Europaparlamentets
verksamhet
Höjdpunkter 1999-2004

 
Europaparlamentet
Val till Europaparlamentet
EP:s organisation
och arbetssätt
Medbeslutande
och andra beslutsförfaranden
Budgetbefogenheter
Budgetkontroll
Demokratisk kontroll
Ledamotsstadga och stadga
för europeiska politiska partier
Tillfälliga utskott
och undersökningsutskott
Övriga EU-institutioner
Reform av EU
Utvidgningen
Medborgerliga rättigheter
Rättsliga och inrikes frågor
Externa relationer
Miljö / Konsumentskydd
Transport / Regionalpolitik
Jordbruk och fiske
Ekonomi och valutafrågor
Sysselsättning och socialafrågor /
Kvinnors rättigheter
Inre marknaden / Industri / Energi / Forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Hur arbetar Europaparlamentet?

När den nyvalde Europaparlamentarikern börjar sitt uppdrag direkt efter valet måste han eller hon bli medlem i en politisk grupp, tala om vilket utskott som han eller hon är intresserad av, välja ordförande i sin politiska grupp, välja talman och vice talmän. Han eller hon måste lära sig hitta både i Strasbourg och Bryssel, förstå arbetsfördelningen inom parlamentet och börja arbetet med att utforma lagstiftning. Kort och gott öppnar sig en ny värld.

Det avgående Europaparlamentet består av 626 ledamöter som valts på fem år i allmänna val. Efter utvidgningen, det vill säga från och med mandatperioden 2004–2009 kommer EU:s parlament bestå av 732 ledamöter. Antalet ledamöter från varje medlemsstat finns angivet i Nicefördraget (se tabellen som finns bifogad till faktabladet om utvidgningen).

De politiska grupperna – spjutspetsen i parlamentets arbete

Parlamentarikerna sitter inte uppdelade efter nationalitet utan efter politisk åskådning. De flesta ledamöter ingår i en politisk grupp. Det går inte att vara med i flera grupper. Från och med den 1 juli 2004 måste alla politiska grupper ha medlemmar från minst en femtedel av medlemsstaterna och antalet medlemmar måste vara minst 19. Under den pågående mandatperioden har det räckt med 14 ledamöter om de kommer från fyra olika medlemsstater.

För närvarande finns det sju olika politiska grupper i parlamentet vars medlemmar kommer från ett hundratal olika nationella och regionala partier. De två största grupperna är gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna (EPP-ED) med 229 ledamöter och Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet (PES) med 175 ledamöter (uppgifter från oktober 2003). Övriga grupper är Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp (ELDR), gruppen De Gröna/Europeiska fria alliansen (Greens/EFA), gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL), gruppen Unionen för nationernas Europa (UEN) och gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa (EDD).

Varje politisk grupp leds av en ordförande och ett presidium och har ett sekretariat. De ”grupplösa” ledamöterna ingår inte i någon politisk grupp men har ett sekretariat.

En talman och fjorton vice talmän

Vid parlamentets första konstituerande sammanträde efter valet väljer ledamöterna en talman, fjorton vice talmän och fem kvestorer. De väljs för två och ett halvt år, så när halva mandatperioden har gått hålls ett nytt val.

Talmannen leder arbetet i parlamentet. Han eller hon fungerar som ordförande vid parlamentets, presidiets och talmanskonferensens sammanträden. Talmannen representerar parlamentet utåt, särskilt i internationella sammanhang. Vissa av arbetsuppgifterna kan talmannen delegera till vice talmännen.

Presidiet ansvarar för parlamentets budget samt för administrativa frågor, personal och organisation. Det består av talmannen och de fjorton vice talmännen samt de fem kvestorerna som är rådgivande. Administrativa och ekonomiska frågor som direkt berör parlamentarikerna ansvarar kvestorerna för.

Talmanskonferensen består av parlamentets talman och ordförandena för de politiska grupperna. Talmanskonferensen ansvarar för allt från att organisera parlamentets arbete till kontakterna med andra EU-institutioner och nationella parlament. Det är talmanskonferensen som bestämmer hur arbetet skall fördelas mellan parlamentets utskott och delegationer och hur många ledamöter varje utskott och delegation skall ha. Dessutom bestämmer talmanskonferensen sammanträdeskalendern och dagordningen för parlamentets sammanträden.

Generalsekreteraren är chefen för parlamentets administration och utses av presidiet. I parlamentets administration arbetade under 2003 4191 tjänstemän, varav 511 i de politiska grupperna.

Parlamentets utskott

Parlamentets huvuduppgift är att utarbeta lagstiftning, det vill säga yttra sig om de förslag till direktiv som Europeiska kommissionen lägger fram. Ofta beslutar parlamentet tillsammans med rådet (se faktabladet om medbeslutande). Det är vid plenarsammanträdena som parlamentet beslutar hur det skall ställa sig till en fråga, men arbetet förbereds i parlamentets utskott. Utskotten är 17 stycken för närvarande och koncentrerar sig på olika ämnesområden: budget, jordbruk, miljö osv. De utarbetar och antar förslag till betänkanden om olika lagförslag men kan också föreslå betänkanden på eget initiativ i andra frågor än lagstiftning, till exempel utrikespolitiska frågor. Varje utskott väljer en ordförande och två eller tre vice ordföranden på två och ett halvt år och har tillgång till ett sekretariat.

Utöver de ständiga utskotten kan parlamentet bilda tillfälliga utskott och undersökningskommittéer för aktuella frågor (se särskilda faktablad).

Dessutom finns det blandade parlamentariska utskott för förbindelserna med anslutningsländerna och interparlamentariska delegationer för förbindelserna med parlamenten länder utanför EU.

Ett säte och tre arbetsplatser

I ett protokoll som bifogats Amsterdamfördraget från 1997 anges det att parlamentet har sitt säte i Strasbourg, där årets tolv plenarsammanträden – under ett av dem behandlas EU:s budget – äger rum varje månad. Dessutom hålls en rad plenarsammanträden i Bryssel. Utskotten sammanträder i Bryssel. Generalsekretariatet och dess avdelningar finns i Luxemburg. Av praktiska skäl arbetar dock vissa tjänstemän och de politiska grupperna i Bryssel. Med hjälp av översättare och tolkar kan parlamentet arbeta på EU:s elva officiella språk och kommer snart att ha tjugo arbetsspråk i det utvidgade EU.Ledamöter i Europaparlamentet - tabell
Politiska grupper
Parlamentets organ
Parlamentariska kommittéer
Interparlamentariska delegationer

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004