Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
L-asil
L-immigrazzjoni
Il-glieda kontra l-kriminalità organizzata
Il-glieda kontra t-Terrorizmu
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Il-MPE iheggu ghal trattament aktar uman ghar-refugjati
In-nies jistghu jaharbu minn pajjizhom ghal varjetà ta’ ragunijiet: sabiex jaharbu mill-persekuzzjoni, mill-gwerra jew mill-guh jew inkella sabiex ifittxu hajja ahjar. Bhala regjun stabbli u prosper...
> more


Immigrazzjoni Amministrata: l-ahjar soluzzjoni ghan-nahat kollha
L-immigrazzjoni saret parti mill-politika ta’ l-UE f’dawn l-ahhar snin biss, meta l-Ewropa qeghda thabbat wiccha ma’ sett ta’ kwistjonijiet relatati: immigrazzjoni legali u illegali, id-dritt ghal asi...
> more


Flimkien niggieldu l-kriminalità organizzata
It-tnehhija tal-fruntieri fl-Unjoni Ewropea kattret il-kummerc, l-industrija u l-libertà ta’ moviment ghac-cittadini ewropej. Izda mill-banda l-ohra, dan zied ukoll l-opportunitajiet ghall-kriminalità...
> more


Glieda kontra t-terrorizmu filwaqt li jigu protetti l-libertajiet civili
Anke qabel l-attakki terroristici tal-hdax ta' Settembru ta' l-2001, l-Ewropa kienet qeghda tfittex modi aktar effettivi sabiex tiggieled it-terrorizmu. Wara l-attakki, l-UE malajr ziedet l-isforzi u ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004