Infograafikud

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse koostatud animeeritud infograafikud on visuaalsed ja interaktiivsed juhendmaterjalid, mida ajakohastatakse korrapäraselt ning mille eesmärk on aidata leida vajalikku teavet mõne keerulise küsimuse kohta.Täiendav visuaalne infosisu:Graafikute kogu

01-06-2021 - 00:00

5G tehnoloogia kasutuselevõtt mõjutab meie elu tuntavalt ja mitmes valdkonnas. Teabekaart hõlmab 5G poliitilist ja juriidilist konteksti, tõenäolist mõju äritegevusele, sellega seotud tervisemuresid ja küberturvet. Samuti antakse üksikasjalik ülevaade tehnoloogiast endast. Laiemalt ülevaatelt saate edasi liikuda põhjalikumate selgituste juurde, nagu intervjuud ekspertidega ja selgitavad joonised.

02-10-2020 - 00:00

Õiglase ülemineku fondi eesmärk on aidata söekaevanduspiirkondadel ja suurima tööstusliku kasvuhoonegaaside heitega piirkondadel toime tulla probleemidega, mis on seotud eesmärgiga saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus ja vähendada 2030. aastaks heitkoguseid vähemalt poole võrra. Joonis esitab üksikasjaliku teabe eraldatud vahendite kohta ja selgitab, milliste põhimõtete alusel ELi raha liikmesriikidele jagatakse.

30-09-2020 - 00:00

Välispoliitikas juhindub EL eelkõige maailmas rahu ja julgeoleku tagamise püüdlusest. Interaktiivne joonis analüüsib ja selgitab, kuidas Euroopa Liit mitmesuguste välispoliitika meetmete ja vahendite abil ning koostöös riikide, piirkondade ja rahvusvaheliste organisatsioonidega maailmas rahu ja julgeolekut edendab. See täiendab Normandia indeksit, mis mõõdab rahu ja julgeolekut ähvardavaid ohte. Joonis visualiseerib indeksi andmeid ja annab üldise ülevaate rahu mõiste keerukusest tänapäeva maailmas.

20-02-2020 - 00:00

Euroopa Liidu mitmeaastases finantsraamistikus määratakse iga peamise ELi kulukategooria (rubriigi) jaoks seitsmeks aastaks kindlaks vahendite kõrgeim võimalik määr (ülemmäär). Finantsraamistik ei ole üksnes rahastamiskava, see kajastab ka ELi pikaajalisi prioriteete. Kuna 2014.–2020. aasta finantsraamistik hakkab lõpule jõudma, on EL alustanud läbirääkimisi järgmise pikaajalise eelarve üle. Graafikul on näidatud, millised on ELi institutsioonide seisukohad järgmise, s.o 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ettepanekute suhtes.