Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Volby do Evropského parlamentu
Organizace a chod
Evropského parlamentu
Spolurozhodování a další typy rozhodovacích procedur
Pravomoci v oblasti rozpoctu
Kontrola rozpoctu
Demokratická kontrola
Statut poslancu a politických stran
Docasné a vyšetrovací výbory
Ostatní instituce EU
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Organizace a chod Evropského parlamentu

Když se nový, práve zvolený evropský poslanec ujímá funkce, musí se zaradit do nekteré z politických skupin, vybrat si parlamentní výbor, zvolit predsedu své skupiny, predsedu a místopredsedy parlamentního shromáždení, zarídit se ve Štrasburku i v Bruselu, porozumet pravomocím ruzných parlamentních orgánu a pustit se do legislativní práce. To je pouze strucný výcet všeho nového, co ho ceká.

Soucasný evropský parlament má 626 clenu, kterí byli zvoleni na petileté období ve všeobecných volbách. Rozšírená Unie bude mít od legislativního období 2004-2009 parlamentní shromáždení o 732 poslancích. Pocet poslancu za jednotlivé státy byl stanoven Smlouvou z Nice (viz tabulka pripojená k našemu výkladu o rozšírení).

Politické skupiny jako hybná síla parlamentní cinnosti

Poslanci nesedí v Parlamentu podle národností, ale seskupují se podle politické príslušnosti. Vetšina z nich je zarazena v nejaké politické skupine. Každý poslanec muže být clenem pouze jedné politické skupiny. Od 1. cervence 2004 bude každá politická skupina složena z poslancu zvolených v nejméne jedné petine clenských státu, pricemž se stanoví minimální potrebný pocet poslancu na 19. V soucasném parlamentním období, které se chýlí k svému záveru, byl minimální pocet poslancu stanoven na 14 za predpokladu, že pocházejí ze ctyr ruzných clenských státu.

V Evropském parlamentu je nyní sedm politických skupin vzešlých z približne stovky národních a regionálních stran. Dvema nejvýznamnejšími skupinami jsou skupina Evropské lidové strany (Krestanských demokratu) a Evropských demokratu (EPP-ED), která má 232 poslancu, a skupina Sociálních demokratu v Evropském parlamentu (PES) se 175 poslanci (podle stavu z ríjna 2003). Dalšími skupinami jsou skupina Evropské liberální, demokratické a reformní strany (ELDR), skupina Zelených a Evropské svobodné aliance (Greens/EFA), Konfederace evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE/NGL), Unie pro Evropu národu (UEN) a Evropa demokracie a rozdílností (EDD).

Každou politickou skupinu rídí predseda spolu s predsednictvem. Skupina má svuj sekretariát. Nezarazení poslanci jsou ti, kterí nepatrí k žádné politické skupine. Také oni mají svuj sekretariát.

Predseda a ctrnáct místopredsedu

Predseda, ctrnáct místopredsedu a pet kvestoru jsou voleni poslanci na ustavujícím zasedání, jež následuje po evropských volbách. Protože je jejich mandát omezen na dva a pul roku, konají se v polovine parlamentního období nové volby.

Predseda rídí cinnosti Parlamentu jako celku. Predsedá plenárním zasedáním, schuzím predsednictva a Konference predsedu. Zastupuje Parlament pri všech vnejších cinnostech, a zejména v mezinárodních vztazích. Nekteré své funkce muže delegovat na místopredsedy.

Predsednictvo odpovídá za rozpocet Parlamentu a za administrativní, personální a organizacní otázky. Tvorí je predseda a ctrnáct místopredsedu, a také pet kvestoru, kterí mají poradní hlas. Kvestori reší administrativní a finacní otázky týkající se prímo poslancu.

Konference predsedu se skládá z predsedy Parlamentu a predsedu politických skupin. Její pravomoci sahají od organizování cinnosti Parlamentu po vztahy s ostatními evropskými institucemi a národními parlamenty. Konference predsedu stanoví pravomoci a pocet clenu parlamentních výboru a delegací a pripravuje harmonogram a program jednání plenárních zasedání.

Generální tajemník rídí administrativní cinnost Parlamentu. Je jmenován predsednictvem. V roce 2003 mela administrativa Parlamentu 4191 úredníku, z nichž 511 pracovalo v politických skupinách.

Parlamentní výbory

Základním úkolem Parlamentu je zákonodárná cinnost. Parlament se vyslovuje k návrhum smernic Evropské komise a casto rozhoduje spolu s Radou (viz náš výklad o postupu spolurozhodování). Parlament zaujímá svá stanoviska na plenárních zasedáních, avšak tato práce se pripravuje v parlamentních výborech. Tech je v tomto parlamentním období 17 a jsou rozdeleny podle oblastí: rozpocet, zemedelství, životní prostredí aj. Výbory vypracovávají a prijímají návrhy zpráv o legislativních návrzích, ale mohou také navrhovat z vlastní iniciativy zprávy o nelegislativních otázkách, jako napríklad v oblasti zahranicních vecí. Každý výbor volí na období dvou a pul let výbor složený z predsedy a dvou nebo trí místopredsedu a má svuj sekretariát.

Krome stálých výboru muže Parlament podle aktuální situace vytvorit docasné výbory a vyšetrovací výbory (viz náš text k tomuto tématu).

Smíšené parlamentní výbory mimoto zajištují vzájemné vztahy s parlamenty kandidátských státu a meziparlamentní delegace s parlamenty tretích zemí.

Jedno sídlo a tri pracovní místa

Protokol pripojený k Amsterodamské smlouve z roku 1997 stanoví, že Parlament sídlí ve Štrasburku, kde se koná dvanáct mesícních plenárních zasedání, vcetne zasedání o rozpoctu. Další plenární zasedání se konají v Bruselu. V Bruselu se scházejí rovnež výbory Evropského parlamentu. Sekretariát Parlamentu a príslušné služby zustávají v Lucemburku. Z praktických duvodu však cást úredníku a spolupracovníku politických skupin pusobí v Bruselu. Parlament díky svým prekladatelum a tlumocníkum pracuje v jedenácti oficiálních jazycích Unie a brzy bude pracovat ve 20 jazycích rozšírené Unie.

.


Poslanci Evropského parlamentu - tabulka
Politické skupiny
Rídící orgány Parlamentu
Parlamentní výbory
Meziparlamentní delegace

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004