Evropský parlament
v akci
Nejvýznamnejší úspechy v letech 1999-2004

 
Evropský parlament
Reforma EU
Rozšírení
Obcanská práva
Justice a vnitrní záležitosti
Vnejší vztahy
Ochrana životního prostredí / spotrebitelu
Doprava / Regionální politika
Zemedelství / Rybolov
Hospodárská a menová unie
Sociální politika / Zamestnanost /
Ženská práva
Podpora zamestnanosti
Ochrana zamestnancu
Rovnoprávnost na pracovišti
Ochrana zdraví
a bezpecnost práce
Zdraví žen
Pracovní doba
Systémy sociálního zabezpecení
Postavení žen ve spolecnosti
Jednotný vnitrní trh / Prumysl / Energetika / Výzkum
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE

> Equal rights for all Europeans


Zdraví : EP nestrká muže a ženy do jednoho pytle

Existuje specifické "zdraví žen"? Copak není zdraví stejné pro všechny? V žádném prípade. Vždyt ženy a muži se liší po stránce biologické-pohlavím, ale liší se i svou spolecenskou úlohou. Všechny tyto rozdíly bez výjimky pusobí také na jejich zdraví. Rakovina prsu se napríklad vyskytuje témer pouze u žen. Obetmi násilí v partnerském vztahu jsou vetšinou ženy. Pri plánování rodiny jsou ve stredu pozornosti telesné dispozice ženy. Sociální a zdravotní politika EU musí zohlednit specifické odlišnosti vyplývající z rozdílu pohlaví, a Evropský parlament se o to silne zasazuje.
 
Na milionech žen na celém svete je denne pácháno násilí, a toto násilí má mnoho podob. Muže se projevovat jako brutalita v partnerském vztahu a v rodine nebo jako nátlak na pracovišti, psychické násilí, sexuální zneužívání nebo prostituce z donucení. Duležitým projektem pro zákonodárce EU proto bylo pokracování programu Daphne zamereného na boj proti násilí páchanému na ženách, mladistvých a detech. Od roku 2004 až do konce roku 2008 probíhá program Daphne II urcený na spolufinancování  evropských iniciativ vzešlých predevším z nevládních organizací na ochranu žen, mladých lidí a detí pred násilím.

Již predchozí program Daphne I, ukoncený v roce 2003 a realizovaný z podnetu poslancu EP a Rady, byl úspešný. Odezva byla tak velká, že prišlo mnohem více žádostí o podporu, než se ocekávalo. Spolufinancována byla osvetová kampan proti ženské obrízce porádaná pro ženy, které se pristehovaly z arabských a afrických zemí, pomoc pro drogove závislé zamerená na prekonání drogové závislosti vlastními silami, pomoc pri hledání východiska z tíživé situace pro týrané ženy nebo linka duvery pro prostitutky, které se ocitly v nebezpecí. S rozpoctem ve výši 20 milionu eur však mohlo být v rámci programu Daphne I podporeno pouze 140 projeku, i když by si podporu zasloužil minimálne dvojnásobný pocet. Poslanci EP proto durazne usilovali o pokracování a další rozširování tohoto úspešného programu.

Program Daphne II má nyní zacít s rozpoctem 50 milionu eur a to také proto, že s pristoupením nových clenských státu by se mohla potreba financních prostredku výrazne zvýšit. Tuto cástku vyžadovali poslanci, zatímco Komise puvodne plánovala pouze 41 milionu. Program Daphne II bude probíhat o rok déle než program Daphne I. Zákonodárci EU chtejí tentokrát cílene podporovat velké projekty. Financní podpora má nyní dosahovat cástky až 250 000 eur, zatímco doposud bylo poskytováno maximálne 125 000 eur.

Legislativní proces ješte není ukoncen. Poslanci EP predložili k návrhu Komise radu pozmenovacích návrhu, nemohli se však ihned prosadit ve všech prípadech. Poslanci EP chteli uzákonit zvláštní ochranu pro urcité skupiny, jako napr. pro mladé dívky nebo pro deti ulice. Komise to však odmítla s oduvodnením, že program Daphne II by mel být ve prospech všech žen a mladých lidí.
 
Poslanci EP pro zodpovedné plánované rodicovství

Poslanci EP se rozhodli vyjádrit svuj názor také na téma sexuálního zdraví a plánovaného rodicovství. Vyzvali clenské státy EU, aby mnohem více než doposud poskytovaly svým obcanum podporu pri vytvárení zodpovedného postoje k sexualite a plánovanému rodicovství. Stredem pozornosti usnesení Parlamentu je problematika žen, nebot jsou to stále ješte predevším ony, které jsou  zodpovedné za zabránení nechteného pocetí, protože práve jich se tehotenství a prípadné umelé prerušení tehotenství bezprostredne týká.

Poslanci požadují, aby bylo v rámci EU dosaženo vysoké úrovne osvetové cinnosti i praktické pomoci. Mimo jiné se jedná o tyto konkrétní cíle: zabránit nechteným tehotenstvím a výrazné snížit prenášení nemocí pohlavním stykem. Pro dosažení techto cílu doporucují poslanci EP predevším odstranit velké rozdíly mezi jednotlivými státy, které v rámci EU existují napr. v možnosti prístupu k antikoncepcním prostredkum. Tyto by mely být podle prání poslancu k dispozici bezplatne nebo alespon velmi levne, a to i pro mladistvé. U sporného tématu umelého prerušení tehotenství poslanci EP vetšinou zduraznují, že prerušení tehotenství by nemelo být  metodou podporovanou v rámci plánoveného rodicovství. Snížení poctu prípadu umelého prerušení tehotenství by melo být dosaženo na základe širší osvety a materiální a financní pomoci. Ten, kdo se presto rozhodne pro umelé prerušení tehotenství, by mel být podle mínení poslancu EP náležite informován o fyzickém i psychickém riziku. V rámci EU by však melo být obecne umelé prerušení tehotenství "legální, bezpecné a prístupné všem".
 
Rakovina prsu: snížit pocet úmrtí  do roku 2008 o jednu ctvrtinu

Pro ženy v EU ve veku od 35 do 55 let je nejcastejší prícinou smrti rakovina prsu. Jen v roce 2000 onemocnelo podle údaju svetové zdravotnické organizace v EU rakovinou prsu více než 216 000 žen a více než 79 000 jich na onemocnení zemrelo. Pritom lze tuto nemoc v 90% prípadu vylécit – pokud se vcas odhalí. Poslanci EP chtejí, aby se boj proti rakovine prsu stal ve zdravotní politice EU prioritou. Jejich cílem je snížit do roku 2008 pocet úmrtí na rakovinu prsu v celé Evrope o jednu ctvrtinu, a proto požadují celou radu opatrení. Ta zacínají vcasným rozpoznáním nemoci a zahrnují i pooperacní péci, jež by mela zohlednovat potreby žen také z psychologického hlediska. 

Ve zpráve iniciované poslanci Evropského parlamentu se konkrétne vyžaduje, aby ženám ve veku od 50 do 69 let byla každé dva roky nabídnuta možnost bezplatného rentgenového vyšetrení prsou na mamografu. V soucasné dobe se tyto hromadné prohlídky ješte nezajištují v rámci EU celoplošne, dusledne na celém území se provádejí pouze v osmi clenských státech, a i zde mají ruzný stupen kvality. Pri podezrení na rakovinu je nutno jednat rychle. V budoucnu by mely pacientky znát svou diagnózu do peti pracovních dnu. Pokud bude lékarský nález znít "rakovina prsu", musí lécba zacít nejpozdeji do ctyr týdnu, a to ve speciálních centrech vedených týmem odborníku pro lécení rakoviny prsu.

Clenové EP dále požadují, aby EU a clenské státy více investovaly do zkoumání prícin a výzkumu nových terapií. Národní onkologický registr, který ješte nemají ve všech státech, by mel být v budoucnu na žádost poslancu EP zrízen v rámci celé EU a mel by badatelum pomáhat pri shromaždování údaju. Poslanci EP dále chtejí více práv pro pacientky - mely by být dukladne informovány, mely by spolurozhodovat o své terapii a mely by mít možnost vyžádat si názor druhého specialisty.


  
Zpravodajové:
  
Program Daphne II 2004-2008: boj proti násilí páchanému na detech, mladých lidech a ženách: Lissy Gröner (PES, DE)
Zdraví a práva v oblasti sexuální a reprodukcní: Anne Van Lancker (PES, B)
Rakovina prsu v Evropské unii: Karin Jöns (PES, DE)
Svetová zdravotnická organizace (zdraví žen)
Program Daphne
  
Úrední vestník - konecná verze:
  
Program Daphne II 2004-2008: boj proti násilí páchanému na detech, mladých lidech a ženách - legislativní proces není doposud ukoncen
Zdraví a práva v oblasti sexuální a reprodukcní - text prijatý Parlamentem
Rakovina prsu v Evropské unii - text prijatý Parlamentem

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004