης του ερυθρού τόνου στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΕ) 2017/2107, και (ΕΕ) 2019/833 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1627

14-04-2020 PECH_PR(2020)647097 PE647.097v01-00 PECH
Giuseppe FERRANDINO

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 7 Απριλίου 2020

08-04-2020 PECH_PV(2020)04-07-1 PE650.402v01-00 PECH

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 55 - Σχέδιο γνωμοδότησης Συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

06-04-2020 PECH_AM(2020)650357 PE650.357v01-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τις συστάσεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας

02-04-2020 PECH_PA(2020)648399 PE648.399v02-00 PECH
François-Xavier BELLAMY

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 69 - Σχέδιο έκθεσης Πρωτόκολλο σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Δημοκρατίας της Σενεγάλης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27-02-2020 PECH_AM(2020)648400 PE648.400v01-00 PECH
Izaskun BILBAO BARANDICA

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 - Πέμπτη 20 Φεβρουαρίου 2020

25-02-2020 PECH_PV(2020)02-19-1 PE648.352v01-00 PECH

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, καθώς και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της αλιείας

19-02-2020 PECH_PR(2020)647060 PE647.060v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας σχετικά με την παράταση του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας, το οποίο λήγει στις 15 Νοεμβρίου 2019

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00 PECH
Clara AGUILERA

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του τροποποιητικού πρωτοκόλλου της Διεθνούς σύμβασης για τη διατήρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00 PECH
Rosanna CONTE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 33 - 58 - Σχέδιο έκθεσης Θέσπιση ορίων αλιευτικής ικανότητας για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής, τη συλλογή δεδομένων και τα μέτρα ελέγχου στη Βαλτική Θάλασσα και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 όσον αφορά την οριστική παύση για τους στόλους που αλιεύουν γάδο της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00 PECH
Niclas HERBST

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 56 - Σχέδιο έκθεσης Σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (2019-2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00 PECH
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR