Allikad

Sellele veebilehele koondatud lingid lubavad heita pilgu ELi ainsa otseselt valitud institutsiooni siseellu.

Euroopa lisaväärtus

Euroopa lisaväärtust puudutava töö eesmärk on teha kindlaks vajadus Euroopa tasandi meetmete järele, analüüsides liidu tulevasest tegevusest saadavat võimalikku kasu või meetmete võtmata jätmisest tulenevaid kulusid.

Tuleviku-uuringud, sealhulgas teaduslikud tuleviku-uuringud

Tuleviku-uuringutega püütakse tagada keskpikkade ja pikaajaliste suundumuste mõistmine, et poliitikakujundajad oleksid tulevastel aastakümnetel tekkivate probleemide, riskide ja võimaluste jaoks võimalikult hästi ette valmistatud. Teaduslikud tuleviku-uuringud on vajalikud teaduslike ja tehnoloogiliste valikute hindamiseks, et anda parlamendiliikmetele nõu uuringute ja STOA esinduskogu juhtimisel korraldatavate ürituste vormis.

EP Eurobaromeeter

Euroopa Parlament tellib regulaarselt avaliku arvamuse uuringuid liikmesriikides. See aitab parlamendil kursis olla sellega, milline on inimeste ettekujutus parlamendi ja Euroopa Liidu tööst ning millised on nende ootused.

Poliitikaosakonnad

Viie poliitikaosakonna ülesanne on pakkuda parlamendikomisjonide ja muude parlamendi organite nõudmisel nii majasiseseid kui -väliseid kõrgetasemelisi sõltumatuid eksperditeadmisi, analüüsi ja nõuandeid poliitikaküsimustes. Poliitikaosakonnad on tihedalt kaasatud komisjonide töösse, kellel nad aitavad töötada välja õigusakte ELi poliitikavaldkondades ja teostada demokraatlikku kontrolli nende valdkondade üle.

Mõjuhinnangud

Mõjuhinnangutega tehakse kindlaks kavandatud õigusaktide prognoositav majanduslik, sotsiaalne, keskkonnaalane ja muu mõju.

Parlamendiliikmete uuringuteenistus

Parlamendiliikmete uuringuteenistus pakub mitmesuguseid teaduskirjutisi ELi peamiste poliitikavaldkondade, põhiteemade ja õigusaktide kohta ning parlamendiliikmete vajadustele vastavalt koostatud konfidentsiaalseid teabematerjale.

Majanduse juhtimise tugiüksus

Majanduse juhtimise tugiüksus pakub parlamendiliikmetele teavet majanduse juhtimise alaste vahendite rakendamise ja pangandusjärelevalve teostamise kohta liidus, eelkõige euroalal.

Raamatukogu ja dokumentaalsed allikad

Euroopa Parlamendi raamatukogu pakub juurdepääsu rikkalikule raamatute, ajakirjade ja perioodikaväljaannete kogule, millest üha suurem osa on saadaval ka elektrooniliselt. See hõlmab ka võrdleva õiguse raamatukogu, kus tegeldakse eri jurisdiktsioone puudutavate konkreetsete õigusküsimuste uurimisega.

Poliitika hindamine ja kontroll

Õigusaktide ja poliitika mõju hindamine ning nende rakendamise eest vastutajate kontrollimine aitab tagada, et Euroopa Parlament kui kaasseadusandja jõustab õigusakte võimalikult tõhusalt. Liidus, mis on nii suur ja mitmekesine kui EL, on ELi poliitika mõju ja õiguslünki käsitlev dialoog kõigi valitsustasandite osalejatega väga oluline.

Õigusloome jälgimissüsteem

Siin saate jälgida Euroopa otsustusprotsessi samm-sammult. Vaadake, mis on juba toimunud ja mis toimub järgmiseks.

Dokumendiregister

Register hõlmab kõiki ametlikke dokumente, mis Euroopa Parlament on alates 3. detsembrist 2001 koostanud või saanud. Dokumente saab otsida märksõna, autori, kuupäeva, viitenumbri ja dokumendi liigi järgi.

EPRSi blogi

Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse blogi võimaldab pöörduda otse asjatundjate poole, kes abistavad Euroopa Parlamendi liikmeid uuringutes ja ettevalmistavas seadusandlikus töös.

ESPAS

ESPAS on ainulaadne institutsioonidevaheline projekt, mille eesmärk on suurendada ELi jõupingutusi väga tähtsas tuleviku kavandamise valdkonnas.

ORBIS - Tuleviku-uuringute keskus

Siin avaneb Teile maailma suurim tuleviku-uuringute kogu, kust saate teavet ühiskonda mõjutavate pikaajaliste suundumuste kohta. Kogust leiate käsitlused väga paljudel Teie ja kogu maailma inimeste jaoks olulistel teemadel. Tutvuge, lugege, süvenege.

URBIS - Rakendusuuringute keskus

Komisjoni tööprogrammiga seotud teave liikmesriikide parlamentidelt, piirkondadelt, linnadelt ja sotsiaalpartneritelt.

Euroopa Liidu teabelehed

Teabelehed on kokkuvõtlikud, ent kõikehõlmavad teabeallikad, mis annavad ülevaate Euroopa integratsioonist ja Euroopa Parlamendi osast selles. Neid ajakohastatakse korrapäraselt ja neid saab lugeda nii Think Tanki veebilehel kui ka teabelehtede veebilehel.

ELi raamatupood

Kõik ELi väljaanded on saadaval ELi raamatupoes, veebiraamatupoes, raamatukogus ja ELi institutsioonide väljaannete arhiivis.