Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
Telecommunicatie
Internet
Auteursrechten / Informatiemaatschappij
TV en filmindustrie
Vrijmaking
van de energiemarkt
Hernieuwbare energie
Onderzoek
(6de kaderprogramma)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Energiepakket voor Europa –
vrije keus voor de consument

Net zoals bij de levensmiddelen in de supermarkt moet de Europese consument in de toekomst zelf kunnen bepalen waar hij zijn energie inkoopt en tegen welke prijs. In veel EU-lidstaten kan de consument niet bepalen wie zijn stopcontact van stroom voorziet. Dit gebrek aan concurrentie leidt tot hoge prijzen die zowel voor de economie als voor de consument een belasting vormen. Op grond van de nieuwe EU-regels heeft de klant in de toekomst de vrije keus: bij wie hij stroom of gas inkoopt en hoe zijn stroom wordt opgewekt. Strenge regels moeten voorkomen dat de nieuwe concurrentie wordt omzeild. Het Europees Parlement heeft zich vooral sterk gemaakt voor de consument.

Per 1 juli 2007 moeten particulieren - bedrijven al per 1 juli 2004 - hun stroomleverancier vrij kunnen kiezen. Dit houdt in dat particulieren later kunnen kiezen dan het Europees Parlement oorspronkelijk had gewild. Het Parlement stemde op 4 juni 2003 in een compromis met de Raad in met dit uitstel om überhaupt enige vooruitgang te boeken.

De huidige EU-regels hebben de energiemarkt slechts in zeer beperkte mate geopend. Dit bleek met name op drie gebieden: in de eerste plaats bleef de consument in zijn vrije keus van zijn energieleverancier beperkt en kon hij niet altijd kiezen voor de gunstigste leverancier. In de tweede plaats verhinderde de ongelijke opening van de energiemarkten in de afzonderlijke lidstaten eerlijke grensoverschrijdende concurrentie. De energiemarkt profiteert daardoor niet volledig van de Europese interne markt. En ten derde stagneert de grensoverschrijdende handel in elektriciteit omdat er onvoldoende overdrachtmogelijkheden zijn of omdat de transferkosten nog niet op uniforme en overzichtelijke wijze kunnen worden afgerekend.

Energiemarkt zonder hindernissen

De nieuwe richtlijnen ruimen deze hindernissen uit de weg. Het Parlement heeft ervoor gezorgd dat de consumentenbescherming centraal stond. Zo drongen de leden van het Europees Parlement er met succes op aan dat de consument op reclamefolders of rekeningen nauwkeurig kan vaststellen in welke mate zijn stroom wordt opgewekt door kernenergiecentrales of afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. De consument kan eenvoudig veranderen van leverancier als de contractvoorwaarden worden gewijzigd. En de contracten en de rekeningen worden op verzoek van de leden van het Europees Parlement zeer begrijpelijk geformuleerd zodat de klanten de prijzen van de verschillende leveranciers goed kunnen vergelijken.

Om ervoor te zorgen dat ook de stroom van afgelegen centrales de klant kan bereiken, moeten de bestaande energiebedrijven hun stroomnet tegen betaling openstellen voor concurrenten. Om te voorkomen dat de concurrentie wordt omzeild, moet het stroomnet juridisch worden losgekoppeld van de energieopwekking en de verkoop. Want de huidige leveranciers bezitten vaak een monopolie op het stroomnet. De infrastructuur moeten zij in de toekomst ook ter beschikking stellen van nieuwe leveranciers zodat zij gelijke kansen op de markt krijgen. Nationale regelgevende instanties moeten er gezamenlijk met de Commissie op toezien dat deze regels worden nageleefd.

Er zijn weliswaar ondanks de eisen van de leden van het Europees Parlement geen strengere regels vastgesteld voor het gebruik van het stilleggingsfonds voor kerncentrales in samenhang met het Euratom-Verdrag. Maar de Europese Commissie wil wel jaarlijks een verslag opstellen over de wijze waarop de energiebedrijven de middelen uit dit fonds besteden. Het Parlement kan op deze manier eventueel druk uitoefenen, voor het geval de energiebedrijven het geld niet aanwenden voor de juiste doelen, bijvoorbeeld de kruisfinanciering van andere projecten.

Concurrentie – én veiligheid!

Door de onlangs ingevoerde concurrentie mag niemand in de kou blijven staan. Het Parlement heeft daarom maatregelen getroffen om de stroomvoorziening te waarborgen. Voor iedere klant - en daarmee dus ook voor sociaal zwakkeren - geldt dat zij het recht hebben om van energie te worden voorzien, ook in een open markt. Bij een andere regeling, waarover nog overleg wordt gevoerd, zetten de leden van het Europees Parlement zich in voor het recht van lidstaten om het voorraadbeheer van gas op nationaal niveau zelf te regelen.

Om ervoor te zorgen dat de concurrentie niet ophoudt aan de nationale grenzen en ook andere gebieden bereikt, moet ook de dienstverlening worden uitgebreid. De leden van het Europees Parlement kregen voor elkaar dat ook hernieuwbare energiebronnen - zoals windmolenparken op zee - hierbij worden betrokken. De parlementariërs zijn van mening dat door een veelvoud van energiebronnen de voorzieningszekerheid toeneemt.

Om de belastingbetaler niet te zwaar te belasten, drukten de leden van het Europees Parlement erdoor dat de uitbreiding van het stroomnet vooral door het bedrijfsleven moet worden gefinancierd. De Gemeenschap mag alleen in enkele streng gecontroleerde gevallen subsidies verstrekken.  
Rapporteurs:
  
Elektriciteit: Claude Turmes (Greens/EFA, L)
Aardgas: Bernhard Rapkay (PES, D)
Elektriciteit, grensoverschrijdende handel, toegang tot het net: Peter Michael Mombaur (EPP-ED, D)
Trans-Europese netwerken in de energiesector: Nicholas Clegg (ELDR, UK)
Aardgas, veiligstelling van voorziening: Peter Michael Mombaur (EPP-ED, D)
  
Publicatieblad - definitieve besluiten:
  
Elektriciteit
Aardgas
Elektriciteit, grensoverschrijdende handel, toegang tot het net
Trans-Europese netwerken in de energiesector
Aardgas, veiligstelling van voorziening - procedure nog niet afgerond

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004