Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

BETÄNKANDE om utarbetande av riktlinjer för tillämpningen av den generella villkorlighetsordningen för skydd av unionsbudgeten

01-07-2021 A9-0226/2021 2021/2071(INI)
CONT BUDG

Petri SARVAMAA , Eider GARDIAZABAL RUBIAL

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över ändringsförslag till betänkanden

Betänkanden

Betänkandena antas av utskotten på förslag av den föredragande som behörigt utskott utsett.
De förslag till resolutioner som ingår i dessa betänkanden behandlas i kammaren, och om de antas förs de upp på företeckningen över antagna texter.