Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
L-Istrategija ta’ l-Impjiegi
Il-protezzjoni tal-haddiema
L-ugwaljanza fuq il-post tax-xoghol
Is-sahha u s-sigurtà
tal-haddiema
Is-sahha tan-nisa
Is-sighat ta’ xoghol
Is-sistemi tas-sigurtà socjali
In-nisa u s-socjetà
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


L-Istrateġija Ewropea dwar l-impjiegi
Il-politika soċjali u ta’ l-impjiegi ilha żmien twil titqies bħala l-punt dgħajjef tal-kostruzzjoni Ewropea. Iżda d-differenza li hemm, meta mqabbla mal-prijoritajiet ekonomi&...
> more


Aktar protezzjoni ghall-impjegati f’kaz ta’ fallimenti
Kull sena, eluf ta’ nies jitilfu x-xoghol wara li tfalli l-kumpanija taghhom. Imbaghad, tqum il-kwestjoni ta’ kif il-haddiem ikun jista’ jircievi l-hlasijiet li jkollu dritt ghalihom. Il-Kummissjoni E...
> more


L-ugwaljanza tan-nisa u l-irgiel fix-xoghol
Il-prevenzjoni tal-fastidju u d-diskriminazzjoni, il-protezzjoni tal-vittimi, il-harsien tad-drittijiet tan-nisa u l-irgiel meta jergghu lura x-xoghol wara l-leave tal-maternita' u l-paternita' : da...
> more


Protezzjoni aħjar tas-saħħa u tas-sigurtà fuq ix-xogħol
Kull sena, elf ħaddiem Ewropew jispiċċa vittma ta’ waqgħat fatali. Oħrajn imutu fi splużżjonijiet. Għexiren ta’ eluf iġarrbu ħsarat minħabba es...
> more


Is-Sahha: Il- Parlament Ewropew ma jpoggix lin-nisa u l- irgiel fl- istess keffa
Is-sahha tan-nisa – din tezisti? Mela s-sahha mhix l-istess ghal kulhadd? Xejn minn dan. Minhabba l-generu bijologiku u r-rwol socjali taghhom, l-irgiel u n-nisa huma differenti minn xulxin u din id...
> more


Hinijiet tax-xoghol: massimu ta' 48 siegha / gimgha ghal kulhadd
Ma tghoddhomx is-sewwieqa tat-trakkijiet tal-garr u s-sewwieqa tal-pulmen li tilfu hajjithom fit-toroq madwar l-Ewropa jiew li kkagunaw il-mewt ta' ohrajn li kienu qed juzaw l-istess toroq, imhabba li...
> more


Il-politika hija affari ghan-nisa wkoll
Aktar minn nofs il-votanti fl-Ewropa huma nisa. Madanakollu, madwar l-Unjoni Ewropea, ir-rata tar-rapprezentazzjoni tan-nisa ghadha generalment baxxa f'karigi li jinvolvu t-tehid ta' decizjonijiet. Ma...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004