Πρόσφατα έγγραφα

Ορισμένα από τα έγγραφα αυτά ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας, συνεπώς θα προταθεί αυτόματα μια άλλη γλώσσα. Εμφανίζονται με ένα εικονίδιο που δείχνει την προτεινόμενη γλώσσα. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 248 - Draft report Employment and social policies of the euro area 2021 EN

15-07-2021 EMPL_AM(2021)695146 PE695.146v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 83 - Σχέδιο γνωμοδότησης Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – Γενική εισαγωγή – Σύνολο δαπανών – Γενική κατάσταση εσόδων – Κατάσταση εσόδων και δαπανών ανά τμήμα

15-07-2021 EMPL_AM(2021)695324 PE695.324v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 208 - Draft report Democracy at work: A European framework for employees' participation rights and the revision of the European Works Council Directive EN

13-07-2021 EMPL_AM(2021)695093 PE695.093v01-00 EMPL
Gabriele BISCHOFF

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022

05-07-2021 EMPL_PA(2021)693759 PE693.759v02-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 15-07-2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ on the protection of persons with disabilities through petitions: lessons learnt

02-07-2021 EMPL_AD(2021)691289 PE691.289v02-00 EMPL
Radan KANEV

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

30-06-2021 EMPL_PR(2021)693912 PE693.912v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 143 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Θέσπιση ευρωπαϊκού αριθμού κοινωνικής ασφάλισης και την καθιέρωση προσωπικής κάρτας εργαζομένου

29-06-2021 EMPL_AM(2021)695092 PE695.092v01-00 EMPL
Jeroen LENAERS Mounir SATOURI Elżbieta RAFALSKA Nikolaj VILLUMSEN Elena LIZZI Dragoş PÎSLARU Marianne VIND

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

23-06-2021 EMPL_PV(2021)06-03-1 PE693.750v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2021

22-06-2021 EMPL_PR(2021)693654 PE693.654v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 14-07-2021

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Δημοκρατία στην εργασία: ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα συμμετοχής των εργαζομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας για το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων

11-06-2021 EMPL_PR(2021)689592 PE689.592v01-00 EMPL
Gabriele BISCHOFF
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-07-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

07-06-2021 EMPL_PV(2021)06-07-1 PE693.841v01-00 EMPL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 181 - Σχέδιο γνωμοδότησης Προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν

02-06-2021 EMPL_AM(2021)693700 PE693.700v01-00 EMPL
Radan KANEV

Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2020/003 DE/GMH Guss – Γερμανία

27-05-2021 EMPL_AL(2021)692905 PE692.905v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ύστερα από αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο – EGF/2020/005 BE/Swissport

27-05-2021 EMPL_AL(2021)692906 PE692.906v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2020/004 NL/KLM - Κάτω Χώρες

27-05-2021 EMPL_AL(2021)692907 PE692.907v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2020/007 FI/Finnair – Φινλανδία

27-05-2021 EMPL_AL(2021)692913 PE692.913v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση εν όψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) 1296/2013

25-05-2021 EMPL_PR(2021)692979 PE692.979v01-00 EMPL
David CASA

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 80 - 918 - Σχέδιο έκθεσης Επαρκείς κατώτατοι μισθοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση

18-05-2021 EMPL_AM(2021)692765 PE692.765v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 182 - Σχέδιο γνωμοδότησης Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης: μια κοινή ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες

11-05-2021 EMPL_AM(2021)692688 PE692.688v01-00 EMPL
Ilana CICUREL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 208 - Σχέδιο έκθεσης που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο

05-05-2021 EMPL_AM(2021)691469 PE691.469v02-00 EMPL
Nikolaj VILLUMSEN

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με την προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν

26-04-2021 EMPL_PA(2021)691289 PE691.289v01-00 EMPL
Radan KANEV
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 31-05-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 26 Απριλίου 2021

26-04-2021 EMPL_PV(2021)04-26-1 PE691.465v01-00 EMPL

Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση – EGF/2020/002 EE/Estonia Tourism

22-04-2021 EMPL_AL(2021)691290 PE691.290v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 22 Απριλίου 2021

22-04-2021 EMPL_PV(2021)04-22-1 PE691.433v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

19-04-2021 EMPL_PV(2021)04-19-1 PE691.377v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)

16-04-2021 EMPL_PR(2021)689871 PE689.871v01-00 EMPL
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021 - Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

13-04-2021 EMPL_PV(2021)01-27-1 PE689.504v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 - Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

13-04-2021 EMPL_PV(2021)03-17-1 PE689.870v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 13 Απριλίου 2021

13-04-2021 EMPL_PV(2021)04-13-1 PE691.309v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2021

08-04-2021 EMPL_PV(2021)01-14-1 PE663.309v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021

06-04-2021 EMPL_PV(2021)02-23-1 PE689.587v01-00 EMPL

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021

06-04-2021 EMPL_PV(2021)03-04-1 PE689.668v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση

06-04-2021 EMPL_PR(2021)689873 PE689.873v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 11-05-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 169 - Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος Ευρωπαϊκή εγγύηση για τα παιδιά

06-04-2021 EMPL_AM(2021)691204 PE691.204v01-00 EMPL
Brando BENIFEI Katrin LANGENSIEPEN Beata SZYDŁO Elena LIZZI Dragoş PÎSLARU Eugen TOMAC Sandra PEREIRA

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο

25-03-2021 EMPL_PR(2021)689800 PE689.800v01-00 EMPL
Nikolaj VILLUMSEN
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 27-04-2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 343 - Σχέδιο έκθεσης Δίκαιες εργασιακές συνθήκες, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα – νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη

25-03-2021 EMPL_AM(2021)689807 PE689.807v02-00 EMPL
Sylvie BRUNET

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης: άρση των φραγμών στη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και βελτίωση της χρήσης της ΤΝ για τους Ευρωπαίους καταναλωτές

22-03-2021 EMPL_AD(2021)660416 PE660.416v02-00 EMPL
Κωνσταντίνος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης: μια κοινή ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τις ικανότητες

22-03-2021 EMPL_PA(2021)689863 PE689.863v01-00 EMPL
Ilana CICUREL
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 20-04-2021

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Αλιείς για το μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον αλιευτικό κλάδο και δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες

18-03-2021 EMPL_AD(2021)658780 PE658.780v02-00 EMPL
Jarosław DUDA

ΘΕΣΗ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2022 – Τμήμα III

05-03-2021 EMPL_AD(2021)680994 PE680.994v02-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019: επιδόσεις, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος

25-02-2021 EMPL_AD(2021)660366 PE660.366v02-00 EMPL
Romana TOMC

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

25-02-2021 EMPL_AD(2021)660377 PE660.377v02-00 EMPL
Romana TOMC

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ETF)

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660367 PE660.367v02-00 EMPL
Romana TOMC

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660374 PE660.374v02-00 EMPL
Romana TOMC

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 – Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound)

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660375 PE660.375v02-00 EMPL
Romana TOMC

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop)

24-02-2021 EMPL_AD(2021)660376 PE660.376v02-00 EMPL
Romana TOMC

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020

18-02-2021 EMPL_PV(2020)10-01-1 PE658.883v01-00 EMPL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 113 - Σχέδιο έκθεσης Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2022 – Τμήμα III

11-02-2021 EMPL_AM(2021)680917 PE680.917v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020

10-02-2021 EMPL_PV(2020)10-15-1 PE659.089v01-00 EMPL

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με δίκαιες εργασιακές συνθήκες, δικαιώματα και κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμα – νέες μορφές απασχόλησης που συνδέονται με την ψηφιακή ανάπτυξη

09-02-2021 EMPL_PR(2021)657498 PE657.498v01-00 EMPL
Sylvie BRUNET
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών : 12-03-2021

ΠΡΑΚΤΙΚΑ - Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

08-02-2021 EMPL_PV(2021)02-01-1 PE680.869v01-00 EMPL

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 13 - 112 - Σχέδιο έκθεσης Για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

05-02-2021 EMPL_AM(2021)680880 PE680.880v01-00 EMPL
Stefania ZAMBELLI

Συστάσεις της επιτροπής EMPL σχετικά με την απόφαση για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, αφετέρου, και της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με διαδικασίες ασφάλειας για την ανταλλαγή και την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

01-02-2021 EMPL_AL(2021)680832 PE680.832v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1 - 46 - Σχέδιο γνωμοδότησης Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή

22-01-2021 EMPL_AM(2021)663079 PE663.079v01-00 EMPL
Romana TOMC