Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
L-elezzjonijiet ghall-PE
L-organizzazzjoni
u t-thaddim tal-PE
Id-decizjoni kongunta
u proceduri ohra
Is-setghat bagitarji
Il-kontroll bagitarju
Is-sorveljanza demokratika
L-istatut tal-Membri
u ta’ partiti politici Ewropej
Il-kumitati temporanji
u kumitati ta’ stharrig
Istituzzjonijiet ohra ta’ l-UE
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Ic-Cittadini jmorru jivvotaw!
Sa mill-1979, ic-cittadini Ewropej setghu jaghzlu r-rapprezentanti taghhom fil-Parlament Ewropew. Il-MPE huma eletti b'suffragju universali dirett ghal perjodu ta' hames snin, taht procedura, li ghalk...
> more


L-organizzazzjoni u t-thaddim tal-Parlament Ewropew
Malli jiehu l-kariga tieghu, elett frisk mill-votazzjonijiet, id-deputat il-gdid irid jinkiteb ma’ grupp politiku, jaghzel kummissjoni parlamentari, jeleggi l-president tal-grupp tieghu, il-president ...
> more


Legislatur b’sehem shih
Ghal x’hiex iservi l-Parlament Ewropew? Bhal fid-demokraziji kollha, il-Parlament jikkontrolla s-setgha ezekuttiva, l-uzu tal-fondi pubblici, u huwa jivvota l-ligijiet. Madankollu, fil-bidu, ma kienx ...
> more


Il-Kompetenzi bagitarji tal-PE
Sa mill-holqien tal-Komunitajiet Ewropej, il-Parlament Ewropew ha hsieb illi jiddefendi l-flus tac-cittadin permezz tat-twaqqif ta’ bagit responsabbli u ra l-kompetenzi tieghu jitwessghu bil-mod il-...
> more


Kontroll li l-flus ta’ min ihallas it-taxxi jintnefqu tajjeb
Meta l-Kummissjoni Santer giet sfurzata tirrizenja fl-1999, it-thezziza nhasset madwar l-Ewropa kollha. Ir-rizenja ta’ l-20 Kummissarju giet wara li l-Kumitat Parlamentari Ewropew dwar il-Kontroll Bag...
> more


Kontrolli mill-Parlament Ewropew - Necessità Demokratika
Ir-Rizenja tal-Kummisjoni Ewropea taht Jacques Santer fl-1999 u l-affari tal- Eurostat fl-2003 regghu gibdu l-attenzjoni fuq l-importanza tar-rwol ta' kontroll tal-Parlament Ewropew. Dawn iz-zewg kazi...
> more


Le ghal Statut ghall-MPE – Iva ghal Statut ghall-partiti Ewropej
Xi karatteristici tax-xoghol tal-Parlament Ewropew ghadhom, b’mod sorprendenti, “nazzjonali” aktar milli “Ewropej”. Il-MPE mhumiex kollha mhallsa l-istess salarju. Minflok huma mhallsa minn pajjizhom ...
> more


Inkjesti Parlamentari
Fl-1996 - 1997, il-Parlament Ewropew kien waqqaf zewg kumitati ta’ inkjesta, wahda fuq is-sistema ta' transitu Kommunitarja u l-ohra, li holqot iktar dibbatitu, dwar il-gestjoni tal-krizi tal-mad cow....
> more


L-Istituzzjonijiet ta' l-UE
L-Unjoni Ewropea m'hijiex federazzjoni bhall-Istati Uniti jew inkella entità ta' kooperazzjoni bhall-Gnus Maqghuda. Hija entità politika, legali u istituzzjonali unika. L-Istati Membri taghha jibqghu ...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004