Infograafikud

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse koostatud animeeritud infograafikud on visuaalsed ja interaktiivsed juhendmaterjalid, mida ajakohastatakse korrapäraselt ning mille eesmärk on aidata leida vajalikku teavet mõne keerulise küsimuse kohta.Täiendav visuaalne infosisu:Graafikute kogu

21-09-2022 - 12:15

Sellel veebisaidil on esitatud peamised faktid ja arvandmed Euroopa Parlamendi ja selle liikmete kohta nii parlamendi praeguses koosseisus kui ka kõigis varasemates koosseisudes alates esimestest otsestest Euroopa Parlamendi valimistest 1979. aastal. Siit võite leida andmeid tagasiulatuvalt kuni 1979. aastani, iga parlamendikoosseisu ametiaja puhul kolme eri ajahetke kohta (ametiaja algus, keskpaik ja lõpp).

18-07-2022 - 17:33

Ebaseaduslikud lapsrändajad seisavad nii teel olles kui sihtkohta jõudes silmitsi paljude takistustega, kuigi laste- ja nende õiguste kaitset käsitlev terviklik rahvusvaheline õigusraamistik on olemas. Eriti raske on see selliste laste jaoks, kes rändavad üksi või on sunnitud oma vanematest reisi ajal eralduma. See infograafik näitab nende teekonda ELi jõudmiseks ja ELi sees ning annab ülevaate nende ette kerkivaist raskustest ka seoses vastuvõtmise, kohtlemise, ümberpaigutamise ja tagasisaatmisega.

29-06-2022 - 00:00

Euroopa Liit lõi COVID-19 pandeemia põhjustatud kriisi leevendamiseks taasterahastu „NextGenerationEU". Tegemist on ainulaadse meetmega, millega aidatakse muuta liikmesriikide majandust ja ühiskonda jätkusuutlikumaks, digitaalsemaks ja kaasavamaks. Interaktiivne infograafik annab ülevaate liikmesriikide edusammudest taasterahastust finantseeritavate riiklike taaste- ja vastupidavuskavade väljatöötamisel ja rakendamisel.

07-06-2022 - 16:23

Euroopa Liit valmistab ette oma kliima- ja energiapoliitika põhjalikku läbivaatamist kooskõlas Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärkidega. Euroopa kliimamääruses on seatud eesmärk vähendada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside netoheidet 1990. aastaga võrreldes vähemalt 55% ja saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. See interaktiivne infograafik näitab ELi liikmesriikide edenemist kliimaneutraalsuse eesmärkide poole.