Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
It-telekomunikazzjonijiet
L-Internet
Il-Copyright /
Socjetà ta’ l-Informatika
It-TV u l-industriji tal-films
Il-liberalizzazzjoni ta’ l-energija
L-energija li tiggedded
Ir-ricerka
(is-6 programm ta' qafas)
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Telekomunikazzjoni -regoli godda ghall-era digitali
Prezzijiet izjed baxxi u ghazla akbar ghall-konsumatur fis-suq tat-telekomunikazzjoni ghandhom ikunu ir-rizultat ta' ligijiet godda ta' l-UE mahsuba biex ikattru l-kompetizzjoni fl-industrija. Dawn il...
> more


Biex l-Ewropa tibqa’ fuq quddiem fl-izviluppi mghagglin fl-internet
L-ispluzjoni fl-uzu ta’ l-internet fl-ahhar snin ressqet lill-Unjoni Ewropea biex tghaddi ammont vast ta’ legislazzjoni bit-tama li jizdiedu l-vantaggi li jistghu jittiehdu minn din it-teknologija l-g...
> more


Aktar protezzjoni ghall-awturi – Biex fil-futur, il-kreattività ma tonqosx.
Illum kolllox sar digitali: Minhabba l-izviluppi tat-teknologija, dokumenti, muzika u films qeghdin jigu kkupjati bi ftit flus, il-hin kollu u kullimkien. Fis-socjetà ta’ l-informatika l-konsumatur gh...
> more


Id-deputati b'appogg ghall-awdjovizwali Ewropej
Il-qasam ta' l-awdjovizwali jhaddem direttament aktar minn miljun persuna fl-Unjoni. Barra l-importanza ekonomika tieghu, ghandu funzjoni socjali u kulturali fundamentali li tohrog mill-kwazi-totalità...
> more


Pakkett ta’ Energija ghall-Ewropa? L-ghazla f’idejn il-konsumatur.
Fil-futur, kif jigri fil-kaz ta’ l-ghazla ta’ l-ikel f’supermarkit, hekk ukoll il-konsumatur Ewropew ikun jista’ jiddeciedi minghand min jakkwista l-energija u liema prezz, ihallas ghaliha. F’hafna st...
> more


Energija rinnovabbli u intelligenti kontra l-effett tas-serer
Il-Parlament Ewropew, li minn,m dejjem kien favur il-Protokoll ta' Kjoto, jaqbel mal-idea li tappogga r-ricerka dwar sorsi alternattivi ta' energija flok dawk tradizzjonali u jrid jippromwovi l-energi...
> more


Incentiv ta’ €16.3 biljun ghar-ricerka xjentifika
Is-Sitt Programm Strutturali ta’ Ricerka huwa l-istrument ewlieni ta’ l-UE ghall-ghoti ta’ fondi ghar-ricerka xjentifika, il-fokus principali tieghu jkun il-holqien ta’ Zona ta’ Ricerka Ewropea, l-e...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004