Europa-Parlamentet

Highlights 1999-2004

 
Europa-Parlamentet
EU-reformer
Udvidelse
Borgernes rettigheder
Retlige og indre anliggender
Eksterne forbindelser
Miljø / forbrugerbeskyttelse
Transport- / regionalpolitik
Sikkerhed til søs
Havnetjenester
Luftfart
Kompensation til flypassagerer
Vejsikkerhed
Økopoint
Jernbaner
Posttjenester
Struktur- og samhørighedsfond
Landbrug / fiskeri
Økonomisk
og monetær politik
Beskæftigelses- og social-
politik / Kvinders rettigheder
Indre marked / industri / energi / forskning
 

EPP-ED PSE Group ELDR GUE/NGL The Greens| European Free Alliance UEN EDD/PDE


Økopoint-forordningen for Østrig: ikke helt uproblematisk

Det kan synes vanskeligt at forene miljøbeskyttelse med lastvognstrafik. Og hvis de alligevel skal forenes med hinanden, kan man være sikker på, at det skaber konflikt. Tag f.eks. lastvognstrafikken gennem Østrig. Landets transittrafikstrækninger er lige så kendte som dets bjerglandskabers skønhed. Først efter sej kamp kunne EP-medlemmerne erklære sig indforstået med en ny økopoint-forordning for lastvognstrafik gennem Østrig, der skal beskytte Alpernes sårbare økosystemer mod skadelige stoffer, men som også skal sikre de frie varebevægelser i hele EU.

Den nye lov er en overgangsordning, der gælder fra 2004 indtil senest slutningen af 2006, for selv om den gamle økopoint-forordning for Østrig udløb i 2003, er der ikke foreløbig udsigt til et velfungerende vejgebyrsystem med Eurovignetter. Så snart vi skriver 2007, er det sidste frist for at indføre Eurovignetten, og hvis den kommer før, bortfalder økopoint-forordningen straks.

Efter lange forhandlinger med Rådet og Kommissionen tilsluttede EP-medlemmerne sig i slutningen af 2003 til sidst kompromiset om økopoint. Dette kompromis har siden begyndelsen af 2004 reguleret transittrafikken af lastvogne gennem hele Østrig. Et kvotesystem skal sørge for, at ældre kraftigt forurenende lastvogne trækkes ud af transittrafikken. Samtidig fremmer EU brug af mere moderne og miljøvenlige modeller.

Det såkaldte økopoint-system er baseret på graden af lastvognes luftforurening: Der fordeles økopoint efter udstødningens indhold af skadelig kvælstofoxid: jo færre point, der tildeles en lastvogn, desto mere miljøvenlig er den. Hvert år tildeler Kommissionen en kvote økopoint til hvert land, hvis lastvogne kører gennem Østrig i transittrafik. For 2004 har alle medlemsstater alt i alt omkring 6,5 mio. point til rådighed. I hvert af de følgende to år nedsættes dette tal med fem procent. Efter udtrykkeligt krav fra Parlamentet fik tiltrædelsesstaterne også tildelt en kvote økopoint for 2004: Således får Den Tjekkiske Republik f.eks.80.078, mens Cypern får 500. Disse kvoter nedsættes også med fem procent hvert af de følgende to år.

Slut for lastbiler med for højt økopointtal

Den nye forordning forbyder lastvogne at køre gennem Østrig, hvis de har særlig dårlige værdier for deres udstødningsgas og tilsvarende høje pointtal på over 8 økopoint. For den næste kategori - seks til otte point - gælder der en kvoteordning i forhold til det enkelte lands pointkvote. Moderne lastvogne, der teoretisk kunne komme ned på fem point eller færre, må benytte veje i hele landet uden begrænsninger. I praksis får de ikke fratrukket økopoint. Østrigske EP-medlemmer og regeringsrepræsentanter protesterede kraftigt mod den nye forordning. Deres kritik gik på, at det ville være totalt umuligt at kontrollere transittrafikken med den nye forordning.

EP-medlemmerne kæmpede kraftigt for deres ændringsforslag under forhandlingerne om den nye forordning, men kunne ikke altid komme igennem med deres synspunkter. Udgangspunktet for EP-medlemmernes kritiske holdning til Kommissionens og Rådets standpunkter var - som et flertal af dem mente - at hensynet til miljøbeskyttelse på den ene side og til de frie varebevægelser på den anden måtte opveje hinanden i EU – dvs. at selv beskyttelsen af sårbare økosystemer som dem langs transitruterne gennem Alperne i sidste ende ikke måtte blokere for de frie varebevægelser. Således havde EP-medlemmerne f.eks. kritiseret det gamle økopoint-system for, at det blot fik transportvirksomhederne til at køre uden om Alpeområdet ad ofte meget længere omveje og dermed blot flytte luftforureningen til andre regioner. Det ville medføre konkurrenceforvridninger og i øvrigt være i modstrid med princippet om frie varebevægelser i EU.

Forundring i EP: forordningen gælder for hele Østrig

Under forhandlingerne om den nye forordning slog EP-medlemmerne derfor bl.a. til lyd for, at begrænsningerne i transittrafikken kun skulle gælde bjergregionerne omkring Brenner, Tauern og Pyhrn og ikke for hele landet– som det nu er tilfældet efter Kommissionens, Rådets og Østrigs vilje.

Overgangsordningen med økopoint udløber senest med udgangen af 2006, for på det tidspunkt skal Eurovignet-systemet fungere i Østrig. De gebyrer, der tilfalder landet takket være denne vejgebyrvignette, skal være med til at finansiere Brenner-jernbanetunnelen, der efter planen bliver 50 km lang, og som trods alt kommer til at koste ca. 4 mia. euro.  
Ordfører:
  
Økopoint-forordning for Østrig: Paolo Costa (ELDR, I)
  
EUT - vedtagne retsakter:
  
Økopoint-forordning for Østrig

 

 

 
  Publishing deadline: 2 April 2004