Please fill this field

Najnovšie dokumenty

Niektoré z týchto dokumentov možno nie sú k dispozícii vo Vašom jazyku. Preto sa Vám automaticky navrhne iná verzia. Uvidíte to podľa ikony navrhovanej jazykovej verzie. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work EN

10-01-2021 EMPL_PR(2021)661965 PE661.965v02-00 EMPL
Stefania ZAMBELLI

MINUTES - Monday, 16 November 2020 EN

22-12-2020 EMPL_PV(2020)11-16-1 PE660.454v01-00 EMPL

MINUTES - Monday, 7 December 2020 EN

22-12-2020 EMPL_PV(2020)12-07-1 PE661.970v01-00 EMPL

NÁVRH SPRÁVY o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnej stratégii udržateľného rastu na rok 2021

21-12-2020 EMPL_PR(2020)662128 PE662.128v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 351 - Návrh správy Vplyv pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: mobilita pracovnej sily v rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie potrieb trhu práce a zručností

18-12-2020 EMPL_AM(2020)662032 PE662.032v01-00 EMPL
Radan KANEV

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 116 - Návrh stanoviska Budúci rybári: pritiahnutie novej generácie pracovníkov do odvetvia rybolovu a vytváranie pracovných miest v pobrežných komunitách

18-12-2020 EMPL_AM(2020)662043 PE662.043v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019 – Európska komisia

17-12-2020 EMPL_PA(2020)660377 PE660.377v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2019: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660366 PE660.366v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za rok 2019: Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660367 PE660.367v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019 – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660374 PE660.374v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019 – Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660375 PE660.375v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2019 – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop)

16-12-2020 EMPL_PA(2020)660376 PE660.376v01-00 EMPL
Romana TOMC

NÁVRH STANOVISKA k formovaniu digitálnej budúcnosti Európy: odstránenie prekážok fungovania jednotného digitálneho trhu a zlepšenie využívania umelej inteligencie pre európskych spotrebiteľov

11-12-2020 EMPL_PA(2020)660416 PE660.416v01-00 EMPL
Konstantinos ARVANITIS

ZÁPISNICA - Pondelok, 30. novembra 2020 - Utorok, 1. decembra 2020

07-12-2020 EMPL_PV(2020)11-30-1 PE661.926v01-00 EMPL

STANOVISKO k formovaniu politiky digitálneho vzdelávania

04-12-2020 EMPL_AD(2020)657258 PE657.258v02-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

STANOVISKO k zvráteniu demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti

03-12-2020 EMPL_AD(2020)655690 PE655.690v03-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NÁVRH STANOVISKA k téme Budúci rybári: pritiahnutie novej generácie pracovníkov do odvetvia rybolovu a vytváranie pracovných miest v pobrežných komunitách

20-11-2020 EMPL_PA(2020)658780 PE658.780v01-00 EMPL
Jarosław DUDA

MINUTES - Tuesday, 10 November 2020 EN

13-11-2020 EMPL_PV(2020)11-10-1 PE660.304v01-00 EMPL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 191 - Návrh uznesenia o oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

12-11-2020 EMPL_AM(2020)660247 PE660.247v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA Elena LIZZI Dragoș PÎSLARU Lina GÁLVEZ MUÑOZ Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Eugenia RODRÍGUEZ PALOP Kim VAN SPARRENTAK

NÁVRH SPRÁVY o vplyve pravidiel EÚ na voľný pohyb pracovníkov a služieb: mobilita pracovnej sily v rámci EÚ ako nástroj na zosúladenie potrieb trhu práce a zručností

09-11-2020 EMPL_PR(2020)660195 PE660.195v01-00 EMPL
Radan KANEV

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 257 - Návrh správy Vykonávanie smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD

23-10-2020 EMPL_AM(2020)659020 PE659.020v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 300 – 505 - Návrh správy Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

22-10-2020 EMPL_AM(2020)659082 PE659.082v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 299 - Návrh správy Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 158 - Návrh stanoviska Rozvoj politiky digitálneho vzdelávania

21-10-2020 EMPL_AM(2020)659046 PE659.046v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

STANOVISKO k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 300 - Návrh správy Starnutie starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 301 – 579 - Návrh správy Starnutie starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

STANOVISKO k novej stratégii pre európske MSP

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

STANOVISKO k posilňovaniu jednotného trhu: budúcnosť voľného pohybu služieb

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

Stanovisko na tému Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2020/001 ES/Pridružené odvetvia stavby lodí v Galícii – Španielsko

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

STANOVISKO k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej podpory

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH SPRÁVY o silnej sociálnej Európe pre spravodlivé transformácie

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní smernice Rady 2000/78/ES, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, so zreteľom na UNCRPD

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 145 - Návrh stanoviska o nových spôsoboch legálnej migrácie pracovnej sily

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

ZÁPISNICA - Pondelok, 21. septembra 2020

21-09-2020 EMPL_PV(2020)09-21-1 PE657.483v01-00 EMPL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 140 - Návrh stanoviska Zvrátenie demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 - 347 - Návrh správy Právo na odpojenie

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 65 – 261 - Návrh stanoviska ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH SPRÁVY o starnutí starého kontinentu – možnosti a výzvy súvisiace s politikou v oblasti starnutia po roku 2020

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

ZÁPISNICA - Štvrtok, 16. júla 2020

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 360 - Návrh správy Prístup k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

NÁVRH STANOVISKA o rozvoji politiky digitálneho vzdelávania

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

STANOVISKO s odporúčaniami pre Komisiu k rámcu etických aspektov umelej inteligencie, robotiky a súvisiacich technológií

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 82 - Návrh stanoviska k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ZÁPISNICA - Pondelok, 7. septembra 2020

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 140 - Návrh stanoviska Nová stratégia pre európske MSP

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 181 – 447 - Návrh správy o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 42 – 163 - Návrh stanoviska Zriadenie Nástroja technickej pomoci

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 8 - 30 - Návrh správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 180 - Návrh správy o znižovaní nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

STANOVISKO Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o mimoriadne dodatočné zdroje a vykonávacie opatrenia v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na poskytovanie pomoci na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a na prípravu zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva (REACT-EU)

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

ZÁPISNICA - Pondelok, 31. augusta 2020 - Utorok, 1. septembra 2020

31-08-2020 EMPL_PV(2020)08-31-1 PE657.170v01-00 EMPL

NÁVRH STANOVISKA o nových spôsoboch legálnej migrácie pracovnej sily

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NÁVRH STANOVISKA k všeobecnému rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2021 – všetky oddiely

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH SPRÁVY o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o zavedenie osobitných opatrení na riešenie krízy spôsobenej ochorením COVID-19

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NÁVRH STANOVISKA k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NÁVRH SPRÁVY s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o právo na odpojenie:

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

NÁVRH SPRÁVY o prístupe k dôstojnému a cenovo dostupnému bývaniu pre všetkých

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 1 – 406 - Návrh správy Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne v roku 2020

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

STANOVISKO k stratégii EÚ pre rodovú rovnosť

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

NÁVRH STANOVISKA k zvráteniu demografických trendov v regiónoch EÚ pomocou nástrojov politiky súdržnosti

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NÁVRH STANOVISKA Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Nástroj technickej pomoci

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

STANOVISKO k novej priemyselnej stratégii pre Európu

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS