Onsdagen den 29 mars 2023 - Torsdagen den 30 mars 2023

Bryssel

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

RULE_OF_LAW

Sök

Kontakt

Prioriterad information och prioriterade handlingar

Förteckning över resolutionsförslag och ändringsförslag

Förslag till resolutioner som ska bli föremål för omröstning i kammaren

I föredragningslistan för sammanträdesperioden anges om uttalanden av rådet, kommissionen eller Europeiska rådet (artikel 132 i arbetsordningen och muntliga frågor till rådet och kommissionen (artikel 136 kommer att följas av en omröstning om ett förslag till resolution. Till exempel kan debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 144 följas av en resolution. De texterna lämnas i regel in av ett utskott eller en politisk grupp eller av ledamöter som når upp till ett visst minimiantal.