Euroopa Parlamendi
töö
tähtsündmusi 1999-2004

 
Euroopa Parlament
Euroopa Liidu reform
Euroopa Liidu laienemine
Kodanike õigused
Justiits- ja siseasjad
Välissuhted
Keskkonnapoliitika / Tarbijakaitse
Vastutus keskkonna ees
Õhureostus
Kasvuhoonegaasid
"Auto Oil II"
Elektroonilised jäätmed
Jäätmete pakendamine
Toiduohutus
Geneetiliselt töödeldud organismid
Tubakas
Müra
Kosmeetilised tooted
Inimkoed ja -rakud
Transpordi- ja regionaalpoliitika
Põllumajandus-
ja kalanduspoliitika
Majandus- ja rahapoliitika
Tööhõive- ja sotsiaal-
poliitika / Naiste õigused
Siseturg / Tööstus-ja energeetikapoliitika /
Teadus- ja uurimistegevus
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Raku ja koe transplantaatide ohutuse tagamine

Inimpäritoluga rakkude ja kudede siirdamine on kiiresti arenev meditsiinivaldkond. Ent siiski kaasneb sellega suurem nakkuseoht kui näiteks vereülekannete puhul. Kuna kudesid ja rakke transporditakse ühest riigist teise, esitati 2002. aastal nende kvaliteedi- ja ohutusnormide kohta liidu õigusaktid. Euroopa Parlament karmistas õigusakte kindlustamaks, et nii potentsiaalsed doonorid kui ka kudede ja rakkude kogumisega tegelevad asutused ei lähtuks vaid ainelise kasu saamisest.
 
Kudede ja rakkude siirdamiste üha suurenev arv on positiivne uute ravimeetodite leidmise valguses. See annab head võimalused seni ravimatutele haigetele ning suure potentsiaali majanduslikuks arenguks. Samas tuleb kasutusele võtta abinõud kvaliteedi- ja ohutusnormide järgimise tagamiseks. Paljud mäletavad HIV-viirusega nakatatud veretoodete skandaali. Nakkuse risk rakkudest ja kudedest on suurem protseduuri uudsusest ning patogeenide (haigustekitajate) hävitamise võimaluste praegusest vähesusest tulenevalt. On esinenud õnnetusi, mida oleks rangemaid norme järgides saanud vältida. Kuna paljud rakud ja koed saadetakse siirdamiseks teistesse riikidesse - nt Prantsusmaal on 25% silma sarvkestade transplantaatidest imporditud - vajatakse probleemi lahendamiseks lähenemist Euroopa tasandil. See peaks Euroopa kodanikele andma kindlustunde teistest liikmesriikidest imporditud transplantaatide suhtes.

Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu sätestas, et tegevusi, mis on seotud inimestele siirdamiseks mõeldud inimpäritoluga rakkude ja kudede töötlemise, säilitamise, hoidmise ning jagamisega, tohib tulevikus läbi viia vaid vastavate ametiasutuste poolt volitatud ettevõtetes ning nimetatud ametiasutused peavad teostama regulaarset järelevalvet. Selliste ettevõtete juht ja töötajad peavad olema kvalifitseeritud. Igaks juhuks tuleb luua süsteem rakkude ja doonorite kindlakstegemiseks ning iga soovimatu vahejuhtumi kohta tuleb esitada aruanne. Selliste nakkushaiguste nagu HIV/AIDS vältimiseks tuleb läbi viia testid. Väljastpoolt liitu imporditud rakkudele ja kudedele peaksid kohalduma samad normid. 
 
Vabatahtlikud, tasustamata annetused

Parlament toetas direktiivi eesmärki, kuid avaldas kartust, et kudede ja rakkude eest  doonoritele või kudede kogumisega tegelevatele ettevõtetele maksmise lubamine võib ohustada tervise- ja ohutusnormide järgimist. 
Sellest tulenevalt, samal ajal kui Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõus tehakse ettepanek, et liikmesriigid peaksid vaid "soodustama" tasustamata annetusi, teeb parlament lõpliku teksti jaoks järgmise ettepaneku: "Liikmesriigid peavad püüdma tagada, et kudede ja rakkude annetamised oleksid vabatahtlikud ning tasustamata", kusjuures tasustamine oleks piiratud vaid annetamise kulude ja ebamugavuse hüvitamisega.

Sarnasele kokkuleppele jõuti ka annetatud kudesid ja rakke koguvate ettevõtete suhtes: "Liikmesriigid peavad püüdma tagada, et kudede ja rakkude hankimine toimuks mittetulunduslikul põhimõttel." Samal ajal garanteerib parlament, et ka normidele vastavaid eraettevõtteid saab akrediteerida kudede ja rakkude hankijatena.
 
Teave, jälgitavus ja privaatsus

Parlamendi liikmetel õnnestus lisada suhteliselt detailsed sätted teadva nõusoleku kohta, mis kindlustab doonoritele asjakohase info edastamise.

Parlament karmistas ka sätteid jälgitavuse kohta, tehes selgeks, et täielikuks jälgitavuseks vajalikke andmeid tuleb säilitada vähemalt 30 aastat. Teisest küljest argumenteerisid saadikud veenvalt, et doonorid peavad üldjuhul jääma anonüümseks ning anonüümsuse nõudest võib teha erandit vaid piiratud juhtumitel, näiteks suguraku annetamisel. (See võimaldaks lapsel kindlaks teha oma geneetilised vanemad)
 
Liikmesriikide pädevusse jäetud eetilised küsimused

Paljud saadikud olid mures eetiliste aspektide pärast  ning nõudsid ka eetikast lähtuvaid miinimumreegleid, sealhulgas inimese kloonimise keeld ja ettevaatusabinõud selleks, et aborti ei tehtaks loote kudede saamiseks. Kuna aga see jääb väljaspoole liidu pädevust, on eetilised küsimused liikmesriikide pädevuses. Näiteks kloonimise kohta sätestab direktiiv selgesõnaliselt, et liikmesriigi otsustesse mingit kindlat tüüpi inimrakkude, k.a. sugurakkude ja embrüo tüvirakkude kasutamise osas, ei sekkuta.


  
Raportöörid:
  
Inimpäritoluga kudede ning rakkude kvaliteedi- ja ohutusnormid: Peter Liese (EPP-ED, D)
  
Euroopa Liidu Teataja - lõppaktid:
  
Inimpäritoluga rakkude ning kudede kvaliteedi- ja ohutusnormid - Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekst

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004