Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnější úspěchy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšíření
Občanská práva
Justice a vnitřní záležitosti
Vnější vztahy
Ochrana životního prostředí / spotřebitelů
Doprava / Regionální politika
Zemědělství / Rybolov
Hospodářská a měnová unie
Sociální politika / Zaměstnanost /
Ženská práva
Podpora zaměstnanosti
Ochrana zaměstnanců
Rovnoprávnost na pracovišti
Ochrana zdraví
a bezpečnost práce
Zdraví žen
Pracovní doba
Systémy sociálního zabezpečení
Postavení žen ve společnosti
Jednotný vnitřní trh / Průmysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Lepší ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Každoročně zahyne v Evropě okolo tisíce pracujících v důsledku smrtelných pádů na pracovišti. Jiní se stanou obětí výbuchů. Desítky tisíc jsou postiženi následky toho, že byli vystaveni působení hluku, vibrací či karcinogenních látek jako je azbest. Evropská unie chce zavést minimální normy, které by přispěly ke zlepšení zdraví a bezpečnosti při práci. Několik směrnic bylo přijato v průběhu končícího parlamentního období, přičemž se Evropskému parlamentu často podařilo zpřísnit navržená opatření ku prospěchu pracujících.

Přestože se výskyt pracovních úrazů v letech 1994-1998 snížil téměř o 10 %, jejich počet je stále vysoký. Ročně dochází k téměř 5 500 úmrtí a 4,8 milionům úrazů vedoucích k pracovní neschopnosti delší než tři dny. Několik nových směrnic má posílit platnou legislativu Společenství. Tyto směrnice stanovují minimální normy, členské státy však mají možnost zavést ještě přísnější opatření.

Azbest: pozor na sankce!

Ve srovnání se zbytkem populace se rakovina plic a mezoteliomy vyskytují desetkrát, resp. dvacetkrát častěji u osob, které byly vystaveny působení azbestu. Podle některých studií se v budoucích 30 letech projeví důsledky dlouhodobého působení azbestu ještě u stovek tisíc pracujících. Nové předpisy Unie schválené v roce 2002 doplňují a zpřísňují první opatření přijatá v roce 1983 a musejí být zapracovány do legislativy jednotlivých zemí do dubna 2006, kdy budou zakázány všechny činnosti, které vystavují pracující azbestu, s výjimkou demoličních prací a likvidace odpadů obsahujících azbest.

Na návrh Parlamentu byly expoziční limity pro pracující značně sníženy a preventivní i vzdělávací opatření byla posílena. Poslanci Parlamentu, vědomi si toho, že pracovní podmínky těchto pracujících jsou velmi obtížné, protože jsou povinni nosit respirátor, dosáhli zavedení pracovních přestávek specifických pro tyto pracující. Parlament dále, poprvé ve směrnici týkající se bezpečnosti pracujících, prosadil, aby členské státy zavedly „účinné, přiměřené a odstrašující“ pokuty za porušování těchto předpisů.

Hluk: maximálně 87 decibelů

Působení hluku představuje riziko pro sluch i pro celkový zdravotní stav pracujících. Hluk navíc zvyšuje riziko výskytu úrazu tím, že výstražné signály či mechanické problémy někdy nejsou slyšet. Podle studie Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je 28 % pracujících Evropské unie vystaveno hluku, který znemožňuje konverzaci. V roce 2002 Parlament schválil směrnici, v níž je denní expoziční limit pro hluk stanoven na 87 decibelů, což je nižší hodnota než návrh původně obsahoval, a která stanovuje určité povinnosti pro zaměstnavatele. Poslanci prosadili, že pracující budou mít nárok na preventivní vyšetření sluchu a na osobní ochranné pomůcky proti hluku dříve, než tomu chtěla Rada. Parlament navíc zavedl opatření, které respektuje specifika hudebního a zábavního průmyslu.

Vibrace se dotýkají jednoho pracujícího ze čtyř

V době, kdy se přijímala nová unijní legislativa, bylo podle všeho vystaveno působení vibrací 24 % pracujících v Unii. V těžebním průmyslu jako jsou kamenolomy a uhelné doly, ve stavebnictví, dopravě či zemědělství mohou mechanické vibrace produkované zařízeními a stroji vést k poranění kloubů, k neurologickým potížím a k poškození páteře. Směrnice přijatá v roce 2002 musí být zapracována do legislativy jednotlivých členských států do roku 2005. Tato směrnice stanovuje nejvyšší přípustné limity pro vibrace přenášené na ruce, paže a na celé tělo. Evropskému parlamentu se podařilo snížit přípustné prahové hodnoty a taktéž zavést nové povinnosti týkající se informovanosti pracujících a sledování jejich zdravotního stavu.

Lépe předcházet riziku výbuchu

Nová směrnice přijatá v roce 1999, která měla být zapracována do legislativy jednotlivých členských zemí do června 2003, stanovuje a harmonizuje minimální požadavky na zlepšení ochrany pracujících vystavených výbušné "atmosféře". Tato směrnice poskytuje ochranný rámec proti výbuchům v průmyslu a ukládá zaměstnavatelům určité povinnosti ve smyslu bezpečnosti, dozoru, vyhodnocování rizika a klasifikace rizikových prostředí. Zavádí například evropskou výstražnou značku pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu. Jak Parlament požadoval, musí Komise vypracovat návod pro správnou praxi, kterého by se členské státy musely při vypracování vlastní politiky v této oblasti co nejvíce držet.

500 000 případů pádu ročně

Téměř 10 % z celkového počtu pracovních úrazů lze přičíst pádům. Odhaduje se, že v Evropské unii je ročně nesprávným používáním lešení nebo žebříků způsobeno skoro 500 000 pádů na pracovišti, které vedou k asi 40 000 případů vážných zranění a 1 000 případů úmrtí. Proto Parlament v roce 2001 schválil směrnici, která stanovuje způsob, jak mohou pracující tato zařízení používat co nejbezpečněji. Díky zásahu Evropského parlamentu došlo v této směrnici, která musí být zapracována do práva jednotlivých zemí do července 2004, ke zpřísnění vyhodnocování rizik, proškolování pracujících a úrovně bezpečnosti určitých zařízení.

Ochrana osob samostatně výdělečně činných

Osoby samostatně výdělečně činné jsou zřídka předmětem legislativy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou však často vystaveni podobným rizikům. Mnoho osob samostatně výdělečně činných pracuje ve vysoce rizikových odvětvích, jako např. v oblasti zemědělství, rybolovu, stavebnictví či dopravy, často se však na ně současné právní předpisy nevztahují. Proto se Unie snaží, aby její členské země dobrovolně přijímaly opatření nutná k tomu, aby se situace osob samostatně výdělečně činných zlepšila. Poslanci tuto iniciativu vítají, litují však toho, že nejde dostatečně daleko. Podle nich nelze dělat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými rozdíly. Doporučení členským zemím Unie bylo vydáno v únoru 2003. Poslanci se domnívají, že pokud toto doporučení nepřinese v průběhu čtyř let uspokojivé výsledky, bude muset Unie přijmout donucovací opatření.

Globální strategie

V usnesení odhlasovaném v říjnu 2002 Parlament schválil globální strategii Společenství, která umožní přizpůsobit se změnám v práci a ve společnosti, a zdůraznil své priority. Poslanci požadují zejména, aby byla působnost právních předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci rozšířena i na kategorie, na než se v současnosti nevztahuje, jako např. na vojsko, osoby samostatně výdělečně činné, pomocné pracovní síly v domácnostech a osoby pracující doma. Požadují, aby byla zavedena nová legislativní opatření týkající se ergonomie pracoviště, manipulace se zbožím a chemických a biologických rizik. Poslanci také požadují, aby se udělalo vše pro to, aby byl acquis Společenství zaveden a používán v nových členských a přistupujících zemích, v nichž je situace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nevyhovující.  
Zpravodajové:
  
Azbest : Elisa Maria Damião (PES, P)
Hluk : Helle Thorning-Schmidt (PES, DK)
Vibrace : Helle Thorning-Schmidt (PES, DK)
Výbušné prostredí : Bartho Pronk (EPP-ED, NL)
Ochranné pomucky : Peter Skinner (PES, UK)
Samostatne výdelecne cinní : Manuel Pérez Álvarez (EPP-ED, E)
Nová strategie Spolecenství : Stephen Hughes (PES, UK)
  
Úrední vestník - záverecné verze:
  
Azbest
Hluk
Vibrace
Výbušné prostredí
Ochranné pomucky
Samostatne výdelecne cinní
Nová strategie Spolecenství (text adopted by EP)

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004