Please fill this field

Apie EP narius

Europos Parlamentą sudaro 705 nariai, išrinkti 27-iose išsiplėtusios Europos Sąjungos valstybėse narėse. nariai renkami 5 metams per tiesioginius visuotinius rinkimus.

Kiekviena šalis pati priima sprendimą dėl rinkimų organizavimo formos, tačiau turi užtikrinti lyčių lygybę ir slaptą balsavimą. ES rinkimai paremti proporciniu atstovavimu. Rinkimų teisės amžius yra 18 metų, išskyrus Austriją, kur šis amžius yra 16 metų.

Vietos skiriamos remiantis kiekvienos valstybės narės gyventojų skaičiumi. Šiek tiek daugiau negu trečdalis EP narių yra moterys. EP nariai susibūrę į frakcijas pagal politines pažiūras, o ne pagal pilietybę.

EP nariai dirba savo rinkimų apygardose, Strasbūre – kur vyksta 12 plenarinių sesijų per metus – ir Briuselyje, kur EP nariai dalyvauja papildomuose plenariniuose posėdžiuose, taip pat komitetų ir frakcijų posėdžiuose.

EP nariams taikomos nuostatos ir sąlygos išdėstytos 2009 m. statute.

Daugiau :

Europos Parlamento narių elgesio kodeksas

Elgesio kodeksas įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d. Jame išdėstyti pagrindiniai principai, pagal kuriuos Parlamento nariai veikia tik vadovaudamiesi viešaisiais interesais. Nariai dirba laikydamiesi nesavanaudiškumo, padorumo, skaidrumo, darbštumo, garbingumo, atsakomybės principų ir paiso Europos Parlamento reputacijos.

Elgesio kodekse apibrėžti interesų konfliktai ir nustatyta, kaip Parlamento nariai turėtų ištaisyti padėtį, kai jų kyla. Jame taip pat pateiktos, pavyzdžiui, oficialių dovanų Parlamento nariams ir buvusių Parlamento narių profesinės veiklos taisyklės.

Elgesio kodeksas taip pat įpareigoja Parlamento narius pateikti išsamią finansinių interesų deklaraciją. Parlamento nariai taip pat privalo pateikti deklaraciją apie dalyvavimą trečiųjų šalių organizuotuose renginiuose, kai Parlamento narių kelionės, apgyvendinimo ir pragyvenimo išlaidas padengia arba tiesiogiai apmoka trečioji šalis. Šios deklaracijos išreiškia Elgesio kodekse išdėstytas griežtas skaidrumo taisykles ir standartus. Deklaracijose pateikta informacija skelbiama kiekvieno Parlamento nario pristatymo tinklalapyje.

Laikydamiesi Elgesio kodekso įgyvendinimo taisyklėse nustatytų sąlygų, Parlamento nariai taip pat turi pranešti apie oficialiai atstovaujant Parlamentui gautas dovanas. Tokios dovanos registruojamos dovanų registre.

Jeigu nustatoma, kad kuris nors Parlamento narys pažeidė Elgesio kodeksą, Parlamento pirmininkas gali skirti jam nuobaudą. Apie nuobaudą Parlamento pirmininkas praneša plenariniame posėdyje, ji skelbiama matomoje Parlamento interneto svetainės vietoje ir paliekama visą likusią kadenciją.

See:

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas

Patariamasis Parlamento narių elgesio klausimais komitetas – tai organas, atsakingas už Elgesio kodekso aiškinimo ir taikymo gairių teikimą Parlamento nariams. Parlamento pirmininko prašymu Patariamasis komitetas taip pat vertina atvejus, kai įtariama, jog pažeistos Elgesio kodekso nuostatos, ir pataria Parlamento pirmininkui, kokių priemonių imtis.

Patariamąjį komitetą sudaro penki nariai. Juos skiria Parlamento pirmininkas, atsižvelgdamas į Parlamento narių patirtį ir politines Parlamento frakcijų proporcijas. Kiekvienas iš šių penkių narių eina komiteto pirmininko pareigas šešis mėnesius rotacijos tvarka. Parlamento pirmininkas taip pat paskiria po vieną atsarginį narį iš kiekvienos frakcijos, kuriai neatstovaujama Patariamajame komitete.

Patariamasis komitetas kasmet skelbia darbo ataskaitą.

See:
7-oji Europos Parlamento kadencija:
8-oji Europos Parlamento kadencija:
9-oji Europos Parlamento kadencija:

Atlyginimai ir pensijos

Europos Parlamento narių atlyginimas

EP nariai pagal 2009 m. liepos mėn. įsigaliojusį statutą iš principo gauna vienodą atlyginimą.

Pagal šį statutą nuo 2019 m. liepos 1 d. mėnesinis EP narių atlyginimas neatskaičius mokesčių yra 8 932,86 EUR. Atlyginimas mokamas iš Europos Parlamento biudžeto ir atskaičius ES mokestį bei draudimo įmokas sudaro 6 962,95 eurų. Valstybės narės šį atlyginimą taip pat gali apmokestinti nacionaliniais mokesčiais. Nustatytas bazinis atlyginimas yra 38,5 proc. bazinio Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjo atlyginimo.

Taikomos kelios išimtys: EP nariai, kurie vykdė įgaliojimus Parlamente iki 2009 m. rinkimų, gali pasirinkti, kad jų atlyginimui, pereinamojo laikotarpio pašalpai ir pensijoms būtų taikoma ankstesnė jų valstybės narės sistema.

Pensijos

Pagal statuto nuostatas buvę Parlamento nariai, sulaukę 63 metų amžiaus, turi teisę gauti senatvės pensiją. Pensija lygi sumai, gautai sudėjus po 3,5 proc. nuo atlyginimo už kiekvienus pilnus įgaliojimų vykdymo metus, tačiau visa jos suma negali būti didesnė kaip 70 proc. buvusio atlyginimo. Šios pensijos mokamos iš Europos Parlamento biudžeto.

1989 m. sukurta EP narių papildomo pensijų kaupimo sistema nuo 2009 m. liepos mėn. naujiems nariams nebetaikoma ir palaipsniui bus panaikinta.

Europos Parlamento nariams mokamos išmokos

Kaip ir nacionalinių parlamentų nariai, Europos Parlamento nariai gauna įvairių išmokų, skirtų išlaidoms, patirtoms vykdant EP nario įgaliojimus, kompensuoti.

Bendroms išlaidoms kompensuoti skirta išmoka

Išmoka skirta išlaidoms, patirtoms valstybėje narėje, kurioje išrinktas Parlamento narys, pavyzdžiui, EP nario biuro išlaikymo, telefono ir pašto paslaugų išlaidoms bei kompiuterių ir telematikos įrangos pirkimo, naudojimo bei priežiūros išlaidoms, kompensuoti. Jei EP narys be pateisinamos priežasties per Parlamento darbo metus (nuo rugsėjo iki rugpjūčio mėn.) nedalyvavo pusėje plenarinių posėdžių, išmoka mažinama perpus.

2020 m. šios išmokos dydis buvo 4 563 eurai per mėnesį.

Kelionės išlaidos

Daugelis Europos Parlamento posėdžių, pvz., plenariniai, komitetų ir frakcijų posėdžiai, vyksta Briuselyje arba Strasbūre. Parlamento nariams kompensuojamos kelionės į posėdžio vietą bilietų kainą atitinkančios faktinės išlaidos, kai pateikiami patvirtinamieji dokumentai, neviršijant D verslo (ar panašios) klasės įkainių, jei skrendama lėktuvu, pirmos klasės įkainių, jei keliaujama traukiniu, arba 0,53 EUR/km (iki 1 000 km), jei vykstama automobiliu. Be to, mokamos fiksuoto dydžio išmokos už kelionės atstumą ir trukmę, skirtos su kelione susijusioms papildomoms išlaidoms (pvz., greitkelių mokesčių, bagažo antsvorio ar rezervacijos išlaidoms) padengti.

Kitos kelionių išlaidos

Parlamento nariai, eidami savo pareigas, dažnai turi vykti į valstybę narę, kurioje jie buvo išrinkti, arba į kitas valstybes dėl kitų priežasčių negu oficialūs posėdžiai (pvz., dalyvauti konferencijoje arba vykti su darbo vizitu).

Veiklos, kurią EP nariai vykdo ne valstybėje narėje, kurioje jie buvo išrinkti, atveju kelionės, apgyvendinimo ir kitos susijusios išlaidos gali būti kompensuojamos neviršijant metinės 4 503 EUR sumos. Už veiklą toje valstybėje narėje, kurioje jie buvo išrinkti, kompensuojamos tik transporto išlaidos neviršijant kiekvienai šaliai nustatytos metinės sumos.

Dienpinigiai
  • Parlamentas moka 323 EUR per dieną fiksuoto dydžio išmoką siekdamas padengti visas kitas išlaidas, kurias patiria EP nariai parlamentinės veiklos vykdymo laikotarpiu, jei jie įrodo savo dalyvavimą pasirašydami viename iš tam skirtų oficialių registrų.
  • Išmoka sumažinama per pusę, jei EP nariai nedalyvavo daugiau negu pusėje vardinių balsavimų balsavimo plenariniame posėdyje dienomis, net jei jie dalyvavo posėdžiuose. Už dalyvavimą posėdžiuose, kurie rengiami už Europos Sąjungos ribų, mokama 162 EUR išmoka (jei pasirašoma registre), o apgyvendinimo išlaidos kompensuojamos atskirai.

Nuostatos, susijusios su personalu

Europos Parlamento nariai gali patys pasirinkti savo padėjėjus neviršydami Parlamento nustatyto tam skirto biudžeto ir laikydamiesi sąlygų, nustatytų Europos Parlamento narių statuto įgyvendinimo taisyklių 5 skyriuje.

2020 m. vienam Parlamento nariui skiriama didžiausia suma yra 25 442 EUR. Ši suma nepervedama Parlamento nariams, bet kaip atlyginimas sumokama padėjėjams, kurie atitinka nustatytas sąlygas ir turi galiojančią sutartį, taip pat organizacijoms, kurioms pavesta surinkti su atlyginimu susijusius mokesčius.

Parlamento nariai gali naudotis kelių tipų padėjėjų paslaugomis..

Akredituoti padėjėjai, įdarbinti Briuselyje (arba Liuksemburge ar Strasbūre), tiesiogiai priklauso Parlamento administracijai. Parlamento nariai gali įdarbinti tris akredituotus padėjėjus, o kartais, tam tikromis sąlygomis, keturis. Mažiausiai 25 proc. Parlamento nario padėjėjams skirto biudžeto yra rezervuota akredituotiems padėjėjams.

Vietiniai padėjėjai Parlamento nariams padeda valstybėje narėje, kurioje Parlamento nariai yra išrinkti. Šias sutartis administruoja patvirtinti mokėjimų tarpininkai, kurie užtikrina, kad būtų laikosi nuostatų dėl socialinio draudimo ir apmokestinimo tvarkos. Sutartys su vietiniais padėjėjais gali būti arba darbo sutartys, arba paslaugų teikimo sutartys.

Stažuotojai stažuotę gali atlikti arba Parlamento patalpose, arba valstybėje narėje, kurioje Parlamento nariai yra išrinkti.

Visa suma, skiriama vietiniams padėjėjams ir stažuotojams, negali būti didesnė negu 75 proc. Parlamento nario padėjėjams skirto biudžeto. Tačiau paslaugų teikėjams sumokama suma negali būti didesnė negu 25 proc. šio biudžeto.

Išsamesnę informaciją apie atlyginimus rasite paspaudę šią nuorodą.

Panašios didžiausios ribos buvo nustatytos paslaugų teikėjams, kurie yra juridiniai asmenys, ir mokėjimų tarpininkams.

Keletas Parlamento narių gali sukurti grupę, kuri įdarbintų vieną ar kelis akredituotus padėjėjus arba valstybėse narėse įdarbintus vietinius padėjėjus. Nariai tarpusavyje nustato procentines dalis, pagal kurias jie dalijasi išlaidomis.

Parlamento nariai padėjėjais negali įdarbinti artimų giminaičių. Jų padėjėjai turi vengti vykdyti išorės veiklą, dėl kurios galėtų kilti interesų konfliktas.

Visų padėjėjų vardai, pavardės arba pavadinimai jų sutarties galiojimo laikotarpiu skelbiami Parlamento interneto svetainėje, išskyrus atvejus, kai jie gauna leidimą jų neskelbti, kuris suteikiamas tik dėl tinkamai pagrįstų su saugumu susijusių priežasčių.

Europos Parlamento ir nacionaliniai rinkimai skaičiais

Ši publikacija yra didžiausia ir išsamiausia prieinama duomenų bazė, apimanti visos ES politikos spektro pokyčius. Joje pateikiami Europos Parlamento rinkimų rezultatai ir duomenys apie jo sudėtį nuo pat 1979 m. įvykusių pirmųjų jo tiesioginių rinkimų. Be to, čia apžvelgiami visose ES valstybėse narėse neseniai įvykę nacionaliniai rinkimai.