Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Ic-cittadinanza Ewropea
Il-Karta
tad-Drittijiet Fundamentali
Id-Drittijiet Fundamentali
L-access pubbliku
ghal dokumenti
L-edukazzjoni
u l-mobilità taz-zaghzagh
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Dritt ghall-vot, petizzjonijiet, l-Ombudsman: ic-cittadinanza Ewropea
Cittadin ta' kwalunkue Stat ta' l-Unjoni huwa wkoll cittadin ta' l'Unjoni. Ic-cittadinanza ta' l-Unjoni hija kumplimentari ghac-cittadinanza nazzjonali u ma tissostitiwixxiehx. Dan il-principju li huw...
> more


Il-Karta : id-drittijiet u l-valuri mxerdin fit-Trattati
"Il-popli ta’ l-Ewropa, waqt li stabbilew unjoni dejjem aktar maghquda bejniethom, riedu li jaqsmu futur fil-paci bbazat fuq valuri komuni." Hekk jibda l-preambolu tal-Karta tad-Drittijiet Fundamental...
> more


Inqumu ghad-drittijiet fundamentali
L-Unjoni Ewropea hija mibnija fuq id-drittijiet umani, il-libertajiet civili u r-regola tal-ligi, izda il-ksur ta’ dawn id-drittijiet jigi rapportat b’mod regolari madwar l-Ewropa. Il-Membri tal-Parla...
> more


Aktar trasparenza ghal rendikont ahjar
It-trasparenza u l-access facli ghal informazzjoni mizmuma minn awtoritajiet pubblici jinsabu fil-qalba ta' kull demokrazija. Minghajr dan, il-gvernijiet u l-amministrazzjonijiet pubblici ma jistghux ...
> more


Erasmus, l-istedina ghal vjagg
Fl-1987, gie mniedi Erasmus: dik is-sena, 3 000 student marru biex itejjbu l-formazzjoni taghhom f’università Ewropea ohra. Fl-2002, hmistax-il sena wara, kwazi nqabez massimu ta’ miljun beneficjarju....
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004