Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Is-Sigurtà u Difiza
Id-Drittijiet Umani
Il-Balkani
Il-ftehim ma’ pajjizi
mhux ta’ l-UE
Il-kummerc barrani
Il-kooperazzjoni ta’ zvilupp
L-UE-AKP
Il-mini kontra l-personal
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Il-politika barranija, tas-sigurtà u d-difiża: pass wara l-ieħor
Matul kwart ta' seklu, l-Istati Membri ta' l-UE iddiskutew dwar kwistjonijiet ta' politika internazzjonali, iżda fil-prattika m'għamlux wisq dwarhom għajr li ħarġu xi stqarrij...
> more


Il-politika barranija, tas-sigurtà u d-difiza: pass wara l-iehor
Matul kwart ta' seklu, l-Istati Membri ta' l-UE iddiskutew dwar kwistjonijiet ta' politika internazzjonali, izda fil-prattika m'ghamlux wisq dwarhom ghajr li hargu xi stqarrijiet. It-tmiem ta' l-imper...
> more


Il-politika barranija, tas-sigurtà u d-difiża: pass wara l-ieħor
Matul kwart ta' seklu, l-Istati Membri ta' l-UE iddiskutew dwar kwistjonijiet ta' politika internazzjonali, iżda fil-prattika m'għamlux wisq dwarhom għajr li ħarġu xi stqarrij...
> more


Id-drittijiet tal-bniedem fil-qalba tal-politika barranija
Jekk hemm glieda li l-Parlament Ewropew ilu jiggieled ghal hafna zmien, din hija dik tad-difiza u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem kemm gewwa kif ukoll barra l-Unjoni. Illum, grazzi ghar-rwol ...
> more


Ghall-paci, stabbilità u prosperità fil-Balkani.
Il-Balkani huma, fl-istess waqt, l-akbar falliment ta' l-Unjoni Ewropea u l-akbar success fil-politika barranija. L-UE ma kienetx kapaci tevita l-gwerra mdemmija li faqqghet fl-1992, jew li ttemmha me...
> more


Ftehim ma' Pajjizi Terzi (pajjizi mhux membri ta' l-UE): L-ahhar kelma hi tal-Parlament
Il-ftehim ta' assocjazzjoni u dak ta' partnership huma l-qafas tar-relazzjonijiet bejn l-Istati membri ta' l-Unjoni u pajjizi li mhumiex membri. Meta ftehim jigi stipulati bejn l-Unjoni u l-pajjizi mh...
> more


L-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerc ghandha tkun trasparenti.
Kullimkien kulhadd ghandu x’jaqsam mall-kummerc barrani. Minghajr kummerc ma jkunx hemm banana fi Vjenna, jew medicini Ewropej fi New York. Izda t-tema hija wahda kumplessa. Negozjati dwar tariffi u k...
> more


Ghajnuna ghall-izvilupp: prijorità ta' l-UE
Fil-prezent l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri taghha huma l-akbar kontributuri ta' ghajnuna ghall-izvilupp u ghajnuna umanitarja fid-dinja. L-ghan principali tal-politika dwar l-ghajnuna ghall-izvilu...
> more


Il-pajjizi AKP: partnership ekwilibrat
Meta l-KEE twaqqfet, fl-1958, diversi Stati Membri taghha kienu ghadhom qawwiet kolonjali. Wara d-dekolonizzazzjoni, l-bicca l-kbira tal-pajjizi ta’ l-Affrika kienu baqghu jhallsu t-tribut tar-relazzj...
> more


Azzjoni Ewropea kontra l-mini antipersuna
Kull sena l-mini antipersuna jhallu hafna vittmi, il-parti l-kbira minnhom fil-pajjizi l-iktar foqra. L-Unjoni Ewropea ddecidiet li tmur lil hinn mill-obbligi internazzjonali mnizzla fil-Konvenzjoni t...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004