На живо

от 18 до 21 януари 2021 г. / / Брюксел

Понеделник, 18 Януари 2021 г. - Четвъртък, 21 Януари 2021 г.

Брюксел

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ДОКЛАД относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмент за техническа подкрепа

02-10-2020 A9-0173/2020 2020/0103(COD)
ECON BUDG

Othmar KARAS , Dragoș PÎSLARU , Alexandra GEESE

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION [***I]

ДОКЛАД относно перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-19 и в периода след кризата

20-11-2020 A9-0229/2020 2020/2121(INI)
FEMM

Frances FITZGERALD

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION/2 [init.]

ДОКЛАД относно стратегията на ЕС за равенство между половете

25-11-2020 A9-0234/2020 2019/2169(INI)
FEMM

Maria NOICHL

Списък на гласуванията :  FINAL VERSION/2 [init.]

Търсене

Обратна връзка

Приоритетни информация и документи

Списък с измененията към докладите

Доклади

Докладите се приемат от парламентарните комисии по предложение на докладчик, избран от водещата комисия.
Предложенията за резолюции, съдържащи се в тях, се разглеждат на пленарно заседание и ако бъдат приети, ще бъдат поместени в "Приети текстове”.