Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
Telekommunikatsioon
Internet
Autorikaitse / Infoühiskond
Televisioon ja filmitööstus
Energeetikaturgude liberaliseerimine
Taastuv energia
Teadus- ja arendustegevus
(kuues raamprogramm)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Euroopa energiapakett: valikuvõimalus tarbijale

Nagu toidupoes kaupa ostes, saavad Euroopa tarbijad tulevikus otsustada, kellelt ja millise hinnaga nad energiat ostavad. Paljudes EL riikides ei saa tarbijad praegu mõjutada, kes nende pistikupessa voolu saadab. Konkurentsi puudumise tõttu on hinnad kõrged ja see koormab ühteviisi nii majandust kui tarbijaid. EL uus seadusandlus võimaldab tulevikus kliendil valida, kellelt ta elektrit ja gaasi ostab ning kuidas tema elektrit toodetakse. Ranged eeskirjad peavad vältima konkurentsi kahjustamist. Euroopa Parlamendi põhipanuseks seadusandlusesse oli ennekõike tarbijate huvide eest seismine.

Alates 1. juulist 2004 saavad ärikliendid ja alates 1. juulist 2007 erakliendid oma varustajaid vabalt valida. Seejuures saavad erakliendid valikuvõimaluse hiljem, kui parlament esialgu soovis. Parlament läks Euroopa Liidu Nõukogus esindatud liikmesriikide valitsustega kompromissile 4. juunil 2003.aastal selleks, et midagigi saavutada.

Liidu senine seadusandlus avas energiaturu konkurentsile üksnes väga piiratud määral. Eriti selgelt on see näha kolmes valdkonnas. Esiteks ei ole tarbijatel võimalik vabalt kõige soodsama pakkuja kasuks otsustada. Teiseks takistab liikmesriikide energiaturgude avatuse erinev aste ausat piireületavat konkurentsi. Energiaturg ei lõika seetõttu Euroopa Liidu siseturust täielikku kasu. Kolmandaks on piiriülene elektrienergiaga kauplemine takistatud, sest puuduvad nii piisavad ülekandevõimalused kui ka ei ole veel võimalik ülekandekulusid ühtselt ja läbipaistvalt arvestada.

Vaba energiaturg

Uued direktiivid kõrvaldavad ülalmainitud takistused. Parlament hoolitses selle eest, et tarbijakaitsele pöörataks piisavalt tähelepanu. Nii surusid saadikud läbi selle, et kliendid peavad reklaamlehtedelt ja arvetelt täpselt teada saama, milline osa nende voolust pärineb näiteks aatomielektrijaamadest või taastuvenergiast. Lepingutingimuste muutumisel võivad tarbijad teenusepakkujat lihtsalt vahetada. Nii lepingud kui arved sõnastatakse saadikute nõudmisel mõistetavalt - nii et kliendid saavad erinevate pakkujate hindu hõlpsalt võrrelda.

Et elektrivool saaks jõuda kliendini ka kaugemal asuvatest elektrijaamadest, peavad olemasolevad energiaettevõtjad konkurentidel tasu eest oma liine kasutada võimaldama. Kuna elektrienergiaga varustajad on tihti monopolistid, eraldatakse konkurentsi soodustamiseks ettevõtjate liinid õiguslikult energiatootmisest ja turustamisest. Selleks, et turuletulijatel oleksid võrdsed võimalused, peavad võrgu omanikud tulevikus uutel pakkujatel oma võrku kasutada võimaldama. Siseriiklikud ametid hakkavad koos Euroopa Komisjoniga eeskirjade järgimist jälgima.

Hoolimate saadikute nõudmistest ei määratud aatomielektrijaamade sulgemise fondide kasutamisele rangemaid reegleid. Siiski lubab Euroopa Komisjon hakata igal aastal selle kohta aruannet esitama, kuidas energiaettevõtted fondide raha kasutavad. Nii on parlamendil surveabinõu juhuks, kui ettevõtted kasutavad raha mitteotstarbeliselt, näiteks muude projektide rahastamiseks.

Nii konkurents kui ka kindlustunne

Parlament otsustas, et konkurentsi tihenemine energiaturul ei tohi kedagi ilma elektrita jätta. Sätestati kõigi klientide, ka sotsiaalselt kehvemas olukorras inimeste õigus energiaga varustatusele. Ühe veel arutusel oleva eelnõu puhul võitlevad saadikud liikmesriikide õiguse eest reguleerida ka edaspidi gaasivarude haldamist siseriiklikult.

Et konkurents ei peatuks riigipiiril ja jõuaks ka kõrvalistesse regioonidesse, tuleb liinid välja ehitada. Saadikud saavutasid selle, et liinide väljaehitamisel arvestataks taastuvenergiaga nagu näiteks meres paiknevad elektrituulikud. Parlamendiliikmete sõnul annab erinevate energiaallikate kasutamine suurema varustuskindluse.

Et kodanikke säästa, surusid saadikud läbi selle, et liinivõrkude väljaehitamise peavad suures osas ettevõtted kinni maksma. Euroopa Ühenduse abirahasid kavatsetakse kasutada ainult vähestel, rangelt kontrollitud erandjuhtudel.  
Raportöörid:
  
Elektrienergia: Claude Turmes (Greens/EFA, L)
Maagaas: Bernhard Rapkay (PES, D)
Elektrienergia, piiriülene vahetus, juurdepääs võrgule: Peter Michael Mombaur (EPP-ED, D)
Üleeuroopalised energiavõrgud: Nicholas Clegg (ELDR, UK)
Maagaas, varustuskindlus: Peter Michael Mombaur (EPP-ED, D)
  
Ülevaade õigusloomeprotsessist:
  
Elektrienergia
Maagaas
Elektrienergia, piiriülene vahetus, juurdepääs võrgule
Üleeuroopalised energiavõrgud
Maagaas, varustuskindlus
  
Euroopa Liidu Teataja -lõppaktid:
  
Elektrienergia
Maagaas
Elektrienergia, piiriülene vahetus, juurdepääs võrgule
Üleeuroopalised energiavõrgud
Maagaas, varustuskindlus - menetlus ei ole veel lõpetatud

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004