O komisjach

Powitanie

DEVE Chair DEVE Chair
DEVE Committee Chair © European Union 2019 - EP
Witam na stronie internetowej Komisji Rozwoju (DEVE), której mam zaszczyt przewodniczyć od lipca 2019 r.

W naszej komisji, która jest żywotnie zainteresowana programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 i realizacją globalnych celów uzgodnionych w 2015 r. przez wszystkie państwa członkowskie Narodów Zjednoczonych, dyskutuje się na temat najpilniejszych kwestii dotyczących ludzkości oraz podejmuje stosowne decyzje.

Choć wysiłki w dziedzinie rozwoju przyczyniły się do poprawy życia milionów ludzi (zmniejsza się skala skrajnego ubóstwa i spada śmiertelność wśród dzieci), dają się również zaobserwować tendencje budzące niepokój: ponownie szerzy się głód, zanik różnorodności biologicznej jest alarmujący, klimat coraz szybciej się zmienia, a współpraca wielostronna jest zagrożona. Konflikty i naruszenia praw człowieka skutkują przesiedlaniem coraz większej liczby osób, a najbardziej cierpią z tego powodu kraje rozwijające się. Wspieranie tych krajów poprzez udzielanie im pomocy humanitarnej przy jednoczesnej eliminacji podstawowych przyczyn przedmiotowych zjawisk i pomaganiu w długofalowym rozwoju jest koniecznością humanitarną oraz leży w naszym własnym interesie.

W 2019 r. obywatele UE udzielili Parlamentowi silnego mandatu, a także nieustannie wyrażają zdecydowane poparcie dla UE jako podmiotu, który powinien zajmować się wyzwaniami związanymi z rozwojem na świecie w ramach europejskiej współpracy.

Wkład UE w zrównoważony rozwój na świecie jest znaczący, a Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu budżetu na wydatki UE przeznaczone na pomoc, w kontrolowaniu Komisji Europejskiej i wszystkich podmiotów korzystających z funduszy unijnych oraz w kształtowaniu polityki UE mającej wpływ na kraje rozwijające się. Uczestniczymy w tworzeniu przepisów stanowiących ramy pomocy rozwojowej UE.

Zachęcam do regularnego zapoznawania się z wiadomościami, komunikatami i dokumentami z posiedzeń publikowanymi na tej stronie internetowej, a także do śledzenia na żywo posiedzeń naszej komisji.

Tomas Tobé
Lista kontaktów