Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnější úspěchy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšíření
Občanská práva
Justice a vnitřní záležitosti
Vnější vztahy
Ochrana životního prostředí / spotřebitelů
Odpovědnost za škody
na životním prostředí
Znečištění ovzduší
Skleníkové plyny
Program "Auto Oil II"
Elektronický odpad
Odpad z obalů
Bezpečnost potravin
GMO
Tabák
Boj s hlukem
Kosmetické výrobky
Lidské tkáně a buňky
Doprava / Regionální politika
Zemědělství / Rybolov
Hospodářská a měnová unie
Sociální politika / Zaměstnanost /
Ženská práva
Jednotný vnitřní trh / Průmysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Jasné označování geneticky modifikovaných organismů (GMO)

Geneticky modifikované organismy vzbuzují v Evropě, na rozdíl od Spojených států, kde jsou geneticky modifikované potraviny považovány za zcela normální, velkou nedůvěru. Na tyto obavy veřejnosti reagovala EU zavedením přísné legislativy pro GMO. Evropský parlament přispěl při tvorbě této legislativy především tím, že trval na jasném označování výrobků, díky kterému si mohou spotřebitelé v Evropě zvolit, zda chtějí konzumovat geneticky modifikované výrobky či nikoli.

Geneticky modifikované organismy, a především jejich využití v případě potravinových plodin, se staly předmětem intenzivních diskuzí veřejnosti v celé Evropské unii. Výrobci tvrdí, že geneticky modifikované plodiny představují nízké riziko a znamenají potenciálně obrovský přínos. Ochránci životního prostředí naopak upozorňují na zjevně nedostatečné vědomosti a nedostatečné pochopení rizik, zatímco spotřebitelé si stěžují, že jsou jim podstrkovány geneticky modifikované výrobky, a že systém označování těchto výrobků je neprůhledný, což omezuje jejich možnost volby.

Poté, co byl v roce 1998 zmrazen prodej geneticky modifikovaných potravin a používání geneticky modifikovaných plodin, odpověděla EU na obavy spotřebitelů zavedením další legislativy zabývající se GMO založené na principu opatrnosti: máte-li pochybnosti, řekněte ne. Veškerá tato legislativa musela být schválena Evropským parlamentem.

Ze všeho nejdřív navrhla Komise směrnici týkající se prodeje potravinových výrobků obsahující GMO v obchodech a vysazování GM plodin zemědělci ve volné přírodě. Parlamentu se při jednáních s národními vládami podařilo prosadit, aby byly veškeré geneticky modifikované organismy, které budou v Evropě v průběhu zkušební doby povolené, povinně registrovány a aby byly podrobné informace o těchto organismech dostupné veřejnosti. To znamená, že informace o umístění geneticky modifikovaných organismů, které budou využity k zemědělské produkci určené k prodeji, musí být předány odpovědným orgánům a zveřejněny. V této směrnici, která vstoupila v platnost v roce 2001, poslanci EP také vyzvali Komisi, aby předložila zvláštní legislativu pro označování a sledovatelnost geneticky modifikovaných organismů a o Kartagenském protokolu o biologické bezpečnosti se zaměřením na geneticky modifikované organismy.

Volba v rukou spotřebitele

Legislativa zajišťující sledovatelnost a označování byla Komisí navržena rychle, Parlament však nebyl spokojen s předpisy týkajícími se označování a úspěšně se zasadil o jejich zpřísnění. Poslanci EP protestovali proti požadavku Rady povolit nahrazení přesného popisu poměru GMO v jednotlivých výrobcích vágním „prohlášením o použití“, které by poskytoval dodavatel. Jak prosazovali poslanci EP označení výrobků obsahující GMO a částěčně jejich propagace a reklama musí obsahovat pravdivý popis výrobku a musí používat formulaci „Tento výrobek obsahuje geneticky modifikované organismy“ nebo „Tento výrobek obsahuje geneticky modifikovaný (název organismu)“. Toto nařízení vstoupilo v platnost v listopadu 2003.

Postupy pro schvalovánípovolování potravin a krmiv obsahujících GMO a dohled nad nimi jsou předmětem jiného nařízení, které vstoupilo v platnost koncem roku 2003. V tomto případě se Parlamentu podařilo prosadit důležitý dodatek, který umožňuje členským státům chránit tradiční a organicky pěstované plodiny před kontaminací zavedením omezení pro pěstování GM plodin. Komise bude muset pro členské státy vypracovat pokyny, jak tato omezení zavádět v praxi.

Komise také předložila nařízení zavádějící Kartagenský protokol OSN o biologické bezpečnosti ve vztahu k GMO, jenž má zemím pomoci zhodnotit rizika a výhody, které přináší geneticky modifikované organismy. Nařízení schválené v červnu 2003 ustanovuje společný systém poskytování informací o přeshraničním pohybu geneticky modifikovaných organismů. Parlamentu se podařilo dosáhnout zpřísnění nařízení, když se úspěšně dožadoval, aby všichni vývozci museli při prvním vývozu každého geneticky modifikovaného organismu, který je určen k zavedení do životního prostředí, získat předem písemný souhlas.

Skutečnost , že existují tyto nové evropské první předpisy, nevede automaticky ke zrušení moratoria na GMO, které by některé členské státy rády uchovaly tak jako tak, představují však z politického hlediska snažší cestu k jeho ukončení. V tuto chvíli se zdá, že Evropská komise je připravena schválit prodej geneticky modifikované kukuřice, neboť se členským státům nepodařilo dohodnout, zda v zákazu dále pokračovat.  
Zpravodajové:
  
GMO: uvážené zavádení do životního prostredí: David Robert Bowe (PES, UK)
GMO: sledovatelnost a oznacování: Antonios Trakatellis (EPP-ED, GR)
Bezpecnost potravin: geneticky modifikované potraviny a krmiva: Karin Scheele (PES, A)
Preshranicní pohyb GMO (Kartagenský protokol o biologické bezpecnosti): Jonas Sjöstedt (GUE/NGL, S)
Kartagenský protokol OSN o biologické bezpecnosti
  
Prehled legislativního postupu:
  
GMO: uvážené zavádení do životního prostredí
GMO: sledovatelnost a oznacování
Bezpecnost potravin: geneticky modifikované potraviny a krmiva
Preshranicní pohyb GMO (Kartagenský protokol o biologické bezpecnosti)
  
Úrední vestník - konecná znení:
  
GMO: uvážené zavádení do životního prostredí
GMO: sledovatelnost a oznacování
Bezpecnost potravin: geneticky modifikované potraviny a krmiva
Preshranicní pohyb GMO (Kartagenský protokol o biologické bezpecnosti)

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004