Andrejs MAMIKINS
Andrejs MAMIKINS
Латвия

Роден : , Sanktpēterburga (RU)

8-ми парламентарен мандат Andrejs MAMIKINS

Политически групи

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент - Член

Национални партии

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija (Латвия)

Заместник-председател

  • 13-10-2014 / 01-07-2019 : Делегация за връзки с Беларус

членове

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по външни работи
  • 14-07-2014 / 12-10-2014 : Делегация за връзки с Беларус
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по външни работи

Заместник

  • 08-07-2014 / 18-01-2017 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия
  • 09-09-2016 / 01-07-2019 : Делегация в Парламентарна асамблея Евронест
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Основни парламентарни дейности

Доклади – в качеството на докладчик

В компетентната парламентарна комисия се назначава докладчик за изготвянето на доклад относно законодателни или бюджетни предложения или по други въпроси. При изготвянето на своя доклад докладчиците могат да се консултират със съответните експерти и заинтересовани лица. Те отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците в сянка. Приетите в комисията доклади след това се разглеждат и гласуват на пленарно заседание. Член 55

Доклади – в качеството на докладчик в сянка

За всеки доклад политическите групи определят докладчик в сянка в компетентната комисия, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика. Член 215

Становища в качеството на докладчик

Комисиите могат да изготвят становище по доклад на съответната компетентна комисия, което обхваща елементите, свързани с мандата им. Докладчиците по тези становища отговарят също така за изготвянето на компромисни изменения и за преговорите с докладчиците по становище в сянка. Член 56, член 57, приложение VI

СТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия

25-01-2018 AFET_AD(2018)613630 PE613.630v02-00 AFET
Andrejs MAMIKINS

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Грузия)

07-07-2016 AFET_AD(2016)584122 PE584.122v02-00 AFET
Andrejs MAMIKINS

Становища в качеството на докладчик в сянка

За становищата политическите групи могат да определят докладчик по становище в сянка, който следи напредъка и договаря компромисни текстове с докладчика по становище. Член 215

СТАНОВИЩЕ относно прилагането на разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество

11-01-2019 LIBE_AD(2019)631776 PE631.776v02-00 LIBE
Tomáš ZDECHOVSKÝ

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

04-09-2018 LIBE_AD(2018)623736 PE623.736v02-00 LIBE
Kostas CHRYSOGONOS

Предложения за резолюции

Предложения за резолюции се внасят по актуални въпроси, по искане на комисия, на политическа група или на най-малко 5% от членовете на ЕП и се гласуват на пленарно заседание. Член 132, член 136, член 139, член 144

Въпроси, изискващи устен отговор

Въпросите с искане за устен отговор, последвани от разисквания, отправени до Европейската комисия, Съвета или заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза, могат да бъдат внасяни от комисия, политическа група или най-малко 5% от членовете на ЕП. Член 136

Други парламентарни дейности

Писмени обяснения на вот

Членовете на ЕП могат да представят писмено обяснение на вота си на пленарно заседание. Член 194

Споразумение за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие между Евроюст и Кралство Дания (A8-0192/2019 - Claude Moraes) EN

18-04-2019

I voted in favour of the conclusion by Eurojust of the Agreement on Criminal Justice Cooperation between Eurojust and the Kingdom of Denmark. Though the role of the European Parliament in this matter is limited to consultation, this document is very important for justice and home affairs policy, as it provides for a wider participation of the Representative to Eurojust in meetings of the College of Eurojust than that provided for liaison magistrates of third States. For that reason, I supported the report.

Координация на системите за социална сигурност (A8-0386/2018 - Guillaume Balas) EN

18-04-2019

I voted in favour of this important report that was supposed to harmonise social security rules across the EU Member States. Unfortunately the text was blocked in the plenary vote, although it provided unemployment benefits, long-term care and family benefits, as well as better rules for posting and applicable legislation. These new rules would have been beneficial for millions of mobile European workers, by guaranteeing more social security for workers moving from one EU country to another. Along with other Socialists and Democrats I will continue battle to defend the rights of mobile workers.

Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) EN

18-04-2019

I supported with my vote this report setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles. This draft Regulation is part of the third ‘Europe on the Move’ package and its objective is to make European mobility safer and more accessible, European industry more competitive, European jobs more secure, and to put the sector firmly on the path towards zero emissions by mid-century and fully in line with the Paris Agreement. In order to ensure the smooth transition towards zero-emission mobility and to provide incentives for the development and deployment on the Union market of zero and low-emission heavy-duty vehicles, the Regulation should set a reference value for the proportion of zero and low-emission vehicles in all manufacturers’ fleets by 2025 and 2030. I consider it ambitious enough for the achievement of the ‘Europe on the Move’ package.

Въпроси, изискващи писмен отговор

Членовете на ЕП могат да отправят до председателя на Европейския съвет, Съвета, Комисията и заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза определен брой въпроси с искане за писмен отговор. Член 138, приложение III

Въпроси към Бюрото, Председателския съвет и Квесторската колегия

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси до председателя относно Бюрото, Председателския съвет и квесторската колегия във връзка със съответните им задължения. Член 32, параграф 2

Въпроси към ЕЦБ и относно Единния надзорен механизъм (ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП)

Членовете на ЕП могат да отправят въпроси с искане за писмен отговор до ЕЦБ и относно единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Въпросите се представят първо на председателя на компетентната комисия. Член 140, член 141, приложение III

Отговори на въпроси към ЕЦБ и относно ЕНМ и ЕМП

Отговори на въпросите на членовете на ЕП до ЕЦБ и на въпросите относно Единния надзорен механизъм и Единния механизъм за преструктуриране. Член 140, член 141, приложение III

Писмени декларации (до 16 януари 2017 г.)

**От 16 януари 2017 г. този инструмент не съществува**. Писмената декларация беше инициатива по въпрос, попадащ в сферата на компетентност на ЕС. Членовете на ЕП можеха да я подпишат в срок от три месеца.

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно разликите в състава и качеството на продукти, предлагани на източния и на западния пазар в ЕС

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Отпаднала
Dubravka ŠUICA Renate SOMMER Alojz PETERLE Kateřina KONEČNÁ Czesław Adam SIEKIERSKI Miroslav MIKOLÁŠIK Jacek SARYUSZ-WOLSKI Anna FOTYGA Dariusz ROSATI Inese VAIDERE Marian-Jean MARINESCU Csaba SÓGOR Iuliu WINKLER Pavel SVOBODA Eduard KUKAN Monika SMOLKOVÁ Zigmantas BALČYTIS Olga SEHNALOVÁ Monica MACOVEI Traian UNGUREANU Cătălin Sorin IVAN Zoltán BALCZÓ Krišjānis KARIŅŠ Tanja FAJON Milan ZVER Ivo VAJGL Biljana BORZAN Jozo RADOŠ Ruža TOMAŠIĆ Davor Ivo STIER Ivana MALETIĆ Tibor SZANYI Michaela ŠOJDROVÁ Norbert ERDŐS Tomáš ZDECHOVSKÝ Andor DELI György HÖLVÉNYI Merja KYLLÖNEN Artis PABRIKS Andrejs MAMIKINS Marijana PETIR Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE Nicola CAPUTO Георги ПИРИНСКИ Adam SZEJNFELD Julia PITERA Jana ŽITŇANSKÁ Branislav ŠKRIPEK Ivan ŠTEFANEC Pál CSÁKY Franc BOGOVIČ Daniel BUDA Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS Liliana RODRIGUES Patricija ŠULIN Emilian PAVEL
Дата на внасяне : 09-05-2016
Срок : 09-08-2016
Брой подписали : 141 - 28-07-2016

ПИСМЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ относно насърчаването на многоезичието в Европейския съюз

26-10-2015 P8_DCL(2015)0064 Отпаднала
Илхан КЮЧЮК Csaba SÓGOR Ivo VAJGL Ramon TREMOSA i BALCELLS Jozo RADOŠ Petr JEŽEK Andrejs MAMIKINS Ivan JAKOVČIĆ Josep-Maria TERRICABRAS Ernest MARAGALL Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA
Дата на внасяне : 26-10-2015
Срок : 26-01-2016
Брой подписали : 62 - 27-01-2016

Декларации

Всички декларации по-долу са подписани от члена на ЕП дори ако подписът не е видим в онлайн копието.