Il-Parlament Ewropew
fl-azzjoni
Punti Principali 1999-2004

 
Il-Parlament Ewropew
Riforma ta’ l-UE
Tkabbir
Id-drittijiet tac-cittadini
Il-Gustizzja
u l-affarijiet ta’ l-intern
Relazzjonijiet barranin
Protezzjoni Ambjentali /
tal-Konsumatur
Ir-responsabilità ambjentali
It-tniggis ta’ l-arja
Il-gassijiet tas-serra
Iz-zjut tal-karozzi II
L-iskart elettroniku
L-iskart ta’ l-ippakkjar
Is-sigurtà ta’ l-ikel
Il-GMOs
It-tabakk
It-tniggis bil-hsejjes
Il-kosmetici
It-tessuti u c-celloli umani
Trasport / Politika Regjonali
Agrikoltura / Sajd
Il-politika ekonomika
u monetarja
Il-Politika ta’ l-Impjiegi
u Socjali / Drittijiet tan-nisa
Suq intern / Industrija / Energija / Ricerka
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Responsabbiltà ghat-Tniggis ta’ L-Ambjent – min inigges irid ihallas
Skond il-Kummissjoni Ewropea, madwar 300.000 sit fl-Ewropa huma ga mniggsa jew qeghdin f'periklu li jitniggsu minn pollutanti. Sit wiehed imnigges huwa ga wisq. Speci ta’ annimali u pjanti huma mhedda...
> more


Harsien tal-foresti, ta’ l-ghadajjar u tal-pulmuni taghna mit-tniggiz
Mill-foresti mahruqin b'ilmijiet aciduzi tax-xita sa l-ibliet fgati b’koncentrazzjonijiet qawwija ta’ ozonu, mill-ghadajjar Skandinavi bla hajja f’ilmijiethom sa ibhra mpestati bl-alka: it-tniggiz ta’...
> more


L-UE tagixxi dwar il-kummerc ta’ l-emissjonijiet
L-Ewropa qieghda tmexxi d-dinja fil-glieda kontra l-effett tas-serer. Minn Jannar ta’ l-2005, l-UE sejra jkollha l-ewwel sistema ta’ kummerc bejn pajjizi ghall-koncessjonijiet ghall-emissjoni tal-gass...
> more


It-tniggiz mill-vetturi qieghed jigi kkontrollat
L-imwiet f'incidenti tat-triq m'humiex l-unici imwiet ikkawzati mit-traffiku. It-tniggiz mill-vetturi joqtol ukoll - b'mod aktar insidjuz - u jista' jitqies bhala responsabbli ghal eluf ta' mwiet fl-U...
> more


Inqas skart ta' apparat ta' l-elettriku u ta' l-elettronika - u l-fabbrikant ihallas
Qeghda tinbena muntanja ta' skart ta' appart ta' l-elettriku u ta' l-elettronika madwar l-Ewropa kollha. Kull konsumatur jiggenera medja ta' 16-il kg ta' dan l-iskart fis-sena, li jammonta ghal sitt m...
> more


Skart ta’ l-ippakkjar – il-prevenzjoni hija ahjar mill-kura
Fl-2001, bit-tkabbir ta' l-EU fuq ix-xefaq, l-UE ddecidiet li taggorna d-Direttiva ta’ l-1994 dwar l-Iskart ta’ l-Ippakkjar biex tevita l-iskart ta’ l-ippakkjar u sabiex tinkoraggixxi modi kif materja...
> more


L-Ikla t-Tajba!
Id-diossina fit-tigieg, ormoni fic-canga, BSE, il-marda ta’ l-ilsien u d-dwiefer – ruxxmata ta’ bizghat dwar l-ikel f'dawn l-ahhar snin ghamlet l-igjene u s-sigurtà fl-ikel kwistjoni ta' importanza pr...
> more


Ittikkettjar car tal-GMOs (organizmi genetikament modifikati)
L-organizmi genetikament modifikati huma mdawra b'hafna xetticizmu fl-Ewropa, b'differenza ghal dak li jigri fl-Istati Uniti fejn ikel genetikament modifikat huwa kkunsidrat perfettament normali. Bhal...
> more


It-tipjip jista’ joqtol- gejt imwissi
Dan l-ahhar gew adottati zewg direttivi kbar dwar it-tabakk mill-UE, wahda dwar l-ingredjenti u l-ittikkettjar, l-ohra dwar ir-reklami u l-isponsorships. Il-Parlament Ewropew ghamel numru ta’ bidlie...
> more


Anqas storbju - aktar irqad
Ċittadini ta' l-UE, sa issa ttormentati bl-istorbju, se jorqdu aħjar fil-futur wara r-rebħa tal-Parlament Ewropew fil-ġlieda tiegħu għal limiti fuq l-istorbju li japplika...
> more


Projbizzjoni totali tat-testijiet ta’ prodotti kosmetici fuq l-annimali fl-orizzont
L-ittestjar ta’ kosmetici fuq l-annimali hija kwestjoni li tqajjem emozzjonijiet qawwija. Is-sigurtà tal-konsumatur, il-gid ta’ l-annimali, ir-regoli internazzjonali tal-kummerc u l-kompetittività t...
> more


Garanzija ta’ sigurtà fi trapjanti ta’ celloli u tessuti
It-trapjanti ta’ celloli u tessuti umani huwa qasam tal-medicina li qed jespandi b’mod mghaggel. Izda, ir-riskji ta’ infezzjoni huma akbar minn dawk tat-trasfuzjoni tad-demm. Minhabba li c-celloli u t...
> more


 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004