Przejrzystość 

Etyka i przejrzystość

Wraz ze wzrostem znaczenia i wpływu Parlamentu Europejskiego – szczególnie po ostatnich dwóch traktatach, tj. Traktacie o Unii Europejskiej (TUE) i Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – ogromnie wzrosło znaczenie zapewnienia przez Parlament reprezentowania interesów obywateli Europy w sposób całkowicie otwarty i przejrzysty.

W związku z tym obywatele mają prawo do dokładnego śledzenia działalności wybranych przez siebie posłów, sprawdzając, czy działają oni zgodnie z restrykcyjnymi zasadami postępowania i utrzymują odpowiednio wyważone stosunku z przedstawicielami grup interesu. Obywatele mają też prawo oczekiwać najwyższych standardów postępowania i skuteczności ze strony pracowników Parlamentu. Obywatelom musi też przysługiwać dostęp do dokumentów instytucji europejskich, w ramach niezbędnych ograniczeń określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001.

Zgodnie z zobowiązaniem Parlamentu do zapewnienia przejrzystości celem wszystkich przedstawionych poniżej narzędzi służących przejrzystości jest ułatwienie obywatelom sprawowania kontroli nad działalnością Parlamentu, a w szczególności jego pracą ustawodawczą.

W celu wspierania dobrych rządów i zapewnienia uczestnictwa społeczeństwa obywatelskiego, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii działają z jak największym poszanowaniem zasady otwartości. (Artykuł 15 TFUE)

Za pomocą odpowiednich środków instytucje umożliwiają obywatelom i stowarzyszeniom przedstawicielskim wypowiadanie się i publiczną wymianę poglądów we wszystkich dziedzinach działania Unii. (Artykuł 11 TUE)

Grupy interesu 

Prawo wstępu dla przedstawicieli grup interesu

Dnia 23 czerwca 2011 r. Parlament Europejski i Komisja Europejska zawarły porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie utworzenia wspólnego rejestru służącego przejrzystości. To porozumienie zostało zmienione i od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowa wersja.

Wspólny rejestr zwiększa przejrzystość, ułatwiając obywatelom uzyskanie informacji dotyczących osób prywatnych i organizacji, które pozostają w kontakcie z instytucjami UE. Powyższy system jednego punktu kontaktowego ułatwia rejestrowanie się przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Wspólny rejestr łączy w sobie odrębne wcześniej rejestry Parlamentu i Komisji.

Organizacje i osoby prywatne muszą figurować w rejestrze, zanim będą mogły ubiegać się o pozwolenie na wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego. Wniosek elektroniczny jest zwyczajowo rozpatrywany w ciągu 2-3 dni roboczych. Osoby prywatne mogą uzyskać pozwolenie na wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego na okres do 12 miesięcy i mogą złożyć wniosek o jego odnowienie w terminie dwóch miesięcy przed wskazaną datą wygaśnięcia tego pozwolenia.

Osoby prywatne uprawnione do wstępu mogą otrzymać kartę wstępu we wskazanych recepcjach budynków. Osoba prywatna może wejść do budynków Parlamentu po aktywowaniu karty wstępu w recepcji. Recepcje w Brukseli są czynne w godz. 7.00-20.00 (od poniedziałku do piątku, w krótki piątek w godz. 8.00-13.00), a w Strasburgu podczas sesji plenarnych w godz.14.30-20.00 (poniedziałek), 7.30-20.00 (wtorek-środa) i 7.30-18.00 (czwartek).

Organizacja może wystąpić o przyznanie pozwolenia na wstęp dla dowolnej liczby osób. Parlament może wprowadzić dzienny limit osób z danej organizacji uprawnionych do wstępu do jego budynków. Jeżeli organizacja zostanie usunięta z rejestru, pozwolenia na wstęp dla osób pracujących dla takiej organizacji są automatyczne anulowane.

Wspólny rejestr służący przejrzystości zawiera łatwo dostępne dane dotyczące organizacji i osób samozatrudnionych zaangażowanych w kształtowanie polityki UE i realizację strategii politycznych, a także dane statystyczne dotyczące wszystkich zarejestrowanych partii wraz z listą osób uprawnionych do wstępu do budynków Parlamentu Europejskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem:

Przedstawiciele grup interesu

Przedstawiciele grup interesu mogą być podmiotami prywatnymi, publicznymi lub pozarządowymi. Mogą oni służyć Parlamentowi wiedzą i specjalistycznymi kompetencjami w zakresie szeregu zagadnień gospodarczych, społecznych, ekologicznych i naukowych. Mogą oni odgrywać kluczową rolę w otwartym, wielostronnym dialogu, na jakim opiera się system demokratyczny, oraz być ważnym źródłem informacji dla posłów w kontekście sprawowania przez nich mandatu.

Stosunki między instytucjami europejskimi i europejskimi przywódcami politycznymi z jednej strony, a społeczeństwem obywatelskim, obywatelami UE i stowarzyszeniami przedstawicielskimi z drugiej strony, regulują postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej, które to postanowienia również wspierają te stosunki.