Europees Parlement
in actie
Blikvangers 1999-2004

 
Het Europees Parlement
Hervorming van de EU
Uitbreiding
Rechten van de burger
Justitie en Binnenlandse Zaken
Externe betrekkingen
Milieu / Consumenten-
bescherming
Vervoer / Regionaal beleid
Veiligheid op zee
Havendiensten
Luchtvervoer
Compensatie aan luchtreizigers
Veiligheid op de weg
Ecopunten
Spoorwegen
Postdiensten
Structuur- en cohesiefondsen
Landbouw / Visserij
Economisch
en monetair beleid
Sociaal- en werkgelegenheidsbeleid /
Rechten van de Vrouw
Interne markt / Industrie / Energie / Onderzoek
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Veiligheid op de Europese wegen

In de 15 landen die de Europese Unie vóór de uitbreiding telde, vielen bij verkeersongelukken jaarlijks meer dan 40.000 dodelijke slachtoffers en raakten meer dan 1,7 miljoen mensen in het verkeer gewond - voetgangers, fietsers, passagiers en bestuurders. In de hoop deze slachtoffercijfers naar beneden te brengen, heeft het Europees Parlement zijn goedkeuring gegeven aan een reeks wetten over zaken die variëren van het ontwerp van autovoorkanten tot aan de arbeidstijden van vrachtwagenchauffeurs en de veiligheid van verkeerstunnels.

Hoewel de manier waarop voertuigen worden ontworpen de laatste jaren tot een veel betere bescherming heeft geleid van degenen die in deze voertuigen zitten, is er niet voldoende rekening gehouden met de veiligheid van voetgangers. Niet minder dan 8.000 voetgangers en fietsers vinden elk jaar in de Gemeenschap de dood bij verkeersongelukken, voornamelijk in stedelijke gebieden, en nog eens 300.000 mensen raken bij ongelukken gewond. Zelfs wanneer ze betrekkelijk langzaam rijden, kunnen voertuigen die voetgangers of fietsers raken ernstige of fatale verwondingen veroorzaken, vooral bij kinderen.

In 2001 sloot de Commissie onderhandelingen af met Europese, Japanse en Koreaanse automobielfabrikanten over een vrijwillige overeenkomst die ten doel had de bumpers en motorkappen van auto's en lichte bestelwagens zo te veranderen dat de gevolgen van botsingen voor voetgangers en andere kwetsbare verkeersdeelnemers aanzienlijk verminderd zouden worden. Vervolgens besloot de Europese Unie bindende wetgeving aan te nemen op grond van de voornaamste punten van deze vrijwillige overeenkomst.

Nieuwe voertuigtypen zullen in twee fasen een reeks tests moeten doorlopen, waarbij de eerste fase op 1 oktober 2005 start en de tweede - waarbij aan strengere criteria moet worden voldaan - op 1 september 2010. Met deze tests moet de schok worden gemeten waaraan de benen of het hoofd van een mens worden blootgesteld wanneer ze worden geraakt door de bumper of motorkap van een voertuig dat 40 km per uur rijdt. De voorkanten van auto's moeten zo worden geconstrueerd dat bepaalde maximumwaarden bij een botsing niet worden overschreden. Nieuwe voertuigen die niet aan de criteria voldoen mogen niet meer op de markt worden gebracht na de uiterste data voor de twee testfasen - 31 december 2012 voor fase 1 en 31 december 2015 voor fase 2.

Hoewel het zijn steun aan deze wetgeving gaf, benadrukte het Europees Parlement dat deze moet worden gezien als slechts één element van een breder pakket maatregelen die op alle niveaus (de Gemeenschap, het bedrijfsleven en de nationale autoriteiten) moeten worden genomen om de veiligheid van kwetsbare weggebruikers te verhogen. En na druk van leden van het Parlement is in de richtlijn de bepaling opgenomen dat de Commissie moet onderzoeken of de regels later tot grotere voertuigen, d.w.z. grote bestelwagens, bussen en kleine vrachtauto's, kunnen worden uitgebreid.

Niet meer achter het stuur in slaap vallen

Bij een groot aantal ongelukken op de Europese wegen waren vrachtauto- of buschauffeurs betrokken die veel te lang achter het stuur hadden gezeten. Hoewel er in 1993 voor de gehele Europese Unie geldende arbeidstijdregels werden vastgesteld waarin een maximale werkweek van 48 uur werd vastgelegd, bestonden er uitzonderingen voor de vervoerssector. Dit zal vanaf maart 2005 veranderen, wanneer de 6,5 miljoen personen die in het wegvervoer werken ook zullen vallen onder wetgeving die hun arbeidstijd beperkt. Dit betekent dat chauffeurs van bussen en vrachtauto's niet meer dan zes uur achtereen zonder pauze zullen mogen werken, en dat nachtwerk niet langer dan tien uur per periode van 24 uur mag duren.

Het Europees Parlement deed er erg zijn best voor en slaagde er ook in deze strenge regels ook te laten gelden voor zelfstandige chauffeurs, die ongeveer 40% van het totaal uitmaken. De leden van het EP vreesden dat werknemers van vervoersbedrijven massaal naar zelfstandigheid zouden overschakelen als de regels alleen zouden gelden voor chauffeurs in loondienst bij een transportbedrijf. Dit zou weer een ondermijning betekenen van de pogingen van de EU om tot betere arbeidsomstandigheden van chauffeurs te komen en daarbij tevens de verkeersveiligheid te verhogen. Als gevolg van de inspanningen van het Parlement zullen nu voor zelfstandige chauffeurs vanaf 2009 dezelfde regels gelden als voor chauffeurs in loondienst.

Veiliger tunnels voor het verkeer

Een laatste stuk wetgeving om de wegen veiliger te maken - ditmaal die in verkeerstunnels - werd kort voor het einde van de huidige zittingsperiode door het Parlement geloodst. Een aantal van de ergste ongelukken die in de afgelopen jaren de krantenkoppen haalden gebeurden in lange verkeerstunnels, zoals de Mont Blanc-tunnel en de Tauerntunnel in 1999 en de Gotthardtunnel in 2001. Deze Alpentunnels worden gebruikt door enorme aantallen zware vrachtauto's met soms een zeer ontbrandbare lading, en branden kunnen zich bliksemsnel na een botsing of explosie in de tunnel verspreiden.

In nieuwe EU-wetgeving die tegen deze achtergrond werd opgesteld, worden minimumveiligheidsnormen voor infrastructuur, tunnelexploitatie, verkeersmanagement en optreden bij incidenten vastgesteld voor alle bestaande en toekomstige tunnels in het trans-Europese wegennet van meer dan 500 meter lengte. Bestaande tunnels moeten worden aangepast wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan de nieuwe structurele en technische normen. Alle voertuigen voor zwaar goederenvervoer, bussen en touringcars moeten over brandblussers beschikken. En door middel van een betere bewegwijzering en andere informatie moet het voor mensen makkelijker worden gemaakt de tunnels bij noodgevallen te evacueren.

De leden van het EP waren verheugd over de voornaamste voorstellen, maar brachten toch een groot aantal technische veranderingen aan, waaronder in de regelingen over vluchtroutes, ventilatiesystemen, verlichting en hellingspercentages, die waren gebaseerd op de bevindingen van nationale deskundigen uit vooral Alpenlanden als Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië. Het Parlement zorgde er ook voor dat bij de wetgeving nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de behoeften van gehandicapten, bijvoorbeeld bij het ontwerp van de nooduitgangen. De nieuwe regels, die geleidelijk gedurende een periode van tien jaar zullen worden ingevoerd, zullen van toepassing zijn op 512 verkeerstunnels, voornamelijk in Oostenrijk en Italië.

Het is te hopen dat deze verschillende wetgevingsstukken die met de medewerking van het Europees Parlement in de afgelopen vijf jaar tot stand zijn gekomen voor meer veiligheid voor alle gebruikers van het Europese wegennet zullen zorgen. Er blijft op dit gebied echter nog veel te doen. De leden die in juni 2004 voor het nieuwe Parlement gekozen zullen worden, zullen zich dan ook meteen geconfronteerd zien met een aantal wetgevingsvoorstellen dat werd ingediend om de EU te helpen in haar streven het aantal dodelijke verkeersslachtoffers vóór 2010 te halveren.  
Rapporteurs:
  
Veiligheid op de weg: bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers: Herman Vermeer (ELDR, NL)
Organisatie van de arbeidstijd: uitgesloten sectoren en activiteiten: Miet Smet (EPP-ED, B)
Trans-Europees wegennet: minimumveiligheidseisen voor tunnels: Reinhard Rack (EPP-ED, A)
  
Stand van de wetgevingsprocedure:
  
Veiligheid op de weg: bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers
Organisatie van de arbeidstijd: uitgesloten sectoren en activiteiten
Trans-Europees wegennet: minimumveiligheidseisen voor tunnels
  
Publicatieblad - definitieve besluiten:
  
Veiligheid op de weg: bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers
Organisatie van de arbeidstijd: uitgesloten sectoren en activiteiten
Trans-Europees wegennet: minimumveiligheidseisen voor tunnels - door het Parlement goedgekeurde tekst

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004