Európsky parlament
v akcii
Najdôležitejšie udalosti 1999-2004

 
Európsky parlament
Reforma EÚ
Rozšírenie
Občianske práva
Spravodlivosť
a vnútorné záležitosti
Zahraničné vzťahy
Životné prostredie /
Ochrana spotrebiteľa
Doprava / Regionálna politika
Poľnohospodárstvo / Rybolov
Hospodárska
a menová politika
Zamestnanecká a sociálna politika / Práva žien
Vnútorný trh / Priemysel / Energetika / Veda a výskum
Telekomunikácie
Internet
Autorské práva /
Informačná spoločnosť
Audiovizuálne odvetvia
Liberalizácia energetiky
Obnoviteľné zdroje energie
Veda a výskum
(6. rámcový program)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Energetický balíček pre Európu - sloboda výberu pre spotrebiteľa

Európski spotrebitelia by v budúcnosti mali pri nákupe energie, podobne ako pri potravinách v supermarkete, rozhodovať sami o tom, od koho a za akú cenu budú odoberať energiu. V mnohých štátoch EÚ nemajú spotrebitelia žiaden vplyv na to, od koho budú odoberať elektrickú energiu. Chýbajúca konkurencia spôsobuje vysoké ceny, ktoré rovnakou mierou zaťažujú hospodárstvo i spotrebiteľa. Nové nariadenia EÚ nechávajú v budúcnosti zákazníkovi možnosť výberu: od koho bude kupovať elektrinu a plyn a ako sa bude jeho elektrina vyrábať. Prísne pravidlá majú zabrániť tomu, aby sa nová konkurencia neobchádzala. Európsky parlament podporuje predovšetkým spotrebiteľov.

Od 1. júla 2007 si môžu maloodberatelia slobodne vybrať dodávateľa - veľkoodberatelia už od 1. júla 2004. Maloodberatelia tak získajú možnosť slobodného výberu neskôr, ako si to pôvodne Parlament želal. Aby vôbec bolo možné dosiahnuť pokrok, 4. júna 2003 akceptoval Parlament tento časový posun až po kompromise s vládami zastúpenými v Rade.

Doterajšie nariadenia EÚ otvorili trh s energiami pre konkurenciu len v obmedzenej miere, čo sa prejavilo najmä v troch oblastiach: Po prvé, spotrebitelia sú obmedzení vo voľbe dodávateľa a nie vždy majú možnosť rozhodnúť sa pre najvýhodnejšiu ponuku. Po druhé, rozdielny stupeň otvorenia trhov s energiami v jednotlivých členských štátoch bráni voľnej konkurencii na nadnárodnej úrovni. Trh s energiami tak z európskeho vnútorného trhu neprofituje úplne. A po tretie, stagnuje cezhraničný obchod s elektrickou energiou, pretože neexistujú dostatočné možnosti na jej prenos, alebo pretože ešte nie je možné jednotne a prehľadne vyúčtovať náklady na prenos.

Energetický trh bez bariér

Nové smernice odstraňujú tieto bariéry. Parlament zabezpečil, aby sa pritom ochrana spotrebiteľa stala prioritou. Poslanci napríklad presadili, že odberatelia elektrickej energie môžu na reklamných letákoch a účtoch zreteľne rozoznať, do akej miery pochádza ich elektrická energia z atómových elektrární alebo z obnoviteľných zdrojov energie, akým je napríklad veterná energia. Ak sa zmenia zmluvné podmienky, spotrebitelia si môžu jednoduchým spôsobom vybrať iného dodávateľa. Zmluvy a účty budú na základe požiadaviek poslancov formulované zrozumiteľne, aby mohli zákazníci ľahko porovnať ceny rôznych dodávateľov.

Aby sa elektrická energia mohla dostať k zákazníkom aj zo vzdialených elektrární, musia existujúce energetické podniky sprístupniť svoje diaľkové elektrické vedenia konkurentom za finančnú náhradu. Aby sa neobchádzala konkurencia, z právneho hľadiska je v energetických podnikoch potrebné oddeliť elektrické vedenia od výroby a distribúcie, pretože v oblasti elektrických sietí často existujú monopoly doterajších výrobcov. Túto sieťovú infraštruktúru musia v budúcnosti dať k dispozícii aj novým výrobcom, aby títo získali rovnaké šance na trhu energií. Národné regulačné úrady majú spoločne s Európskou komisiou zabezpečiť dodržiavanie predpisov.

Napriek požiadavkám poslancov neboli stanovené prísnejšie predpisy týkajúce sa využívania fondov na odstavenie atómových elektrární v súvislosti so zmluvou Euratom. Európska komisia však chce v budúcnosti každoročne predložiť správu o tom, ako jednotlivé energetické koncerny využívajú finančné zdroje z týchto fondov. Parlament tak získa nátlakový prostriedok v prípade, ak by koncerny tieto prostriedky nevyužívali na určený cieľ, ale napr. na krížové financovanie iných projektov.

Konkurenica - avšak so zárukami

Nové konkurenčné podmienky nesmú nikoho znevýhodňovať. Parlament preto prijal opatrenia na zaistenie dodávok energie. Všetci zákazníci, a teda napríklad aj sociálne slabší občania, budú mať aj na otvorenom trhu zabezpečené právo zásobovania elektrickou energiou. Prostredníctvom ďalšieho predpisu, o ktorom sa ešte rokuje, bojujú poslanci za právo členských štátov regulovať zásoby plynu aj v budúcnosti na národnej úrovni.

Aby sa konkurencia nezastavila na hraniciach štátov a aby dosiahla aj vzdialené oblasti, je potrebné vybudovať elektrické vedenia. Poslanci dosiahli, že sa pritom uplatnia aj zdroje obnoviteľnej energie - ako napríklad veterné elektrárne na mori. Poslanci Parlamentu vidia vo väčšom počte rôznych energetických zdrojov lepšie záruky pri zásobovaní energiou.

Aby sa zabránilo nadmernému zaťaženiu daňových poplatníkov, poslanci presadili, že výstavbu rozvodových sietí bude financovať predovšetkým hospodársky sektor. Príspevky Spoločenstva budú poskytované iba v niekoľkých, prísne kontrolovaných výnimočných prípadoch.  
Spravodajcovia:
  
Elektrická energia: Claude Turmes (Greens/EFA, L)
Zemný plyn: Bernhard Rapkay (PES, D)
Elektrická energia, cezhranicné dodávky, prístup k elektrickej sieti: Peter Michael Mombaur (EPP-ED, D)
Transeurópske energetické siete: Nicholas Clegg (ELDR, UK)
Zemný plyn, bezpecnost dodávok: Peter Michael Mombaur (EPP-ED, D)
  
Úradný vestník - záverecné akty
  
Elektrická energia
Zemný plyn
Elektrická energia, cezhranicné dodávky, prístup k elektrickej sieti
Transeurópske energetické siete
Zemný plyn, bezpecnost dodávok - postup zatial nie je ukoncený

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004