Euroopan parlamentin
toiminta
Kohokohdat 1999-2004

 
Euroopan parlamentti
EU:n uudistaminen
Laajentuminen
Kansalaisoikeudet
Oikeus- ja sisäasiat
Ulkosuhteet
Ympäristö / Kuluttajansuoja
Liikenne / Aluepolitiikka
Maatalous / Kalastus
Talous- ja rahapolitiikka
Työllisyys- ja sosiaali-
politiikka / Naisten oikeudet
Sisämarkkinat / Teollisuus / Energia / Tutkimus
Televiestintä
Internet
Tekijänoikeus / Tietoyhteiskunta
TV ja elokuvateollisuus
Energian vapauttaminen
Uudistuvat energiamuodot
Tutkimus (6. puiteohjelma)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Euroopan energiamarkkinat vapautuvat

Kaikki eurooppalaiset kuluttajat voivat tulevaisuudessa päättää itse, keneltä energiansa ostavat ja mihin hintaan – aivan kuten nykyään valitessaan elintarvikkeita supermarketista. Monissa EU:n jäsenvaltioissa kuluttajat eivät ole voineet vaikuttaa siihen, kenen sähkö pistorasiasta virtaa. Kilpailun puuttuminen on johtanut korkeisiin hintoihin, joista kärsivät niin talous kuin kuluttajatkin. Uudet säännöt takaavat nyt kaikkialla EU:ssa asiakkaille vapauden valita, keneltä sähkönsä ja kaasunsa ostavat ja miten sähkö on tuotettu. Tiukat säännöt takaavat, että kilpailu toimii. Euroopan parlamentin sinnikkyys asiassa koituu ennen kaikkea kuluttajien hyväksi.

Yksityisasiakkaiden vapaus valita energiantoimittajansa tulee voimaan 1. heinäkuuta 2007, yritysasiakkaiden jo 1. heinäkuuta 2004. Alun perin parlamentti oli toivonut, että yksityisasiakkaiden energiamarkkinat vapautettaisiin jo aikaisemmin. Parlamentti kuitenkin joutui hyväksymään lykkäyksen ja tekemään 4. kesäkuuta 2003 kompromissin neuvoston kanssa, jotta asiassa päästäisiin ylipäätään eteenpäin.

Aikaisemmat Euroopan unionin säännöt ovat avanneet energiamarkkinat vain erittäin rajoitetusti kilpailulle. Tämä on näkynyt erityisen selvästi kolmella alalla: ensinnäkin kuluttajien mahdollisuus valita energiantoimittajansa on ollut rajoitettu eivätkä he aina ole voineet valita edullisinta tarjoajaa. Toiseksi, energiamarkkinoiden avoimuuden taso on vaihdellut eri jäsenvaltioissa, mikä on tehnyt tasapuolisen rajat ylittävän kilpailun mahdottomaksi. Euroopan sisämarkkinoista ei siis ole koitunut täyttä hyötyä energiamarkkinoille. Kolmanneksi, rajat ylittävä sähkökauppa on lamaantunut, koska riittäviä siirtomahdollisuuksia ei ole ollut, siirtotariffeja ei vielä ole yhdenmukaistettu eikä niitä ole pystytty vahvistamaan selkeästi.

Esteet poistuvat energiamarkkinoilta

Uusien direktiivien myötä edellä kuvatut esteet poistuvat. Parlamentti piti huolen siitä, että kuluttajien suojeluun kiinnitetään erityistä huomiota. Euroopan parlamentin jäsenet vaativat, että sähköasiakkaiden on voitava erottaa mainoksista ja laskuista selvästi, kuinka suuri osa sähköstä on tuotettu esimerkiksi ydinvoimalla tai uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten tuulivoimalla. Kuluttajat voivat vaihtaa toimittajaa helposti, jos nämä muuttavat toimitusehtoja. Parlamentti sai läpi myös sopimuksia ja laskuja koskevan vaatimuksensa, ja nämä on jatkossa muotoiltava helposti ymmärrettävästi, jotta asiakkaiden on helppo vertailla eri tarjoajien hintoja.

Jotta kuluttajat voivat saada myös kaukana sijaitsevissa voimaloissa tuotettua sähköä, nykyisten energiayhtiöiden on avattava maan päällä kulkevat siirtoputkensa kilpailijoille maksua vastaan. Jotta kilpailu ei estyisi, energiayhtiöiden on erotettava siirtoputket oikeudellisesti energian tuotannosta ja myynnistä, sillä nykyisellä tarjoajalla on usein monopoliasema verkoston infrastruktuurin alalla. Tulevaisuudessa sen on annettava infrastruktuurinsa uusien tarjoajien käyttöön, jotta nämä saisivat samat mahdollisuudet markkinoilla. Kansallisten lainsäädäntöviranomaisten on yhdessä Euroopan komission kanssa varmistettava, että sääntöjä noudatetaan.

Euroopan parlamentti oli vaatinut, että ydinvoimaloiden seisontarahastojen käytölle vahvistettaisiin tiukemmat säännöt Euratom-sopimuksen yhteydessä. Tätä vaatimusta ei kuitenkaan hyväksytty, mutta tulevaisuudessa Euroopan komissio esittää vuosittain kertomuksen siitä, miten energiakonsernit käyttävät seisontarahastojen varat. Parlamentilla on siis käytössään väline, jolla se voi painostaa konserneja, jos nämä eivät käytä varoja säännönmukaisiin tarkoituksiin, esimerkiksi muiden hankkeiden ristikkäisrahoitukseen.

Toimitusvarmuus säilyy kilpailusta huolimatta

Syntyvä kilpailu ei kuitenkaan saa jättää ketään sähköttä. Tästä syystä parlamentti päätti toimista, joilla varmistetaan energian toimitus. Jokaiselle asiakkaalle – esimerkiksi sosiaalisesti heikossa asemassa oleville – taataan oikeus energiantoimitukseen myös markkinoiden avaamisen jälkeen. Parlamentti pyrki vielä saamaan läpi säännöt, jotka takaisivat jäsenvaltioille jatkossakin oikeuden päättää itsenäisesti kaasuvarastojen pidosta. Neuvottelut asiasta ovat vielä kesken.

Jotta kilpailu ei pysähtyisi kansallisille rajoille vaan ulottuisi myös kaukaisemmille alueille, siirtoputkia on laajennettava. Parlamentti sai läpi vaatimuksensa, joka takaa sen, että myös uusiutuvia energiamuotoja – esimerkiksi merellä sijaitsevia tuulivoimaloita – voidaan käyttää. Parlamentin jäsenet ovat sitä mieltä, että mitä enemmän energianlähteitä on, sitä parempi energian toimitusvarmuus on.

Varmistaakseen, ettei veronmaksajien kuormitus kasva liian suureksi, parlamentti vaati, että talouselämän on vastattava suurimmaksi osaksi siirtoputkien rahoituksesta. Yhteisön tukea voidaan myöntää vain harvoissa, tarkkaan valvotuissa poikkeustapauksissa.  
Esittelijät:
  
Sähkö: Claude Turmes (Greens/EFA, L)
Maakaasu: Bernhard Rapkay (PES, D)
Sähkö, rajat ylittävä kauppa, verkkoon pääsy: Peter Michael Mombaur (EPP-ED, D)
Euroopan laajuiset energiaverkot: Nicholas Clegg (ELDR, UK)
Maakaasu, toimitusvarmuus: Peter Michael Mombaur (EPP-ED, D)
  
Yleiskatsaus lainsäädäntömenettelyyn:
  
Sähkö
Maakaasu
Sähkö, rajat ylittävä kauppa, verkkoon pääsy
Euroopan laajuiset energiaverkot
Maakaasu, toimitusvarmuus
  
Euroopan unionin virallinen lehti – päätösasiakirjat:
  
Sähkö
Maakaasu
Sähkö, rajat ylittävä kauppa, verkkoon pääsy
Euroopan laajuiset energiaverkot
Maakaasu, toimitusvarmuus – menettely vielä kesken

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004