Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnější úspěchy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšíření
Občanská práva
Justice a vnitřní záležitosti
Vnější vztahy
Ochrana životního prostředí / spotřebitelů
Odpovědnost za škody
na životním prostředí
Znečištění ovzduší
Skleníkové plyny
Program "Auto Oil II"
Elektronický odpad
Odpad z obalů
Bezpečnost potravin
GMO
Tabák
Boj s hlukem
Kosmetické výrobky
Lidské tkáně a buňky
Doprava / Regionální politika
Zemědělství / Rybolov
Hospodářská a měnová unie
Sociální politika / Zaměstnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitřní trh / Průmysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Znečištění z automobilů pod kontrolou

Silnice nepřináší smrt pouze při dopravních nehodách. Ve skrytější podobě je smrtonosné i znečištění, které způsobují automobily – v Evropské unii mu lze každoročně přičíst tisíce mrtvých. A když k tomu připočteme jeho podíl na skleníkovém efektu ... Od počátku 90. let vyvíjela Unie úsilí směřující ke snížení tohoto znečištění. Evropskému parlamentu se v mnoha případech podařilo zavést přísné normy v zájmu snížení škodlivosti paliv a podpořit výrobu vozidel méně znečišťujících ovzduší.

Již v předchozím volebním období měl Evropský parlament silný vliv na řadu opatření, o nichž bylo rozhodnuto v roce 1998, v rámci programu „Auto-Oil“, s cílem snížit emise znečišťujících látek u motorových vozidel. Pro poslance bylo základním cílem zavést povinné normy jakosti paliv a limitní hodnoty emisí znečišťujících látek. Jako protiváhu této povinnosti přijali méně přísné hodnoty podle návrhů vlád členských států s tím, že některé aspekty budou předmětem nového zkoumání v následujícím volebním období podle toho, jaký budou mít dopad.

Čistší paliva

V tomto volebním období se nejprve Parlament musel vyjádřit k nové právní úpravě v oblasti jakosti paliv. Parlament dosáhl toho, že od roku 2009 musí být benzín a nafta prakticky zcela bez obsahu síry. Již v roce 1998 stanovili poslanci normu, které je nutno dosáhnout v roce 2005, ve výši 50 ppm síry v palivech, což již samo o sobě představuje prudké snížení znečištění oxidem siřičitým. Nová směrnice ještě zpřísňuje tento požadavek na 10 ppm od roku 2009, tj. o dva roky dříve, než navrhovala Komise. Paliva bez obsahu síry budou k dispozici na trhu nejpozději k 1. lednu 2005 a měla by obecně převládnout na trhu k 1. lednu 2009. Tento druh paliva umožňuje používat zdokonalené katalyzační technologie a snížit emise znečišťujících částic. Po 1. lednu 2005 by již neměl být také uváděn na trh olovnatý benzín.

Parlament dosáhl toho, že se tato nová směrnice vztahuje nejen na silniční vozidla, ale rovněž na nesilniční motorová vozidla jako buldozery, lesní a zemědělské traktory, které jsou v současnosti častým zdrojem znečištění, měly by však nakonec podléhat týmž normám jako ostatní vozidla. Parlament rovněž stanovil, že členské státy mají být vyzvány k přijetí opatření daňově zvýhodňujících používání čistších paliv.

Vozidla méně znečišťující ovzduší

Dva další návrhy směrnic, s nimiž Parlament vyslovil souhlas, měly za cíl snížení emisí výfukových plynů motorových vozidel a lehkých užitkových vozidel. Postup Parlamentu umožnil dosáhnout přijetí přísnějších povinných norem ve srovnání s třetími zeměmi. Uplatňování těchto norem navíc nebylo omezeno pouze na nová vozidla, protože působnost směrnice byla rozšířena na veškeré benzínové a naftové motory v provozu. Kromě toho byla posílena ustanovení směřující k zajištění trvalého dodržování těchto norem (diagnostické systémy).

U vozidel určených k přepravě osob kladl Parlament důraz na nutnost zavést systémy „palubní diagnostiky“ (OBD: on board diagnostic) ke kontrole fungování zařízení zabraňujících znečišťování. Na žádost Parlamentu budou muset být zařízení pro regulaci emisí plně účinná nejméně po 100.000 ujetých kilometrů nebo po dobu pěti let. Souhlas získal rovněž pozměňovací návrh Parlamentu na zavedení zkušebního postupu po „spuštění motoru za studena“.

S automobilovým průmyslem by měla být uzavřena dobrovolná dohoda v otázce snižování emisí oxidu uhličitého. Parlament trval na tom, aby v případě neúspěchu vyjednávání připravila Komise zavedení závazných právních předpisů.

Třetí směrnice týkající se boje proti emisím lehkých užitkových vozidel se vztahuje na vozidla používaná pro dodávky ve městech, v nichž je zlepšení kvality ovzduší obzvláště důležité. Na tato vozidla se rovněž mohou uplatnit mnohá ustanovení směrnice „pro přepravu osob“. Protože však motory těchto vozidel byly koncipovány odlišně, bylo nutno mnoho parametrů odpovídajícím způsobem upravit.

V budoucnu nemůže žádný návrh Komise změnit parametry povinné pro rok 2005. Tyto parametry bude možno pouze „přizpůsobit“ s ohledem na technický pokrok nebo na stav dodávek ropných produktů.

I dvoukolová a tříkolová vozidla

Přestože dvoukolová a tříkolová vozidla představují pouze 2 až 3 % dopravního provozu v Evropě, jsou zdrojem 15 % emisí znečišťujících látek v dopravě. Stejně jako osobní vozy, i motocykly budou muset být od roku 2006 ekologičtější. Bylo nutno vyjednávat, aby Parlament a Rada dosáhly v březnu 2002 shody na sérii přísných opatření. Stejně jako u osobních vozů, i v tomto případě dosáhl Parlament svého hlavního cíle, jímž bylo stanovit pro dvoukolová a tříkolová vozidla závazné limity v oblasti znečišťování s platností od roku 2006. Poslanci rovněž prosadili přísné povinnosti, pokud jde o zařízení pro regulaci emisí, která musí být plně funkční nejméně po 30.000 ujetých kilometrů.

Recyklace vozidel vyřazených z provozu

Vozidla nezpůsobují znečištění pouze jízdou. Vozidla na konci své životnosti představují každoročně na úrovni Unie téměř devět milionů tun odpadu! Zhruba tři čtvrtiny z nich jsou již recyklovány jako železný šrot. Zbývají díly z plastů, gumy, dále oleje a další těžké kovy, které jsou nebezpečím pro životní prostředí. Každoročně pochází téměř 10 % odpadních nebezpečných látek v EU z automobilů. Co s tím? Již v roce 1992 požádal EP Komisi, aby vypracovala legislativní návrh. Tento návrh mu byl předložen v roce 1997 a nakonec dospěl do dohodovacího řízení s Radou v roce 2000.

Dohoda byla výsledkem náročných vyjednávání. Od samého počátku si poslanci vytyčili odvážné cíle v otázce zhodnocení a opětovného využití odpadních látek. Usilovali rovněž o zneškodnění těžkých kovů, o vynětí sběratelských vozidel z působnosti směrnice a o to, aby povinnost nést náklady na recyklaci připadla výrobci, a nikoli poslednímu uživateli. Ve všech těchto bodech získal EP velké míře podporu pro svá stanoviska v průběhu ostrých vyjednávání s Radou. Zejména odstavení vyřazeného vozidla není spojeno se žádnými náklady pro jeho posledního majitele v případě všech vozidel uvedených na trh po 1. červenci 2002. U starších vozidel mají výrobci lhůtu do roku 2007, aby splnili všechny své povinnosti.

Od 1. ledna 2003 je při výrobě vozidel zakázáno používání těžkých kovů, např. olova, rtuti, kadmia a šestimocného chromu. Od 1. ledna 2006 (poslanci si přáli již rok 2005, ale přistoupili na jeden rok navíc, aby se odvětví přizpůsobilo) bude muset být nejméně 85 % hmotnosti vozidla znovu využitelných a 80 % být znovu využito nebo recyklováno. Tyto procentní podíly se od roku 2015 zvýší na 95%, resp. 85 %. Podle přání Parlamentu se tato směrnice nevztahuje na dobová vozidla, tj. historická vozidla nebo sběratelská vozidla nebo vozidla určená k vystavení v muzeích.  
Zpravodajové:
  
Znecištení ovzduší: emise motorových vozidel - program „Auto-oil“: Bernd Lange (PES, D)
Znecištení ovzduší: emise motorových vozidel jiných než osobní vozy v roce 2000: Bernd Lange (PES, D)
Kvalita ovzduší: emise dvoukolových a tríkolových motorových vozidel: Bernd Lange (PES, D)
Jakost benzínu a motorové nafty: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - již není poslankyní EP
Jakost benzínu a motorové nafty: obsah síry: Heidi Anneli Hautala (Greens/EFA, FIN) - již není poslankyní EP
Vozidla vyrazená z provozu: Karl-Heinz Florenz (EPP-ED, D)
  
Prehled legislativního postupu:
  
Znecištení ovzduší: emise motorových vozidel - program „Auto-oil“
Znecištení ovzduší: emise motorových vozidel jiných než osobní vozy v roce 2000
Kvalita ovzduší: emise dvoukolových a tríkolových motorových vozidel
Jakost benzínu a motorové nafty
Jakost benzínu a motorové nafty: obsah síry
Vozidla vyrazená z provozu
  
Úrední vestník – konecná znení aktu:
  
Znecištení ovzduší: emise motorových vozidel - program „Auto-oil“
Znecištení ovzduší: emise motorových vozidel jiných než osobní vozy v roce 2000
Kvalita ovzduší: emise dvoukolových a tríkolových motorových vozidel
Jakost benzínu a motorové nafty
Jakost benzínu a motorové nafty: obsah síry
Vozidla vyrazená z provozu

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004