Przejrzystość i etyka 

Przejrzystość w systemie demokratycznym ułatwia udział obywateli w procesie decyzyjnym. Zapewnienie większej legitymacji i skuteczności instytucji jest możliwe tylko wtedy, gdy instytucje te są w pełni odpowiedzialne względem obywateli.

Jako instytucja reprezentująca wszystkich obywateli Unii Parlament Europejski wdrożył już szeroki wachlarz środków służących przejrzystości i zamierza poczynić dalsze postępy w tej dziedzinie.

Zgodnie z zobowiązaniem Parlamentu do zapewnienia przejrzystości celem wszystkich opisanych na tej stronie narzędzi służących przejrzystości jest ułatwienie obywatelom sprawowania kontroli nad działalnością Parlamentu, a w szczególności nad jego pracą ustawodawczą.

    

Publiczny dostęp do dokumentów

Obywatelom przysługuje prawo dostępu do dokumentów Parlamentu zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001.

    

Grupy interesu i przejrzystość

Europejczycy mają prawo śledzić działania ustawodawcze instytucji i sprawdzać, czy działalność lobbingowa jest uczciwa i wyważona.

    

Odpowiednie zasady postępowania

Obywatele mają prawo oczekiwać najwyższych standardów postępowania i skuteczności zgodnie z zasadami dobrej administracji i dobrych rządów.

    

Dodatek z tytułu kosztów ogólnych

Posłowie mogą publikować informacje o tym, jak wydają dodatek z tytułu kosztów ogólnych.

W celu wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady otwartości.

(art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

Share: