Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Is-sigurtà fil-bahar
Is-servizzi tal-port
It-trasport bl-ajru
Kumpens ghal Passiggieri bl-Ajru
Is-sigurtà fit-toroq
L-ekopunti
Il-ferroviji
Is-servizzi postali
Il-Fondi Strutturali
u ta’ Koezjoni
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Izjed sigurtà fir-rotot tal-vapuri ta' l-Ewropa
Il-lista ta' dizastri li nvolvew vapuri tul ix-xtut ta' l-Ewropa hija wahda twila: it-Torrey Canyon, l-Amoco Cadiz, l-Erika u l-Prestige huma biss ftit ezempji. Wara li l-Erika gherqet 'il barra mix-x...
> more


Il-Parlament jgharraq il-liberalizzazzjoni tas-servizzi tal-portijiet
Bhala parti mill-politika tat-trasferiment ta’ l-oggetti u passiggieri lejn modi tat-trasport li jharsu aktar l-ambjent, l-UE trid timbotta aktar it-trasport bil-bahar billi taghmel il-garr ta’ merkan...
> more


L-ivvjaggar bl-ajru - is-sigurtà u s-Sema Uniku Ewropew
L-ivvjaggar bl-ajru fl-Ewropa ser isir iktar sigur wara li dahlet fis-sehh legizlazzjoni recenti ta' l-UE. Din il-legizlazzjoni ntroduciet sistema unika ghall-kontroll tat-traffiku ta' l-ajru fl-Ewrop...
> more


Kumpens - u serhan tal-mohh – ghall-passiggieri ta’ l-ajru li jispiccaw mhollija l-art
Madwar kwart ta’ miljun ruh fis-sena fl-Ewropa huma mgeghla jabbandunaw it-titjiriet taghhom ma’ linji ta’ l-ajru bi skeda ta’ l-UE. Il-Komunità Ewropea issa inforzat iktar il-legislazzjoni tal-1991 t...
> more


Is-sigurtà fit-toroq ta' l-Ewropa
L-incidenti tat-traffiku fil-15 il-pajjiz ta' l-Unjoni Ewropea ta' qabel it-tkabbir ihallu iktar minn 40,000 mejta u ikar minn 1.7 miljun persuna mwegga' kull sena - nies mexjin, ciklisti, passiggiera...
> more


Ir-Regolament ta' l-Eko-punti ghall-Awstrija : Selettivament Problematiku
Il-konservazzjoni u t-traffiku qawwi kwazi qatt ma jidhru kompatibli ma' xulxin. U jekk iridu jkunu kompatibli, imbghad tkun qed tipprogramma kunflitti minn qabel. Dan hu l-kaz per ezempju meta titrat...
> more


Futur ahjar ghall-linji tal-ferroviji
Il-futur tal-linji tal-ferroviji ta’ l-Ewropa jidher aktar pozittiv wara li recentament giet adottata legislazzjoni li se thalli lill-kumpanniji Ewropej tal-ferroviji joperaw fuq il-linji kollha tas-s...
> more


Il-liberalizzazzjoni tas-servizzi postali tittiehed bil-mod
Proposti ta’ importanza kbira mill-Kummissjoni Ewropea sabiex jinfethu s-servizzi postali ghal kompetizzjoni akbar gew ikkontrollati mill-MPE, li kienu ddeterminati illi anke n-nies li jghixu fl-aktar...
> more


Il-politika regjonali – il-futur ta’ l-UE?
Madwar terz tal-bagit ta’ l-UE huwa minfuq fuq il-politika regjonali, li jaghmilha wahda mill-oqsma tal-politika ewlenin ta’ l-Unjoni Ewropea. L-appogg ghar-regjuni huwa bbazat fuq l-ideja ta’ “koezjo...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004